اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمر بررسی محیط زیست
لایحۀ و ظایف ................................................................................. عنوان وظیفه : آمر بررسی محیط زیست وزارت و یا اداره : اداره عالی بررسی موقعیت : کابل بخش : ریاست بررسی عملکرد و محیط...
May 18, 2019 May 25, 2019
بررس محیط زیست
لایحۀ و ظایف .................................................................................... عنوان وظیفه : بررس محیط زیست وزارت/اداره : اداره عالی بررسی موقعیت : کابل بخش : آمریت بررسی عملکرد و محیط...
May 18, 2019 May 25, 2019
ترجمان
لایحه وظایف ................................................................................................ عنوان وظیفه : ترجمان وزارت /اداره : اداره عالی بررسی موقعیت : کابل بخش : آمریت اطلاعات و ارتباط عامه...
May 18, 2019 May 25, 2019
آمر تکنالوژی معلوماتی
لایحه وظایف بست­های خدمات ملکی معلومات کلی بست شماره اعلان بست: عنوان وظیفه: آمر تکنالوژی...
May 18, 2019 May 28, 2019
مدیرعمومی تدارکات
لایحه وظایف بست­های خدمات ملکی معلومات کلی بست شماره اعلان بست: عنوان وظیفه: مدیرعمومی...
May 18, 2019 May 28, 2019