زندگینامه

زندگینامه

پوهنوال دوکتور محمد شریف شریفی فرزند محمد یوسف در سال ١٣٣٥ در مرکز ولایت پنجشیر دیده به جهان گشود. دوره ابتدائی را در مکتب عاشقان و عارفان پایتخت کشور، در سال ١٣٤٧ به پایان رسانید.وی پس از آن، شامل لیسه انصاری گردید و در سال ١٣٥٢ از این لیسه فارغ شد.

دکتر شریفی دارای مدرک لسانس (BSc)ریاضی و فیزیک از دانشگاه تعلیم و تربیه میباشد و مدرک فوق لسانس (MSc) ریاضی را نیز از همین دانشگاه بدست آورده است.

پس از سالها آموزش و پژوهش، اخیراً مدرک دوکتورای(PhD)آموزش و پرورش را از دانشگاه آموزگاری  دولتی  کشور تاجکستان اخذ کرد.

دکتر شـریفی متاهل و دارای پنج فرزند میباشد.

بیشتر

اخبار

بیشتر

اطلاعیه

این اداره در مطابقت با قانون اداره عالی تفتیش پیوسته گزارشات و  اجرءاات خویش را بعد از ارائه به ریاست جمهوری و پارلمان بوسیله ویب سایت رسمی اداره و فصلنامه تفتیش به اگاهی  عامه رسانیده وهیچ صفحه دیگری در رسانه های اجتماعی ندارد.

بناءً از مخاطبین رسانه های اجتماعی تقاضا داریم تا هر نوع اطلاعات و معلومات دیداری و نوشتاری ایکه زیر عنوان user (کاربر)  اداره عالی تفتیش به منظور مغشوش ساختن اذهان عامه نشر و پخش می گردد غیر قانونی شمرده، سؤ استفاده از نام اداره دانسته میشود.