اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
کارشناس ارشد در امور بررسی ساختمانی
لایحه وظایف .................................................................................................................................................................................................. عنوان وظیفه : کارشناس ارشد...
Sep 19, 2018 Oct 03, 2018
کارشناس ارشد در امور عواید و گمرکات
لایحه وظایف .................................................................................................................................................................................................. عنوان وظیفه : کارشناس ارشد در...
Sep 19, 2018 Oct 03, 2018
کارشناس ارشد در امور بررسی شاروالیها
لایحه وظایف .................................................................................................................................................................................................. عنوان وظیفه : کارشناس ارشد در...
Sep 19, 2018 Oct 03, 2018
بست های قراردادی اداره عالی بررسی
لینک بست های قراردادی اداره عالی بررسی مشاور ریاست بررسی ادارات بودجوی مرکزی مشاور ریاست بررسی عواید مشاور ریاست شاروالی ها مشاور ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی مشاور ریاست بررسی مساعدت های خارجی مشاور ریاست...
Sep 08, 2018 Sep 23, 2018
سرمفتش
لایحه وظایف ................................................................................................................................................................ عنوان وظیفه: سرمفتش وزارت / اداره: اداره عالی...
Sep 03, 2018 Sep 17, 2018
مدیر عمومی استخدام
لایحه وظایف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه:مدیر عمومی استخدام وزارت / اداره:اداره عالی تفتیش موقعیت:...
Sep 03, 2018 Sep 17, 2018
مفتش ساختمانی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : مفتش ساختمانی وزارت / اداره : اداره عالی تفتیش موقعیت : کابل بخش : ریاست تفتیش ساختمانی بست : (4 ) تعداد بست : ( 1 ) گزارشدهی : سرمفتش گزارشگیری از :...
Sep 03, 2018 Sep 17, 2018
مدیرعمومی خدمات
لایحه وظایف ............................................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مدیرعمومی خدمات وزارت / اداره : اداره عالی...
Sep 03, 2018 Sep 17, 2018