کارشناس ارشد در امور بررسی شاروالیها

لایحه وظایف

..................................................................................................................................................................................................

عنوان وظیفه : کارشناس ارشد در امور بررسی شاروالیها

وزارت / اداره: اداره عالی بررسی

موقعیت: کابل

بخش: ریاست بررسی شاروالیها

تعداد بست: (1)

گزارشدهی  به: رئیس بررسی شاروالی ها

..................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه:ارتقای سطح ظرفیت مسلکی کارمندان ریاست بررسی شاروالیها در امور بررسی شاروالیها

..................................................................................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

 1. طرح و تدوین پلان های تفصیلی سالانه جهت انجام وظایف به ارتباط ارتقای سطح ظرفیت مسلکی کارمندان ریاست بررسی شاروالیها در امور بررسی شاروالیها.
 2. بازنگری تعلیماتنامه تفتیش شاروالیها و تجدید آن با در نظرداشت روش های روز و بازرسی به اساس معیارات انتوسای.
 3. ترتیب چک لست ها برای بازرسی شاروالیها، نواحی و سایر واحد های دومی شاروالیها در مطابقت به اهداف و فعالیت های آنها.
 4. ترتیب رساله جامع معلوماتی به ارتباط اهداف، بودجه، سیستم حسابی، تشکیلات، وظایف و طرز فعالیت های شاروالیها در سطح کشور و چگونگی مکلفیت های شاروالیها در تامین تسهیلات.
 5. تدوین برنامه های آموزشی برای بازرسی شاروالیها در مطابقت به معیارهای انتوسای.
 6. ترتیب رهنمود تحلیل گزارشهای تفتیش و همکاری با آمر تحلیل در تحلیل گزارشها.
 7. طرح برنامه (On job training) حین بازرسی شاروالیها در مرکز و ولایات.
 8. ارزیابی گزارشها، اوراق کاری و مستند سازی گروپ های تفتیش در مطابقت به معیارات انتوسای.
 9. تشخیص نواقص و کاستی در کار بازرسی گروپ ها و رهنمایی آنها در جهت بهبود پروسه بازرسی، مستند سازی یافته ها و گزارش نویسی در مطابقت به معیارهای انتوسای.
 10. ارایه مشوره های سودمند در جهت موثریت مراحل پلانگذاری، اجرای تفتیش و گزارش نویسی ها به گروپ ها و همکار در تحلیل گزارشها به آمر تحلیل و رئیس بخش.
 11. تدقیق گزارش های تحلیل شده و ارایه آن جهت ملاحظه به رئیس بخش و تائید مقام اداره جهت صدور به مرجع بازرسی بمنظور تحقق سفارش ها نتایج بازرسی ها.
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات، اهداف و پالیسی اداره سپرده میشود.

..................................................................................................................................................................................................

به اطلاع متقاضیان پست های قرار دادی اداره عالی بررسی رسانیده میشود که نکات ذیل را جداً مراعات نمایند.

 1. در هر پستی که علاقمند باشند، ابتدا باید لایحۀ وظایف آن را دقیق مطالعه نمایند در صورتیکه شرایط و معیار های مندرج لایحۀ وظایف را تکمیل کرده بتوانند، اسناد مورد ضرورت خویش را به ایمیل آدرس (sao.hr2017@gmail.com) ارسال نمایند.
 2. اسناد متقاضیان محترم شامل:

الف: کاپی دیپلوم دولتی مقطع لیسانس ویا بالاتر از آن، که به تأیید وزارت محترم تحصیلات رسیده باشد.

ب: در صورتیکه از مراجع تحصیلی خصوصی فارغ شده باشند، کاپی دیپلوم و سرتیفیکیت تحصیلی شان که توسط مکتوب وزارت محترم تحصیلات عالی به تأیید رسیده باشد.

ج:  کاپی خلص سوانح شان که از مرجع اولی صادر گردیده باشد، با مهر و امضای آمر اول اداره مربوطه.

د:  در صورتیکه تجربۀ کاری ایشان خصوصی و مرتبط به شرایط لایحۀ وظایف باشد، فورم قرار داد کار، فورم مالیه دهی، نمبرتشخیصیه، لایحۀ وظایف، با مهر و امضای ادارۀ مربوطه، تصدیق ادارۀ آیسا، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت ویا هر نهاد دیگری که اداره یا شرکت خصوصی در آن ثبت وراجستر باشد.

هـ:   در صورتیکه متقاضیان در پروژه های دولتی منحیث کارمند قرار دادی ایفای وظیفه نموده باشند، قرار داد کار به مهر و امضای امر اعطای اداره، ضم مکتوب تأییدی ریاست منابع بشری مربوطه.

و:   دارنده گان اسناد فراغت (ACCA) (C GAP) (CIA) و سایر اسناد مربوطه به محاسبه یا تفتیش، باید به تأیید وزارت تحصیلات عالی و یا تأیید وزارت معارف رسیده باشد.

نوت:  از ارسال اسناد اضافی غیر رسمی خود داری کنید. هرگونه سرتیفیکیت، تحسین نامه و تصدیق نامه که منحیث سند فراغت، به تأیید وزارت محترم تحصیلات نرسیده باشد، سند تحصیلی شمرده نمیشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1. درجه تحصیل

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس رشته های اقتصاد، مالی و حسابی، اداره و منجمنت و حقوق برعلاوه رشته های متذکره  به دارنده گان سرتیفیکیت (ACCA, CGAP,IIA, FIRS) ترجیع داده میشود

2. تجارب لازمه :سهسال تجربه کاری در بخش مربوطه

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • آشنائی با پروگرام های کمپیوتر(Ms.Office)
 • توانائی اجرای اموراداری راداشته باشد،  اشنایی به لسان انگلیسی.
 • توانایی تطبیق پالیسی ها و خط مشی اداره را داشته باشد.

دانلود فورم کاریابی