اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
رئیس تفتیش عواید
د افغانستان اسلامي جمهوریت د اداری اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون جمهوری اسلامی افغانستان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج شمارۀاعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/SAO/033/11/2017...
Nov 15, 2017 Nov 28, 2017
رئیس تفتیش ساحوی ولایت(ننگرهار - هرات)
د افغانستان اسلامي جمهوریت د اداری اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون جمهوری اسلامی افغانستان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج شمارۀاعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/SAO/032/11/2017...
Nov 15, 2017 Nov 28, 2017
رئیس مالی و اداری
د افغانستان اسلامي جمهوریت د اداری اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون جمهوری اسلامی افغانستان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج شمارۀاعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/SAO/031/11/2017...
Nov 15, 2017 Nov 28, 2017
رئیس تفتیش تصدیها وموسسات
د افغانستان اسلامي جمهوریت د اداری اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون جمهوری اسلامی افغانستان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج شمارۀاعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/SAO/030/11/2017...
Nov 15, 2017 Nov 28, 2017
آمرطرح وتوسعه پالیسی ها
د افغانستان اسلامي جمهوریت د اداری اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون جمهوری اسلامی افغانستان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج شمارۀاعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/SAO/029/11/2017...
Nov 15, 2017 Nov 28, 2017
آمرتحلیل ریاست تفتش مساعدت های خارجی
د افغانستان اسلامي جمهوریت د اداری اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون جمهوری اسلامی افغانستان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج شمارۀاعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/SAO/028/11/2017...
Nov 15, 2017 Nov 28, 2017
آمرپیگیری یافته های تفتیش
د افغانستان اسلامي جمهوریت د اداری اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون جمهوری اسلامی افغانستان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج شمارۀاعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/SAO/027/11/2017...
Nov 15, 2017 Nov 28, 2017
سرمفتش ریاست تفتش ادارات بودجوی مرکزی
د افغانستان اسلامي جمهوریت د اداری اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون جمهوری اسلامی افغانستان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج شمارۀاعلان وظیفه:...
Nov 15, 2017 Nov 28, 2017
رئیس تفتیش عواید
د افغانستان اسلامي جمهوریت د اداری اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون جمهوری اسلامی افغانستان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج شمارۀاعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/SAO/025/01/2017...
Jan 23, 2017 Feb 05, 2017
رئیس تفتیش ساحوی ولایت(هرات و ننگرهار)
د افغانستان اسلامي جمهوریت د اداری اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون جمهوری اسلامی افغانستان کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج شمارۀاعلان وظیفه:...
Jan 23, 2017 Feb 05, 2017
صفحه 1 از 2
قبل12بعد