اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
مسئول گزارش دهی امور تفتیش
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مسئول گزارش دهی امور تفتیش. وزارت / اداره : اداره عالی...
Jul 15, 2018 Jul 28, 2018
مدیرعمومی توحید پلان
لایحه وظایف ............................................................................................................................................................ عنوان وظیفه: مدیرعمومی توحید پلان وزارت / اداره:اداره عالی...
Jul 15, 2018 Jul 28, 2018
کارشناس ارشد در امور بررسی ساختمانی
لایحه وظایف .................................................................................................................................................................................................. عنوان وظیفه : کارشناس...
Jul 07, 2018 Jul 18, 2018
کارشناس ارشد در مدیریت مالی و تحلیل صورت های مالی
لایحه وظایف .................................................................................................................................................................................................. عنوان وظیفه : کارشناس ارشد در...
Jul 07, 2018 Jul 18, 2018
کارشناس ارشد در امور تفتیش بیلانس ها و تصدی ها
لایحه وظایف .................................................................................................................................................................................................. عنوان وظیفه : کارشناس ارشد در...
Jul 07, 2018 Jul 18, 2018
کارشناس ارشد در امور بررسی شاروالیها
لایحه وظایف .................................................................................................................................................................................................. عنوان وظیفه : کارشناس ارشد در...
Jul 07, 2018 Jul 18, 2018
کارشناس ارشد در امور عواید و گمرکات
لایحه وظایف .................................................................................................................................................................................................. عنوان وظیفه : کارشناس ارشد در...
Jul 07, 2018 Jul 18, 2018
کارشناس ارشد در امور بررسی عملکرد و محیطی
لایحه وظایف .................................................................................................................................................................................................. عنوان وظیفه : کارشناس ارشد در...
Jul 07, 2018 Jul 18, 2018
معتمد روغنیات
لایحه وظایف ............................................................................................................................................................ عنوان وظیفه : معتمد روغنیات وزارت / اداره : اداره عالی تفتیش ...
Jul 04, 2018 Jul 17, 2018
آمر ارتقاء ظرفیت وانکشاف اداره منابع بشری
لایحه وظایف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه:آمر ارتقاء ظرفیت وانکشاف اداره منابع بشری وزارت / اداره:اداره عالی...
Jun 13, 2018 Jul 01, 2018
صفحه 1 از 2
قبل12بعد