کارشناس ارشد در مدیریت مالی و تحلیل صورت های مالی

لایحه وظایف

..................................................................................................................................................................................................

عنوان وظیفه : کارشناس ارشد در مدیریت مالی و تحلیل صورت های مالی

وزارت / اداره: اداره عالی بررسی

موقعیت: کابل

بخش: ریاست بررسی مساعدت های خارجی

تعداد پست : (2)

گزارشدهی  به: رئیس بررسی مساعدت های خارجی

 

..................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مشوره دهی در تطبیق پلان های بازرسی امور مساعدتهای خارجی ادارات مرکزی و ولایتی مطابق به قانون، مقررات و معیارات بازرسی.

..................................................................................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

 1. تحلیل صورت های مالی پروژه های انکشافی و حصول اطمینان از مطابقت آن با ستندردهای بین المللی IPSAS  و INTOSAIs.
 2. ارتقای ظرفیت مسلکی مفتشین ریاست بررسی مساعدتهای خارجی از طریق آموزشهای مسلکی صنفی و آموزش های در حین اجرای بازرسی پروژه های انکشافی.
 3. همکاری در تحلیل صورت های مالی پروژه های انکشافی و حصول اطمنیان از مطابقت آن با ستندردهای بین المللی IPSAS.
 4. ترتیب گزارش مسلکی از چگونگی تطبیق پروژه های انکشافی در مراجع.
 5. ترتیب معلومات در مورد یافته های بررسی به شکل جداگانه هر پروژه انکشافی.
 6. اشتراک در نشست های داخل و خارج از اداره به اساس ضرورت و هدایات مقامات اداره.
 7. نظارت از چگونگی تطبیق ستندرد های بین المللی ادارات عالی بررسی INTOSAIs در ریاست بررسی مساعدتهای خارجی و ارایه گزارش مسلکی به منظور رفع خلاها و نواقص در بازرسی پروژه های انکشافی.
 8. نظارت از اجراآت گروپ های موظف بازرسی پروژه های انکشافی به منظور تطبیق کود ها بین المللی رفتار و سکوک و جلوگیری از تضاد منافع.
 9. ترتیب گزارش از خلاها و نواقص بازرسی صورت های مالی پروژه های انکشافی و ارایه آن به مقامات اداره با پیشنهاد و راه های حل آن.
 10. ارزیابی تطبیق بنچمارک های بانک جهانی و سایر دونر ها مربوط به ریاست بررسی مساعدتهای خارجی.
 11. اجرای سایر امور محوله بر اساس نیازمندی و اوامر مقامات اداره عالی بررسی.

..................................................................................................................................................................................................

به اطلاع متقاضیان پست های قرار دادی اداره عالی بررسی رسانیده میشود که نکات ذیل را جداً مراعات نمایند.

 1. در هر پستی که علاقمند باشند، ابتدا باید لایحۀ وظایف آن را دقیق مطالعه نمایند در صورتیکه شرایط و معیار های مندرج لایحۀ وظایف را تکمیل کرده بتوانند، اسناد مورد ضرورت خویش را به ایمیل آدرس (sao.hr2017@gmail.com) ارسال نمایند.
 2. اسناد متقاضیان محترم شامل:

الف: کاپی دیپلوم دولتی مقطع لیسانس ویا بالاتر از آن، که به تأیید وزارت محترم تحصیلات رسیده باشد.

ب: در صورتیکه از مراجع تحصیلی خصوصی فارغ شده باشند، کاپی دیپلوم و سرتیفیکیت تحصیلی شان که توسط مکتوب وزارت محترم تحصیلات عالی به تأیید رسیده باشد.

ج:  کاپی خلص سوانح شان که از مرجع اولی صادر گردیده باشد، با مهر و امضای آمر اول اداره مربوطه.

د:  در صورتیکه تجربۀ کاری ایشان خصوصی و مرتبط به شرایط لایحۀ وظایف باشد، فورم قرار داد کار، فورم مالیه دهی، نمبرتشخیصیه، لایحۀ وظایف، با مهر و امضای ادارۀ مربوطه، تصدیق ادارۀ آیسا، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت ویا هر نهاد دیگری که اداره یا شرکت خصوصی در آن ثبت وراجستر باشد.

هـ:   در صورتیکه متقاضیان در پروژه های دولتی منحیث کارمند قرار دادی ایفای وظیفه نموده باشند، قرار داد کار به مهر و امضای امر اعطای اداره، ضم مکتوب تأییدی ریاست منابع بشری مربوطه.

و:   دارنده گان اسناد فراغت (ACCA) (C GAP) (CIA) و سایر اسناد مربوطه به محاسبه یا تفتیش، باید به تأیید وزارت تحصیلات عالی و یا تأیید وزارت معارف رسیده باشد.

نوت:  از ارسال اسناد اضافی غیر رسمی خود داری کنید. هرگونه سرتیفیکیت، تحسین نامه و تصدیق نامه که منحیث سند فراغت، به تأیید وزارت محترم تحصیلات نرسیده باشد، سند تحصیلی شمرده نمیشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1. درجه تحصیل

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس رشته اقتصاد به دارنده گان سرتیفیکیت (ACCA) ترجیع داده میشودږ

2. تجارب لازمه :پنج سال تجربه کاری در بخش مربوطه

3 .مهارت های آشنائی با پروگرام های کمپیوتر(ورد ، اکسل و اکسس)اشنایی به لسان انگلیسی

دانلود فورم کاریابی