سرمفتش ریاست تفتیش ادارات بودجوی مرکزی

د افغانستان اسلامي جمهوریت

د اداری اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون

جمهوری اسلامی افغانستان

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

 

برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج

شمارۀاعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/SAO/021/01/2017         

عنوانوظیفه: سرمفتش

تعدادبست: 2

بست: 3

وزارت/اداره: اداره عالی تفتیش

بخش مربوطه: ریاست تفتش ادارات بودجوی مرکزی                                 

تاریخ اعلان:2017/1/10    

تاریخ ختم اعلان:2017/1/22                                                                    

پس منظر اداره عالی تفتیش:

اداره عالی تفتیش ازسال 1300 هجری شمسی درچوکات دولت تحت عنوان (دیوان سنجش )ایجاد شده ،یگانه نهاد عالی مستقل بازرسی کننده امورمالی وحسابی وزارت ها،ادارات ،تصدیها وموسسات ،شاروالی ها وسایرنهاد های که ازبودجه دولت استفاده مینمایند میباشد .درسال 1333 هـ، ش به اساس  مصوبه شورای ملی وقت بنام دیوان محاسبات  مسمی گردید .درسال 1341 بنام ریاست عمومی تفتیش محاسبات تغییرنام نموده واولین اصولنامه را تحت همین نام نافذ ودرسال سال 1344 تعلیماتنامه عمومی تفتیش نیز به تصویب رسید .درسال 1356 دوباره به نام دیوان محاسبات تغییر نام نموده ومطابق ماده (6) به مقام ریاست جمهوری گردید.درسال 1356 بنام ریاست عمومی کنترول وتفتیش تغییروبعداً درسال 1367 بنام اداره کنترول وتفتیش مسمی گردید که درسال 1391 بعد ازانفاذ قانون جدید ، بنام اداره عالی تفتیش تغییرنمود این اداره با داشتن 94 سال سابقه کاری عضویت سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش INTO SA سازمان آسیایی ادارا ت عالی تفتش ASOSAI وسازمان همکاری های اقتصادی ادارات عالی تفتیش  ECOSAI را داشته برعلاوه عضویت کمیته رهبری سازمان ایکوسای را دارا بوده وبرطبق قانو ن اداره عالی تفتیش به مقام محترم ریاست جمهوری وشورای ملی گزارش بازرسی ها را ارایه مینماید .

اداره عالی تفتیش برطبق قانون اداره مکلف است تا بازرسی های ذیل را انجام وگزارش نتایج بازرسی های خویش را به مقام محترم ریاست جمهوری وشورای ملی ارائه نماید .

تفتیش رعایت قوانین ومقررات  Compliance Audit   

تفتیش حساب قطعیه دولت Qatia Audit 

تفتیش مساعدت های خارجی Grants Audit

تفتیش صورت های مالی Financial Audit

تفتیش عملکرد ومحیطی  Performance & Environmental Audit

تفتیش خاص  Special Audit

تفتیش مصارف محرم  Confidential Audit

 

هدف برنامه CBR:

برنامه CBR یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند دولت جمهوری اسلامی افغانستان بوده که توسط کمیسیون محترم مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی و وزارت محترم مالیه رهبری و مدیریت میگردد، و ذریعه بودجه ملی از طریق (ARTF) تمویل میگردد، هدف این برنامه این است تا وزارت ها و ادارات دولتی را حمایت و تسهیلات لازم در راستای ظرفیت سازی، بهبود اجراآت و عرضه خدمات بهتر فراهم سازد. این برنامه وزارت ها و ادارات دولتی را قادر میسازد تا کادر های ورزیده و شایسته را در وزارت ها و ادارات استخدام نماید تا اتکاء به مشاورین خارجی کم شود.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند ، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار بوده تا در روند اصلاحات در وزارت ها همکاری جدی نموده و بتوانند عرضه خدمات بهتر و موثر را به مردم افغانستان ارائیه نمایند . شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند ، برنامه های تخصصی ارتقا ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است .

