آمر ارتقاء ظرفیت وانکشاف اداره منابع بشری

 

لایحه وظایف

........................................................................................................................................

عنوان وظیفه:آمر ارتقاء ظرفیت وانکشاف اداره منابع بشری

وزارت / اداره:اداره عالی تفتیش

موقعیت: کابل

بخش: ریاست منابع بشری

بست: (3)

تعداد بست: (1)

گزارشدهی به: رئیس منابع بشری

گزارشگیری از:مدیرعمومی نیاز سنجی و تطبیق برنامه های آموزشی

کود:010-۰4-90-66

........................................................................................................................................

هدف وظیفه: رهبری ، کنترول و انسجام امور ارتقای ظرفیت منابع بشری

........................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

1.ترتیب پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی ریاست به منظور نیل به اهداف اساسی اداره مربوط.

2.مدیریت ونظارت ازکارمندان تحت اثرجهت حصول اطمینان ازمؤثریت ومفیدیت اجراات وبرنامه های بخش مربوط.

3.تامین ارتباط وهماهنگی با ک م .ا . خ .م در مورد اخذ وتطبیق رهنمود ها وپالیسیهای  آموزشی جهت تطبیق .

4.نظارت از طرح، تنظیم و انکشاف پروگرام های آموزشی اداره عالی تفتیش نظر به استراتیژی و نیازمندی های داخلی.

5.طرح برنامه های نیازسنجی آموزشی به منظور ارتقای ظرفیت کارکنان وانکشاف منابع بشری اداره مربوط.

6.طرح رهنمود ها جهت تطبیق درست پالیسی های آموزشی و تربیوی و نظارت از بهبود و کیفیت برنامه های آموزشی برای کارکنان در مرکز و ولایات.

7.توضیح وتشریح طرزالعمل ها ورهنمودها درموردتحلیل، مشخصات وتصنیف وظایف جهت حصول اطمنان ازتطبیق یکسان وانکشاف اداره مربوط.

8.ایجادچارچوب سالم درمورد مطالعه، تجزیه وتحلیل مأموریت واهداف کلی اداره جهت تصنیف وظایف ومطابقت آن باتخصص های کاری اداره عالی تفتیش .

9.ارزیابی ضرورت های آموزشی ،جمع بندی نتایج نیاز سنجی  و نظارت برترتیب دیتابیس نیاز سنجی آموزشی بر اساس معیار های تعین شده .

10.مذاکره، مفاهمه و ایجاد ارتباط با مراجع بیرونی جهت فراهم آوری تسهیلات و دریافت منابع برای تدویر برنامه های آموزشی و تربیوی در داخل و یا خارج اداره.

11.اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره به وی  سپرده میشود.

.......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

  •  داشتن سند تحصیلی لیسانس.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

  • داشتن تجربه کاری حد اقل دو سال مرتبط به وظیفه.

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

  •  توانائی در اداره، پلانگذاری و ارتباطات را داشته باشد.
  •  توانایی رهنمایی ،کنترول اداره و قابلیت تطبیق خط مشی (پالیسی )اداره مربوط.
  • آشنائی به لسان انگلیسی وتوانایی استفاده ازبرنامه های کمپیوتری.

کاندیدان محترم که خواهان اخذ فورم در ادارۀ عالی بررسی استند، بعد از اخذ فورم کاریابی مخصوص وثبت آن، سافت کاپی تمام اسناد خود را با سافت کاپی فورم کاریابی، به ایمیل آدرس sao.hr2017@gmail.com بفرستند. در صورت ضرورت به تیلفون های 0744263636 و 0707976686 در تماس شوید.

دانلود فورم کاریابی