رئیس تفتیش عواید

د افغانستان اسلامي جمهوریت

د اداری اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواک کمیسیون

جمهوری اسلامی افغانستان

کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی

برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج

شمارۀاعلان وظیفه: ARTF/CSMD/CBR/SAO/038/03/2018

عنوان وظیفه: رئیس تفتیش عواید

تعدادبست: 1

بست: 2

وزارت/اداره: اداره عالی تفتیش

بخش مربوطه: معاونیت مسلکی

تاریخ اعلان:2018/3/25 

تاریخ ختم اعلان:2018/4/7 

پس منظر اداره عالی تفتیش:

اداره عالی تفتیش ازسال 1300 هجری شمسی درچوکات دولت تحت عنوان (دیوان سنجش )ایجاد شده ،یگانه نهاد عالی مستقل بازرسی کننده امورمالی وحسابی وزارت ها،ادارات ،تصدیها وموسسات ،شاروالی ها وسایرنهاد های که ازبودجه دولت استفاده مینمایند میباشد .درسال 1333 هـ، ش به اساس  مصوبه شورای ملی وقت بنام دیوان محاسبات  مسمی گردید .درسال 1341 بنام ریاست عمومی تفتیش محاسبات تغییرنام نموده واولین اصولنامه را تحت همین نام نافذ ودرسال سال 1344 تعلیماتنامه عمومی تفتیش نیز به تصویب رسید .درسال 1356 دوباره به نام دیوان محاسبات تغییر نام نموده ومطابق ماده (6) به مقام ریاست جمهوری گردید.درسال 1356 بنام ریاست عمومی کنترول وتفتیش تغییروبعداً درسال 1367 بنام اداره کنترول وتفتیش مسمی گردید که درسال 1391 بعد ازانفاذ قانون جدید ، بنام اداره عالی تفتیش تغییرنمود. این اداره با داشتن 94 سال سابقه کاری عضویت سازمان بین المللی ادارات عالی تفتیش INTOSAI،سازمان آسیایی ادارا ت عالی تفتش ASOSAI وسازمان همکاری های اقتصادی ادارات عالی تفتیش  ECOSAI را داشته برعلاوه عضویت کمیته رهبری سازمان ایکوسای را دارا بوده وبرطبق قانو ن اداره عالی تفتیش به مقام محترم ریاست جمهوری وشورای ملی گزارش بازرسی ها را ارایه مینماید .

اداره عالی تفتیش برطبق قانون اداره مکلف است تا بازرسی های ذیل را انجام وگزارش نتایج بازرسی های خویش را به مقام محترم ریاست جمهوری وشورای ملی ارائه نماید .

تفتیش رعایت قوانین ومقررات  Compliance Audit   

تفتیش حساب قطعیه دولت Qatia Audit 

تفتیش مساعدت های خارجی Grants Audit

تفتیش صورت های مالی Financial Audit

تفتیش عملکرد ومحیطی  Performance & Environmental Audit

تفتیش خاص  Special Audit

تفتیش مصارف محرم  Confidential Audit

هدف برنامه CBR:

برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج Capacity Building for Result (CBR) یک برنامه بسیار مهم و ارزشمند کمیسیون مستقل اصلاحات اداری وخدمات ملکی بوده که هدف کلی آن بالا بردن ظرفیت کاری ادارات خدمات ملکی از طریق اصلاحات تشکیلاتی و برنامه های ارتقای ظرفیت می باشد.

اشخاص که از طریق برنامه CBR استخدام می گردند، باید از ظرفیت فوق العاده کاری برخوردار و ادارات خدمات ملکی افغانستان را در راستای تحقق اهداف شان و عرضه خدمات مؤثر و بهتر همکاری نماید.

