آمرتحلیل ریاست تفتیش ادارات بودجوی مرکزی

لایحه وظایف

..........................................................................................................................................................

عنوان وظیفه: آمرتحلیل

وزارت / اداره: اداره عالی تفتیش

موقعیت: کابل

بخش: ریاست تفتیش ادارات بودجوی مرکزی

بست:(3)

تعداد بست: (1 )

گزارشدهی: رئیس تفتیش ادارات بودجوی مرکزی

گزارشگیری از : مدیر عمومی تحلیل ، مدیرثبت نتایج

کود: 66-90-09-003

...........................................................................................................................................................

هدف وظیفه:  تحلیل و ارزیابی گزارشات مفتشین ، تثبیت تخطی ها ازقوانین نافذه ونقاط ضعف و قوت موضوعات بررسي شده

                  درگزارشات  .

...........................................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری) ماهوار،ربعواروسالانه( بخش مربوطه وارائه آن به رئیس تفتیش ادارات بودجوی مرکزی غرض اخذمنظوری.
 2. ایجاد میکانیزم موثردررابطه به حصول گزارش نتایج بازرسی های انجام شده ازمفتشین مربوطه به منظورمطالعه وتحلیل  آن .
 3. ارزیابی نتایج برنامه ها وپلان های پیش بینی شده بخش مربوطه،مسترد نمودن گزارشات ناقص و فاقد کیفیت با ارایه دلایل موجه به وسیله یاد داشت تحلیلی به نام گروپ موظف وارائه نتایج تحلیل گزارشات به مقامات ذیصلاح اداره غرض اتخاذ تصامیم واجراآت مقتضی بعدی.
 4. تحلیل گزارشات بازرسی های حصول شده ازمفتشین ،مطالعه دوسیه های قابل تعقیب عدلی ، ارائه نظرتحلیلی دررابطه به قضایای جرمی وارسال آن به بوردعالی تفتیش پس ازتائیدرئیس بخش به منظوراتخاذتصامیم واجراآت مقتضی بعدی .
 5. اتخاذ تصامیم لازم دررابطه به ارسال تحلیل گزارشات پس ازتدقیق وتائید مقامات به مراجع ذیربط جهت اجراآت بعدی.
 6.  تأمین ارتباط مداوم با بخش های مربوطه جهت اخذمعلومات بیشتر ازمفتشین حین تحلیل گزارشات درموارد لازمه .
 7. همکاری درترتیب پلان بازرسی های سالانه ، پلان های رهنمودی ، ترتیب وتوحیدگزارشات اداره جهت غنامندی وتطبیق اهداف وپروگرامهای اداره مربوطه  .
 8.  اتخاذ تدابیرلازم دررابطه به تعقیب وپیگیری ازچگونگی اجراآت مراجع بررسی شده جهت تحقق نتایج تفتیش. 
 9. مدیریت کارکنان تحت اثر جهتحصول اطمینان ازرشد، تشویق وآموزش آنها .
 10. ارائه مشوره هاو نظريه های مشخص برويت اسناد و مدارك در رابطه به گزارشات مفتشين جهت بهبوداموربخش مربوطه.
 11. اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره به وی سپرده میشود.

............................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

داشتن سند تحصیلی لیسانس اقتصاد ،نظر به ماده (6) فقره (2) جز (1) قانون اداره عالی تفتیش.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 • دوسال تجربه کاری مرتبط باوظیفه.

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • آشنائی  با پروگرام های کمپیوتر( ورد واکسل) و لسان انگلیسی
 • توانائی اداره ، تحلیل  و ارتباطات را داشته باشد.

کاندیدان محترم که خواهان اخذ فورم در ادارۀ عالی بررسی استند، بعد از اخذ فورم کاریابی مخصوص وثبت آن، سافت کاپی تمام اسناد خود را با سافت کاپی فورم کاریابی، به ایمیل آدرس sao.hr2017@gmail.com بفرستند. در صورت ضرورت به تیلفون های 0744263636 و 0707976686 در تماس شوید.

دانلود فورم کاریابی