کارشناس ارشد در امور بررسی ساختمانی

 

لایحه وظایف

..................................................................................................................................................................................................

عنوان وظیفه : کارشناس ارشد در امور بررسی ساختمانی

وزارت / اداره: اداره عالی بررسی

موقعیت: کابل

بخش: ریاست بررسی امور ساختمانی

تعداد پست : (2)

گزارشدهی  به: رئیس بررسی امور ساختمانی

 

..................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: مشوره دهی، پلانگذاری، رهنمایی های تخنیکی و مسلکی، ارتقای ظرفیت مسلکی و تخصصی انجنیران و بررسان، طرح پالیسی ها و طرزالعمل ها، تهیه مدارک و معیارات بررسی امور ساختمانی، بهبود در روش های بررسی پروژه های امور ساختمانی.

..................................................................................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار، سالانه بخش مربوطه و ارایه آن به رئیس بررسی ساختمانی جهت منظوری، همکاری در ترتیب پلان بازرسی امور ساختمانی و پلان های رهنمودی ریاست مربوطه.
 2. ارایه مشوره های تخنیکی، مسلکی، مستمر و پیشنهادات سالم جهت ارتقای سطح موثریت در روش های بررسی امور ساختمانی.
 3. بلند بردن سطح مسلکی و تخصصی انجنیران و بررسان فنی با در نظرداشت علوم تکنالوژی عصری.
 4. همکاری و مشوره دهی در اجرای بازرسی های امور ساختمانی، تشخیص جرایم و تخطی های قانونی و طبق پلان توظیفات به مفتشین مربوطه جهت مدیریت امور بازرسی.
 5. ترتیب پالیسی و طرزالعمل های بررسی، فارمت ها و چک لست های معیاری جهت بهبود در بررسی امور ساختمانی و همکاری کامل در تهیه و ترتیب پلان های بررسی ها، پلان های رهنمودی، معیارات بررسی پروژه ها مطابق معیارهای انتوسای.
 6. تشخیص نواقص و کاستی ها در اجراآت مفتشین فنی و مراجع تحت بازرسی و ارایه نظریات مشخص اصلاحی و رهنمودی جهت تصحیح آن به مسولین و تیم مدیریت پروژه.
 7. اتخاذ تصامیم و تدابیر لازم در رابطه به مطلع ساختن عاجل ریاست بررسی مربوطه حین تشخیص و مشاهده تخلفات قانونی و موارد جرمی در اجراآت بررسان فنی و مراجع تحت بازرسی جهت اتخاذ تصامیم و اجراآت مقتضی بعدی.
 8. سازماندهی و راه اندازی سیمینارها، ورکشاپ ها و کنفرانس های علمی و میتودیک با ارایه پرزنتیشن ها جهت آگاهی بیشتر و ارتقای ظرفیت مسلکی بررسان امور ساختمانی.
 9. تعمیم تجارب حاصله از مراجع بررسی شده با سایر بررسان و دیپارتمنت ها غرض آگاهی و ارتقای ظرفیت مسلکی شان.
 10. همکاری کامل با سایر همکاران ریاست مربوطه در امور بررسی ها و تحلیل گزارشات، طرح نقشه های مهندسی و انجنیری مربوط به اداره.
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات، و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

..................................................................................................................................................................................................

به اطلاع متقاضیان پست های قرار دادی اداره عالی بررسی رسانیده میشود که نکات ذیل را جداً مراعات نمایند.

 1. در هر پستی که علاقمند باشند، ابتدا باید لایحۀ وظایف آن را دقیق مطالعه نمایند در صورتیکه شرایط و معیار های مندرج لایحۀ وظایف را تکمیل کرده بتوانند، اسناد مورد ضرورت خویش را به ایمیل آدرس (sao.hr2017@gmail.com) ارسال نمایند.
 2. اسناد متقاضیان محترم شامل:

الف: کاپی دیپلوم دولتی مقطع لیسانس ویا بالاتر از آن، که به تأیید وزارت محترم تحصیلات رسیده باشد.

ب: در صورتیکه از مراجع تحصیلی خصوصی فارغ شده باشند، کاپی دیپلوم و سرتیفیکیت تحصیلی شان که توسط مکتوب وزارت محترم تحصیلات عالی به تأیید رسیده باشد.

ج:  کاپی خلص سوانح شان که از مرجع اولی صادر گردیده باشد، با مهر و امضای آمر اول اداره مربوطه.

د:  در صورتیکه تجربۀ کاری ایشان خصوصی و مرتبط به شرایط لایحۀ وظایف باشد، فورم قرار داد کار، فورم مالیه دهی، نمبرتشخیصیه، لایحۀ وظایف، با مهر و امضای ادارۀ مربوطه، تصدیق ادارۀ آیسا، وزارت اقتصاد، وزارت تجارت ویا هر نهاد دیگری که اداره یا شرکت خصوصی در آن ثبت وراجستر باشد.

هـ:   در صورتیکه متقاضیان در پروژه های دولتی منحیث کارمند قرار دادی ایفای وظیفه نموده باشند، قرار داد کار به مهر و امضای امر اعطای اداره، ضم مکتوب تأییدی ریاست منابع بشری مربوطه.

و:   دارنده گان اسناد فراغت (ACCA) (C GAP) (CIA) و سایر اسناد مربوطه به محاسبه یا تفتیش، باید به تأیید وزارت تحصیلات عالی و یا تأیید وزارت معارف رسیده باشد.

نوت:  از ارسال اسناد اضافی غیر رسمی خود داری کنید. هرگونه سرتیفیکیت، تحسین نامه و تصدیق نامه که منحیث سند فراغت، به تأیید وزارت محترم تحصیلات نرسیده باشد، سند تحصیلی شمرده نمیشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1. درجه تحصیل

داشتن سند تحصیلی لیسانسدر رشته های (انجنیری سیول، ساختمانی و سرک سازی) به درجه تحصیلی بالاتر در یکی از رشته های متذکره ترجیح داده میشود.

2. تجارب لازمه :سهسال تجربه کاری در بخش: بررسی پروژه ها، Engineering, Construction Management, QAM,QCM, Consultant.

3 . داشتن تخصص و تجربه کافی در دیزاین و امور ساحوی تطبیق پروژه های ساختمانی، مدیریت پروژه های امور ساختمانی، مدیریت کیفیت و اطمینان از کیفیت ساختمانی.

 • آشنائی با پروگرام های کمپیوتر(ورد ، اکسل و اکسس)
 • توانائی اجرای اموراداری راداشته باشد،  اشنایی به لسان انگلیسی
 • داشتن بلدیت کامل به پروگرام های Microsoft Office و جدید ترین پروگرام های انجنیری مانند: SAP, SAFE, Prime avera, CIVIL 3D, AUTO CAD, ETABS, STAAD PRO و غیره

دانلود فورم کاریابی