اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
متخصص مسلکی بررسی ادارات بودجوی مرکزی
لایحه وظایف عنوان وظیفه: متخصص مسلکی بررسی وزارت / اداره: اداره عالی بررسی موقعیت: کابل بخش : معاونیت مسلکی /ریاست بررسی ادارات بودجوی مرکزی بست : (3) تعداد بست: (1) گزارش دهی: معاون مسلکی / رئیس بررسی ادارات...
Nov 13, 2018 Nov 27, 2018
مدیر عمومی بودجه
لایحه وظایف ............................................................................................................................................................ عنوان وظیفه : مدیر عمومی بودجه وزارت / اداره: اداره عالی...
Nov 13, 2018 Nov 27, 2018
متخصص مسلکی بررسی عملکرد و محیط زیست
لایحه وظایف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه :متخصص مسلکی بررسی عملکرد و محیط زیست. وزارت/اداره : اداره عالی...
Nov 13, 2018 Nov 27, 2018
متخصص مسلکی بررسی
لایحه وظایف ...................................................................................................................................................... عنوان وظیفه : متخصص مسلکی بررسی وزارت و یا اداره: اداره عالی بررسی...
Nov 13, 2018 Nov 27, 2018
متخصص مسلکی بررسی مساعدت های خارجی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : متخصص مسلکی بررسی وزارت / اداره : اداره عالی بررسی موقعیت : کابل بخش : ریاست بررسی مساعدت های خارجی بست : (3) تعداد بست : (1) گزارش دهی : رئیس بررسی...
Nov 13, 2018 Nov 27, 2018
متخصص مسلکی بررسی شاروالی ها
لایحه وظایف ............................................................................................................................................................. عنوان وظیفه: متخصص مسلکی بررسی وزارت / اداره: اداره عالی...
Nov 13, 2018 Nov 27, 2018
متخصص مسلکی بررسی داخلی و کنترول کیفیت
لایحه وظایف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه: متخصص مسلکی بررسی وزارت/ اداره : اداره عالی بررسی موقعیت:...
Nov 13, 2018 Nov 27, 2018
متخصص مسلکی بررسی تصدیها و شرکت های دولتی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : متخصص مسلکی بررسی وزارت / اداره : اداره عالی بررسی موقعیت : کابل بخش : ریاست بررسی تصدیها و شرکت های دولتی بست : (3) تعداد بست : (1) گزارش دهی ...
Nov 13, 2018 Nov 27, 2018
متخصص مسلکی بررسی ادارات بودجوی محلی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : متخصص مسلکی بررسی وزارت / اداره : اداره عالی بررسی موقعیت : کابل بخش : ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی بست : (3) تعداد بست : (1) گزارش دهی : ...
Nov 13, 2018 Nov 27, 2018
بررس محیط زیست
لایحه وظایف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه :بررس محیط زیست وزارت/اداره :اداره عالی بررسی موقعیت :...
Nov 13, 2018 Nov 27, 2018
صفحه 1 از 3
قبل123بعد