هدف وظیفه:

مدیریت ،کنترول ونظارت ازتطبیق پلان های بازرسی مالی وحسابی درادارات بودجوی مرکزی مطابق به قانون ،مقررات ومعیارات تفتیش.

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه  بخش مربوطه  در مطابقت با پلان ریاست جهت رسیدن به اهداف اداره؛
 2. مدیریت ونظارت از اجراات مفتشین گروپ مربوطه وتطبیق برنامه های بازرسی به منظورتحقق اهداف اداره و اجراات مؤثر طبق معیارهای بازرسی؛
 3. اشتراک در بازرسی های امور مالی وحسابی ادارات بودجوی مرکزی ، موجودی های نقدی وجنسی ادارات طبق پلان توظیفات منحیث آمر گروپ جهت مدیریت اموربازرسی .
 4. تقسیم وظایف بین اعضای گروپ کاری در ادارات تحت بازرسی ومراقبت ازاجرات شان در پروسه کاری جهت تحقق به موقع پلانهای بازرسی .
 5. تشخیص نواقص وکاستی ها دراجراات مراجع تحت بازرسی وارائه نظریات مشخص اصلاحی ورهنمودی جهت تصحیح آن.
 6. اتخاذتصامیم وتدابیرلازم دررابطه به مطلع ساختن عاجل ریاست تفتیش مربوطه حین تشخیص و مشاهده تخلفات قانونی و موارد جرمی در مراجع تحت بازرسی جهت اتخاذ تصامیم واجراآت مقتضی بعدی.
 7. ترتیب گزارشات نتایج بازرسی ها درمشوره وهماهنگی اعضای گروپ درمطابقت با قانون، مقررات  و معیارهای تفتیش وارائه آن جهت تحلیل و اجراآت بعدی.
 8. تعمیم تجارب حاصله ازمراجع بررسی شده باسایرمفتشین ودیپارتمنت هاغرض آگاهی وارتقای ظرفیت مسلکی شان.

9. ارایه گزارش نتایج بازرسیعندالضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوطه.

10.اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMARTA) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

گزارشدهی:        

سرمفتش ادارات بودجوی مرکزی به رئیس تفتیش ادارات بودجوی مرکزی گزارش میدهد.

تحصیلات و تجارب:

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7)و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. دارای سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد،حقوق ، مدیریت مالی و حسابی ، اداره و تجارت و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. حد اقل سه سال تجربه کاری در بخش  های تفتیش ، مالی و حسابی.
 3. تسلط  به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) وآشنایی (تحریر و تکلم )بازبان انگلیسی.
 4. مهارتهای کامپیوتری مرتبط به وظیفه.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری اداره عالی تفتیش  اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی برنامهریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری اداره عالی تفتیش   و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.

http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به مدیریت عمومی استخدام  ریاست منابع بشری اداره عالی تفتیش و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری اداره عالی تفتیش   ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC)  داشته باشند.

4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی ‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.

5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایندهیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.

9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌انداسناد و سوابق کاری‌ شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.

10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌ های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعد از تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری اداره عالی تفتیش ضم فورم درخواستی ارایه گردد.

 

11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند

نوت:

 •  كاپي اسنادي راكه ارايه ميدارند،روشن وقابل خوانش باشد،درغيرآن ناقص ارزيابي گرديده وهيچگونه اسناد جداگانه بعد ازتسليمي فورم درخواستي پذيرفته نميشود .
 • كانديدان محترم مكلف اند تافورمه رسمي درخواستی سی بی آر راهمراه باتمام اسناد مكمل تحصيلي وتجربي خويش دريك فايل PDF به ايميل آدرس منابع بشري اداره عالی تفتیش(farahnazhaidary2@gmail.com) ارسال نمايند وهمچنان ايميل آدرس منابع بشري واحدهاي حمايوي برنامه ارتقاي ظرفيت مبني بر نتايج (jobs@afghanexperts.gov.af) را دركاپي (CC) داشته باشند.
 • كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مي نمايد بايد به شكل درست درايمل درخواستي خویش ذكرنمايند.

 كانديدان محترم درصورت ضرور ت به شماره هاي ذيل تماس گيرند. 0707976686/0202521550