اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
سکرتر رئیس عمومی
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه:سکرتررئیس عمومی وزارت /اداره: اداره عالی بررسی موقعیت:...
Jan 12, 2019 Jan 25, 2019
آمر تکنالوژی معلوماتی
لایحه وظایف ........................................................................................................................................ عنوان وظیفه:آمر تکنالوژی معلوماتی وزارت / اداره :اداره عالی بررسی موقعیت :...
Jan 12, 2019 Jan 25, 2019
کارشناس ارتباط بامؤسسات عالی بررسی بین المللی
لایحه وظایف ............................................................................................................................................ عنوان وظیفه :کارشناس ارتباط بامؤسسات عالی بررسی بین المللی وزارت / اداره:اداره...
Jan 07, 2019 Jan 20, 2019