اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
متخصص مسلکی بررسی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : متخصص مسلکی بررسی وزارت/اداره : اداره عالی بررسی موقعیت : کابل بخش : ریاست بررسی عملکرد و محیط زیست. بست : (3) تعداد بست : (1) گزارشدهی...
Mar 09, 2019 Mar 20, 2019
متخصص مسلکی بررسی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : متخصص مسلکی بررسی وزارت / اداره : اداره عالی بررسی موقعیت : کابل بخش : ریاست بررسی شاروالی ها بست : (3 ) تعداد بست : ( 1 ) گزارشدهی به : رئیس بررسی شاروالی...
Mar 09, 2019 Mar 20, 2019
متخصص مسلکی بررسی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : متخصص مسلکی بررسی وزارت / اداره : اداره عالی بررسی موقعیت : کابل بخش : ریاست بررسی تصدیها و شرکت های دولتی بست : (3) تعداد بست : (1) گزارش دهی :...
Mar 09, 2019 Mar 20, 2019
متخصص مسلکی بررسی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : متخصص مسلکی بررسی وزارت / اداره : اداره عالی بررسی موقعیت : کابل بخش : ریاست بررسی مساعدت های خارجی بست : (3) تعداد بست : (1) گزارش دهی :...
Mar 09, 2019 Mar 20, 2019
متخصص مسلکی بررسی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : متخصص مسلکی بررسی وزارت / اداره : اداره عالی بررسی موقعیت : کابل بخش : ریاست بررسی ادارات بودجوی محلی بست : (3) تعداد بست : (1) گزارش دهی : ...
Mar 09, 2019 Mar 20, 2019
متخصص مسلکی بررسی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : متخصص مسلکی بررسی وزارت / اداره : اداره عالی بررسی موقعیت : کابل بخش : ریاست بررسی ادارات بودجوی مرکزی بست : (3) تعداد بست : (1) گزارش دهی : رئیس...
Mar 09, 2019 Mar 20, 2019
متخصص مسلکی بررسی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : متخصص مسلکی بررسی وزارت/ اداره : اداره عالی بررسی موقعیت : کابل بخش : ریاست بررسی داخلی و کنترول کیفیت بست : (3) تعداد بست : (1)...
Mar 09, 2019 Mar 20, 2019
متخصص مسلکی بررسی
لایحه وظایف عنوان وظیفه : متخصص مسلکی بررسی وزارت و یا اداره : اداره عالی بررسی موقعیت : کابل بخش : ریاست پالیسی و پلان بست : ( 3 ) گزارش دهی به : رئیس پالیسی و...
Mar 09, 2019 Mar 20, 2019
آمر ارتقاء ظرفیت وانکشاف اداره منابع بشری
لایحه وظایف عنوان وظیفه :آمر ارتقاء ظرفیت وانکشاف اداره منابع بشری وزارت / اداره :اداره عالی بررسی موقعیت : کابل بخش : ریاست منابع بشری بست : (3) تعداد بست :...
Mar 09, 2019 Mar 17, 2019
کارشناس تحلیل ادارات
لایحه وظایف عنوان وظیفه : کارشناس تحلیل ادارات وزارت/ اداره : اداره عالی بررسی موقعیت : کابل بخش : ریاست بررسی ادارات بودجوی مرکزی بست : (4) گزارشدهی : آمر تحلیل گزارشگیری از :...
Mar 09, 2019 Mar 20, 2019
صفحه 1 از 2
قبل12بعد