شخص استخدام شده در این بست باید توجه به نتایج کاری داشته و همکاری لازم را جهت بدست آوردن اهداف برنامه CBR در وزارت ها و ادارات دولتی داشته باشد. اشخاصیکه بحیث کادر برنامه CBR استخدام می گردند، برنامه های تخصصی ارتقای ظرفیت برای شان در نظر گرفته شده است.

هدف وظیفه:

مدیریت، نظارت و بازرسی امورتفتیش عواید وزارت ها ، ادارات بودجوی درمرکز و ولایاتمطابق به قوانین،مقررات ومعیارهای قبول شده تفتیش درجهت تآمین شفافیت درامورمالی وحسابی .

مسئولیتهای وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه ریاست در مطابقت با پلان عمومی جهت رسیدن به اهداف اداره؛
 2. طرح وتدوین پلان های بازرسی  سالانه وپلان های رهنمودی واحد های قابل بررسی وارائه آن به ریاست پالیسی و پلان جهت توحید پلان عمومی بررسی اداره عالی تفتیش واخذ منظوری ازمقام اداره عالی تفتیش؛
 3. مدیریت و نظارت از امور مربوط به بازرسیعوایدی وزارت ها وادارات بودجوی درمرکز و ولایات درمطابقت به قانون ، مقررات ومعیارهای تفتیش به منظور شفافیت و حسابدهی دقیق؛
 4. حصول اطمینان  از ترتیب گزارشات ربعوار نتایج بازرسی های عوایدی وزارت ها وادارات بودجوی و ارسال آنبه ریاست پالیسی پلان  به منظور ترتیب گزارش سالانه عواید؛
 5. مراقبت از تطبیق پلان بازرسی ربعوار در عرصه تفتیش عواید ادارات مرکزی و ولایتی به منظور شفافیت و حسابدهی؛
 6. تشخیص موضوعات قابل تفتیش به همکاری مفتشین درمراجع تحت بررسی جهت تأمین شفافیت وحسابدهی درامورمالی وحسابی ادارات؛
 7. تهیه وارائه معلومات مورد نیاز به مقام اداره عالی تفتیش و ریاست پالیسی وپلان به ملاحظه گزارشات تحلیل شده مفتشین از ادارات بررسی شده ،تشخیص تخلفات قانونی که ازجانب مفتشین درمراجع تحت بررسی تثبیت میگردد؛
 8. احاله  قضایای سوً استفاده از دارای عامه  بعد ازتائید بورد عالی مشورتی تفتیش جهت تحقیق به اداره لوی سارنوالی؛
 9. تدقیق از تحلیل نتایج بازرسی ها و ارسال آن جهت تطبیق به مراجع ذیربط بعد ازتائید مقام اداره عالی تفتیش.
 10. هماهنگی پلان های پیشبینی شده عوایدی مراجع ادارات بودجوی با ریاست عواید اداره عالی تفتیش به منظور حصول اطمینان ازتحقق وعدم تحقق پلان ها طی سال تحت بازرسی .
 11. تشخیص وپیشنهاد نیازمندی های بودجوی به اسا س پلان کاری بخش ریاست تفتیش عواید؛
 12. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت به مقامات ذیصلاح از فعالیت ها و دستاورد های مربوط به ریاست؛
 13. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
 14. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون کارکنان خدمات ملکی در هماهنگی با ریاست منابع بشری؛
 15. درصورت ضرورت، منحیث مربی برای حد اکثر دو اشتراک کننده برنامه انکشاف رهبری سطح متوسط (MMD) و (MIP) عمل نموده و حد اقل ماهانه دوبار به هدف مشوره دهی، رهنمایی و همکاری با ایشان درحل مشکلات جلسه نماید.همچنان سلوک مثبت شانرا تشویق، درحل اختلافات میانجی گری نموده و اطمینان حاصل نماید که ارزیابی اجراآت صورت گرفته و در تعیین اهداف با ایشان همکاری مینماید.
 16. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

نتایج متوقع:

الی مدت دو ماه بعد از استخدام کارکن استخدام شده باید پلان کاری مفصل را با معیارهای پلانی (SMART) و مطابق با اهداف CBR ومسئولیتهای وظایف طرح کند.

