کارشناس ارشد در امور عواید و گمرکات

لایحه وظایف

..................................................................................................................................................................................................

عنوان وظیفه : کارشناس ارشد در امور عواید و گمرکات

وزارت / اداره: اداره عالی بررسی

موقعیت: کابل

بخش: ریاست بررسی عواید

تعداد بست: (2)

گزارشدهی  به: رئیس بررسی عواید

..................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مشوره دهی در تطبیق پلان های بازرسی امور عوایدی ادارات مرکزی و ولایتی مطابق به قانون، مقررات و معیارات بازرسی.

..................................................................................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

 1. رهنمایی در طرح و ترتیب پلان بازرسی مراجع تحت بازرسی و ارایه آن به رئیس بخش جهت اخذ منظوری.
 2. مدیریت و نظارت از اجراات مفتشین گروپ های مربوطه، آموزش آنها و تطبیق برنامه های بازرسی اداره مربوطه به منظور تحقق اهداف اداره و اجراات موثر طبق معیارات انتوسای.
 3. اشتراک در بازرسی های مراجع بخش عواید، طبق پلان توظیفات بمنظور مشوره دهی گروپ بازرسی.
 4. رهنمایی لازم در تقسیم وظایف بین اعضای گروپ در ادارات تحت بازرسی جهت تحقق به موقع پلانهای بازرسی.
 5. مشوره دهی گروپ بازرسی، مطلع ساختن عاجل ریاست بررسی مربوطه حین تشخیص و مشاهده تخلفات قانونی و موارد جرمی در مراجع تحت بازرسی جهت اتخاذ تصامیم و اجراات مقتضی بعدی.
 6. رهنمایی لازم در ترتیب گزارش نتایج بازرسی ها در مشوره و هماهنگی اعضای گروپ در مطابقت با قانون، مقررات و معیارهای تفتیش و ارایه آن جهت تحلیل و اجراات بعدی.
 7. تعمیم تجارب حاصله از مراجع بررسی شده با سایر مفتشین و دیپارتمنت ها غرض آگاهی و ارتقای ظرفیت مسلکی شان.
 8. ایجاد هماهنگی و همکاری با سایر بخش های اداره، جهت تسریع روند کاری.
 9. اجرای سایر وظایفیکه ازطرف مقامات مطابق قوانین، مقررات واهداف اداره مربوطه به وی سپرده میشود.
 10. نظارت وارزیابی ازاجراات وظیفوی کارمندان تحت اثر

..................................................................................................................................................................................................

به اطلاع متقاضیان پست های قرار دادی اداره عالی بررسی رسانیده میشود که نکات ذیل را جداً مراعات نمایند.

 1. در هر پستی که علاقمند باشند، ابتدا باید لایحۀ وظایف آن را دقیق مطالعه نمایند در صورتیکه شرایط و معیار های مندرج لایحۀ وظایف را تکمیل کرده بتوانند، اسناد مورد ضرورت خویش را به ایمیل آدرس (sao.hr2017@gmail.com) ارسال نمایند.
 2. اسناد متقاضیان محترم شامل:

الف: کاپی دیپلوم دولتی مقطع لیسانس ویا بالاتر از آن، که به تأیید وزارت محترم تحصیلات رسیده باشد.

ب: در صورتیکه از مراجع تحصیلی خصوصی فارغ شده باشند، کاپی دیپلوم و سرتیفیکیت تحصیلی شان که توسط مکتوب وزارت محترم تحصیلات عالی به تأیید رسیده باشد.

ج:  کاپی خلص سوانح شان که از مرجع اولی صادر گردیده باشد، با مهر و امضای آمر اول اداره مربوطه.

د:  در صورتیکه تجربۀ کاری ایشان خصوصی و مرتبط به شرایط لایحۀ وظایف باشد، فورم قرار داد کار، فورم مالیه دهی، نمبرتشخیصیه، لایحۀ وظایف، با مهر و امضای ادارۀ مربوطه، تصدیق ادارۀ آیسا، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت ویا هر نهاد دیگری که اداره یا شرکت خصوصی در آن ثبت وراجستر باشد.

هـ:   در صورتیکه متقاضیان در پروژه های دولتی منحیث کارمند قرار دادی ایفای وظیفه نموده باشند، قرار داد کار به مهر و امضای امر اعطای اداره، ضم مکتوب تأییدی ریاست منابع بشری مربوطه.

و:   دارنده گان اسناد فراغت (ACCA) (C GAP) (CIA) و سایر اسناد مربوطه به محاسبه یا تفتیش، باید به تأیید وزارت تحصیلات عالی و یا تأیید وزارت معارف رسیده باشد.

نوت:  از ارسال اسناد اضافی غیر رسمی خود داری کنید. هرگونه سرتیفیکیت، تحسین نامه و تصدیق نامه که منحیث سند فراغت، به تأیید وزارت محترم تحصیلات نرسیده باشد، سند تحصیلی شمرده نمیشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1. درجه تحصیل

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس رشته اقتصاد به دارنده گان سرتیفیکیت (ACCA) ترجیع داده میشودږ

2. تجارب لازمه :پنج سال تجربه کاری در بخش مربوطه

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • آشنائی با پروگرام های کمپیوتر(ورد ، اکسل و اکسس)
 • توانائی اجرای اموراداری راداشته باشد،  اشنایی به لسان انگلیسی

دانلود فورم کاریابی