مفتش

لایحۀ وظایف

...................................................................................................................................................................

عنوان وظیفه: مفتش

وزارت / اداره:اداره عالی تفتیش

موقعیت: کابل

بخش: ریاست تفتیش ادارات بوجوی مرکزی

بست: (4)

تعداد بست: ( 1 )

گزارشدهی:  سرمفتش

گزارشگیری از : ندارد

کود: 042 الی66-90-09-031

..................................................................................................................................................................

هدف وظیفه:  بازرسی امور مالی  وحسابی ادارات بودجوی مرکزی طبق پلان رهنمودی با رعایت قانون ، مقررات ومعیارهای بازرسی.

...................................................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری مربوطه درمطابقت با پلان رهنمودی وارائه آن به سرمفتش جهت تائید.
 2. بازرسی امورمالی وحسابی ، موجودی های نقدی وجنسی ادارات طبق پلان رهنمودی تحت نظر وهدایت سرمفتش جهت حصول اطمینان  ازشفافیت در اجراآت آنها.
 3. همکاری با سرمفتش درطرح وترتیب پلان های بازرسی ،گزارشات نتایج بازرسی ها  در وزارت ها وادارات جهت تحقق اهداف اداره عالی تفتیش .
 4. شناسائی نواقص ، کاستی ها ،تخلفات د رامور مالی وحسابی ادارات تحت بازرسی وشریک سازی آن با سرمفتش جهت اخذ هدایت واجراآت بعدی.
 5. اتخاذتصامیم لازم دررابطه به تحریر وصدور استعلامیه های معلوماتی به شعبات ، تعقیب و پیگری آن جهت اجرای مؤثر اموربازرسی ها.
 6. مدیریت امور تحت بازرسی مربوطه طبق هدایت سرمفتش جهت نیل به اهداف مطروحه اداره عالی تفتیش
 7. تعمیم تجارب حاصله ازمراجع بازرسی شده باسایرمفتشین ودیپارتمنت هاغرض آگاهی وارتقای ظرفیت مسلکی شان.
 8. اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره به وی سپرده میشود.

...................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

داشتن سند تحصیلی لیسانس اقتصاد ،نظر به ماده (6) فقره (2) جز (1) قانون اداره عالی تفتیش.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 • یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • آشنائی  با پروگرام های کمپیوتر( ورد واکسل) و لسان انگلیسی
 • توانائی مدیریت، و ارتباطات را داشته باشد.

اطلاعیه

به اطلاع آن عده متقاضیان، که جهت اشتراک در پروسۀ استخدام رقابتی بست های کمبوداداره عالی تفتیش فورم در خواستی اخذ نموده اند رسانیده میشود تا مراتب آتی را جداًمراعات بدارند.

1. فورم کاریابی را بعداز خانه پری دقیق، قبل از ختم تاریخ اعلان ویااقلاً در روزی که اعلان ختم میشود به مدیریت عمومی استخدام تحویل نمایند. بعداز ختم اعلان فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.

2. کاندیدان محترم کاپی اسناد تحصیلی شانرا که تأیید وزارت تحصیلات عالی ویا وزار ت محترم معارف را داشته باشد، ضم فورم در خواستی نمایند، هیچگونه تصدیق، تحسین نامه تحصیلی، وسرتیفیکیت پوهنتون ها مدار اعتبار نمی باشد تازمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلاتعالی ویا وزارت محترم معارف نرسیده باشد. هرگاه سند فراغت از پوهنتون خصوصی صادر شده باشد در کنار تصدیق وزارت محترم تحصیلات عالی، سند فراغت صنف دوازدهم نیز باید موجود باشد.

3. اسناد تحصیلی که طی سالهای 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات، ایجاب بازنگری می نماید.

4. اسناد تحصیلی خارج از کشورباید از طریق ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی یکجا با مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی گردد.

5. کاندیدان محترمی که در ادارات رسمی دولت ایفای وظیفه نموده اند، خلص سوانح ازآخرین کارکرد شانرا که با مهر ، امضای آمر باصلاحیت وتاریخ صدور (تاریخ بعد از توزیع فورم) باشد، ضم فورم در خواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحد های دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد مدار اعتبار نمی باشد مگر اینکه به تأیید مراجع واحد اولی رسیده باشد.

6. کاندیدان محترمی که در موسسات غیر دولتی ایفای وظیفه می نمایند، اسناد وسوابق کاری شانرا بعد از تأییدی ثبت وراجسترموسسه در ریاست انجوهای وزارت محترم اقتصاد ومراجع ذیربط، یکجا باکاپی قرارداد کار باموسسۀ مربوطه ولایحۀ وظایف با مهر مرجع خصوصی، فورم مالیه دهی، فورم تشخیصیه خویش را ذریعۀ مکتوب رسمی عنوانی این اداره ضم فورم درخواستی نمایند.

7. در صورتیکه کاندیدان محترمکارمند دولت بوده باشند و قبلاً به اثر غیابت از بست منفک شده باشند، بعد از دوسال از تاریخ انفکاک، می توانند که در پروسۀ رقابت اشتراک نمایند. (طبق بند 3 مادۀ 17 مقررۀ امورذاتی کارکنان خدمات ملکی).

8.  کاندیدان محترمی که در بست های ادارۀ عالی تفتیش فورم اخذ می دارند،  ، باید دارای سند تحصیلی لیسانس اقتصاد و حقوق بوده باشند.

از کاندیدان محترم اکیداً تقاضا میگردد، تافورم در خواستی را بصورت دقیق خانه پری وکاپی اسناد تحصیلی، که مهر وامضای آن درست خوانده شود وخلص سوانح های شانرا از آخرین مرجع کارکردگی، ضم فورم درخواست نمایند. در صورت مکمل نبودن، اسناد ناقص ارزیابی گردیده، هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم در خواستی پذیرفته نمی شود.

ریاست منابع بشری

نوت: کاندید محترم،  لطفاً اطلاعیه را   دقیقمطالعه نمایند.

کاندیدان محترم که خواهان اخذ فورم در ادارۀ عالی بررسی استند، بعد از اخذ فورم کاریابی مخصوص وثبت آن، سافت کاپی تمام اسناد خود را با سافت کاپی فورم کاریابی، به ایمیل آدرس sao.hr2017@gmail.com بفرستند. در صورت ضرورت به تیلفون های 0744263636 و 0707976686 در تماس شوید.

دانلود فورم کاریابی