گزارشدهی:        

رئیس تفتیش عواید به معاون مسلکی گزارش میدهد.

تحصیلات و تجارب:

حداقل شرایط لازم برای احراز این بست احکام مندرج ماده (7)و (34)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. حد اقل  دارای سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های اقتصاد،حقوق ، مدیریت مالی و حسابی،اداره عامه، اداره تجارت وبه درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.برعلاوه داشتن سند تحصیلی لیسانس به دارندگان سند معتبربین المللی درAudit  مثل ACCA,CIA,CGAP ارجحیت داده میشود.
 2. حد اقل سه سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 3. تسلط به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و به لسان انگلیسی؛
 4. مهارتهای کامپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه؛

کاندیدان محترمی که خواهان تقرر در بستهای کمبود ادارۀ عالی تفتیش استند، موارد ذیل را باید مراعات نمایند.

1. فورم کاریابی سی بی آر.

2.CV

3.ارائۀ کاپی سند تحصیلی دیپلوم لیسانیس ویا بالاتر از آن، به تایید وزارت محترم تحصیلات عالی.

4. در صورتیکه تحصیلات شان در خارج از کشور صورت گرفته باشد، اسناد تحصیلی مربوطه باید به تأیید ریاست امور انسجام اکادمیک وزارت محترم تحصیلات عالی رسیده باشد.

5.در صورتیکه دارای تجربۀ کاری خصوصی باشند اسناد تجربۀ کاری شان باید به تصدیق وزارت اقتصاد، تجارت و یا ادارۀ محترم آیسا رسیده باشد.

6.فورم TIN نمبر و فورم مالیه دهی.

7.کاپی قرار داد کار به امضا و مهر آمر باصلاحیت مرجع مربوطه.

8.در صورتیکه کارمند رسمی باشند و تجربۀ کاری دولتی داشته باشند، خلص سوانح جدیدکه تاریخ توزیع آن بعد از تاریخ اخذ فورم و به امضای آمرباصلاحیت باشد.

9.کاپی تذکرۀ تابعیت.

رهنمود تسلیم دهی اسناد و اوراق لازم:

به اطلاع آن عده متقاضیانی که جهت اشـتراک در اســـــتخدام رقابتی بست های اول الی پنجم خدمات ملکی تحت پوشش برنامه (سی بی آر) که از طریق ریاست منابع بشری اداره عالی تفتیش  اعلان میگردد، رسانیده می ‌شود تا مراتب آتی را جداً رعایت نمایند.
1. ماده دوم فرمان شماره 92 مقام عالی ریاســــــت جمهوری "هرگاه کاندیدان بست‌های خدمات ملکی، بست‌های نظامی و غیر خدمات ملکی، در جریان پروسه تعیینات با استفاده از واسطه در تقررشان اقدام نمایند، از اشتراک در پروسه رقابتی همان بست محروم می‌گردند".
2. کاندیدان محترم مکلف هســـتند تا از فورم رسمی درخواستی برنامهریاســــت واحد حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (سی بی آر) استفاده نمایند. جهت دریافت فورم درخواستی یاد شده به لسان های دری و انگلیسی به مدیریت عمومی استخدام ریاست منابع بشری اداره عالی تفتیش   و یا به لینک ذیل مراجعه نمایند.

http://www.afghanexperts.gov.af/?page=Forms_Download_Page
3. کاندیدان محترم فورم کاریابی اختصاصی برنامه (سی بی آر) را بعداز خانه پری دقیق قبل از ختم تاریخ اعلان به مدیریت عمومی استخدام  ریاست منابع بشری اداره عالی تفتیش و یا به ایمیل آدرس ریاست منابع بشری اداره عالی تفتیش   ارسال نمایند و همچنان ایمیل آدرس بخش منابع بشری واحد های حمایوی برنامه ارتقای ظرفیت مبتنی بر نتایج (CBR) را در کاپی (CC)  داشته باشند.

4. کاندیدان محترم کاپی تصدیق و یا اسناد تحصیلی ‌شان را که تأییدی وزارت تحصیلات عالی را داشته باشد، ضم فورم درخواستی نمایند؛ هیچگونه تصدیق، تحسین ‌نامه تحصیلی و سرتفیکت پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی مدار اعتبار نمی ‌باشد تا زمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلات عالی نرسیده باشد.

5. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

6. اسناد تحصیلی خارج مرز که در وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

7. از آنجایی که ریاست محترم مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در ترانسکریپت نمرات ویا سرتفیکیت ها صرف از ثبت و راجستر بودن مؤسسه تحصیلی تصدیق می‌ نماید، بناءً ایجاب می ‌نماید تا کاندیدان محترم که از پوهنتون‌ها و یا مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی فارغ گردیده‌اند؛ کاپی سند تحصیلی را یکجا با مکتوب فراغت از ریاست مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضم فورم درخواستی نمایند.

8. کاندیدان محترم که در ادارات دولتی به شکل رسمی اجرای وظیفه می‌نمایند و یا قبلاً وظیفه اجرا نموده‌اند، یک قطعه فورم خلص سوانح جدید‌شان را که تاریخ صدور داشته باشد، از آخرین مرجع کارکردش ضم فورم درخواستی نمایندهیچگونه خلص سوانح که از واحدهای دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد، مدار اعتبار نمی‌باشد مگر اینکه به تأیید واحد اولی وزارت یا اداره مربوطه رسیده باشد.

9. کاندیدان محترم که در مؤسسات معتبر بین‌المللی اجرای وظیفه نموده‌انداسناد و سوابق کاری‌ شان را یکجا با کاپی قرارداد ضم فورم درخواستی نمایند.

10. به اساس هدایت مصوبه شماره (5) مورخ 15/4/1392 کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، تصدیق تجربه کاری متقاضیان بست های خدمات ملکی از جانب مؤسسات و شرکت‌ های خصوصی در صورتی اعتبار دارد که بعد از تصدیق ثبت و راجستر بودن مؤسسات و یا شرکت در مرجع مربوطه، قرارداد کار و فورم مالیه دهی از مؤسسه و یا شرکت که اجرای وظیفه نموده و به ضمیمه مکتوب رسمی عنوانی ریاست منابع بشری اداره عالی تفتیش ضم فورم درخواستی ارایه گردد.

11. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

کاندیدان محترم حین تسلیم دهی فورم درخواستی موارد فوق الذکر را جداً رعایت نمایند

نوت:

 كاپي اسنادي راكه ارايه ميدارند،روشن وقابل خوانش باشد،درغيرآن ناقص ارزيابي گرديده وهيچگونه اسناد جداگانه بعد ازتسليمي فورم درخواستي پذيرفته نميشود .

كانديدان محترم مكلف اند تافورمه رسمي درخواستی سی بی آر راهمراه باتمام اسناد مكمل تحصيلي وتجربي خويش دريك فايل PDF به ايميل آدرس منابع بشري اداره عالی تفتیش((sao.hr2017@gmail.com ارسال نمايند وهمچنان ايميل آدرس منابع بشري واحدهاي حمايوي برنامه ارتقاي ظرفيت مبني بر نتايج( (jobs@afghanexperts.gov.afرا دركاپي (CC) داشته باشند.

كانديدان محترم مكلف اند تا عنوان وظيفه كه به آن درخواست مي نمايد بايد به شكل درست درايمل درخواستي خویش ذكرنمايند.

 كانديدان محترم درصورت ضرور ت به شماره هاي ذيل تماس گيرند. 0707976686/0202521550