مدیرعمومی خدمات

لایحه وظایف

............................................................................................................................................................

عنوان وظیفه     : مدیرعمومی خدمات

وزارت / اداره    : اداره عالی بررسی

موقعیت            : کابل

بخش               :   ریاست  مالی و اداری

بست                : ()

تعداد بست         : (1 )

گزارشدهی به     :  رئیس مالی و اداری

گزارشگیری از   :  مدیر حفظ ومراقبت، مدیر ترانسپورت

کود: 66-90-05-011

............................................................................................................................................................

هدف وظیفه:  اداره، نظارت و تنظيم امورعرضه خدمات برای کارکنان اداره عالی بررسی.

...........................................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

1.    طرح و ترتیب پلان کاری مدیریت عمومی خدمات و ارائه آن به رئیس مالی واداری غرض اخذ منظوری. 

2.    ایجاد میکانیزم مؤثر در رابطه به عرضه خدمات به کارکنان اداره از طریق خدمات ترانسپورتی، حفظ و مراقبت تعمیرات و ساحات مربوطه به منظور تطبیق و تحقق اهداف و پروگرامهای متوقعه اداره.

3.     نظارت از امور تنظیفات و حفظ و مراقبت دارائی های غیر منقول اداره عالی بررسی به وقت و زمان آن به منظور جلوگیری از استهلاک قبل از وقت، حفظ پاکی و صفائی محیط کاری دفاتر مربوطه.                                                  

4.    اتخاذ تصامیم موثر در جهت تطبیق اجراآت مناسب خدماتی به منظورحصول اطمینان از اجراآت به موقع مدیریت های مربوطه.

5.    وارسی و نظارت از امور ترمیم سیستم های آبرسانی، تنظیف، حفاظت تعمیرات، عرضه خدمات ترانسپورتی و انتقالاتی جهت حفظ فضای مناسب کاری.

6.    سنجش و تثبیت لوازم مورد نیاز از قبیل قرطاسیه باب، موبل و فرنیچر و سایر اجناس مورد ضرورت اداره جهت اقدامات مقتضی بعدی.

7.    مدیریت و تنظیم و ظایف کارکنان تحت اثربه منظور ایجاد نظم و مؤثریت در امور خدماتی.

8.    حصول اطمینان ازتثبیت، حفظ و ثبت جایدادهای منقول و غیر منقول اداره عالی بررسی به منظور استفاده موثر از آن.                                                                          

9.    اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

اطلاعیه

به اطلاع آن عده متقاضیان، که جهت اشتراک در پروسۀ استخدام رقابتی بست های کمبوداداره عالی تفتیش فورم در خواستی اخذ نموده اند رسانیده میشود تا مراتب آتی را جداًمراعات بدارند.

1. فورم کاریابی را بعداز خانه پری دقیق، قبل از ختم تاریخ اعلان ویااقلاً در روزی که اعلان ختم میشود به مدیریت عمومی استخدام تحویل نمایند. بعداز ختم اعلان فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.

2. کاندیدان محترم کاپی اسناد تحصیلی شانرا که تأیید وزارت تحصیلات عالی ویا وزار ت محترم معارف را داشته باشد، ضم فورم در خواستی نمایند، هیچگونه تصدیق، تحسین نامه تحصیلی، وسرتیفیکیت پوهنتون ها مدار اعتبار نمی باشد تازمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلاتعالی ویا وزارت محترم معارف نرسیده باشد. هرگاه سند فراغت از پوهنتون خصوصی صادر شده باشد در کنار تصدیق وزارت محترم تحصیلات عالی، سند فراغت صنف دوازدهم نیز باید موجود باشد.

3. اسناد تحصیلی که طی سالهای 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات، ایجاب بازنگری می نماید.

4. اسناد تحصیلی خارج از کشورباید از طریق ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی یکجا با مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی گردد.

5. کاندیدان محترمی که در ادارات رسمی دولت ایفای وظیفه نموده اند، خلص سوانح ازآخرین کارکرد شانرا که با مهر ، امضای آمر باصلاحیت وتاریخ صدور (تاریخ بعد از توزیع فورم) باشد، ضم فورم در خواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحد های دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد مدار اعتبار نمی باشد مگر اینکه به تأیید مراجع واحد اولی رسیده باشد.

6. کاندیدان محترمی که در موسسات غیر دولتی ایفای وظیفه می نمایند، اسناد وسوابق کاری شانرا بعد از تأییدی ثبت وراجسترموسسه در ریاست انجوهای وزارت محترم اقتصاد ومراجع ذیربط، یکجا باکاپی قرارداد کار باموسسۀ مربوطه ولایحۀ وظایف با مهر مرجع خصوصی، فورم مالیه دهی، فورم تشخیصیه خویش را ذریعۀ مکتوب رسمی عنوانی این اداره ضم فورم درخواستی نمایند.

7. در صورتیکه کاندیدان محترمکارمند دولت بوده باشند و قبلاً به اثر غیابت از بست منفک شده باشند، بعد از دوسال از تاریخ انفکاک، می توانند که در پروسۀ رقابت اشتراک نمایند. (طبق بند 3 مادۀ 17 مقررۀ امورذاتی کارکنان خدمات ملکی).

8.  کاندیدان محترمی که در بست های ادارۀ عالی تفتیش فورم اخذ می دارند،  ، باید دارای سند تحصیلی لیسانس اقتصاد و حقوق بوده باشند.

 

از کاندیدان محترم اکیداً تقاضا میگردد، تافورم در خواستی را بصورت دقیق خانه پری وکاپی اسناد تحصیلی، که مهر وامضای آن درست خوانده شود وخلص سوانح های شانرا از آخرین مرجع کارکردگی، ضم فورم درخواست نمایند. در صورت مکمل نبودن، اسناد ناقص ارزیابی گردیده، هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم در خواستی پذیرفته نمی شود.

...........................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1.درجه تحصیل

  •  داشتن سند تحصیلی لیسانس اقتصاد، حقوق، اداره عامه، اداره تجارت، اداره منجمنت.

2.تجارب لازمه 

  •  داشتن یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

  •  توانائی  اداره، کنترول و ارتباطات راداشته باشد.
  •  آشنائی به لسان انگلیسی وتوانایی استفاده ازبرنامه های کمپیوتری.

کاندیدان محترم که خواهان اخذ فورم در ادارۀ عالی بررسی استند، بعد از اخذ فورم کاریابی مخصوص وثبت آن، سافت کاپی تمام اسناد خود را با سافت کاپی فورم کاریابی، به ایمیل آدرس sao.hr2017@gmail.com بفرستند. در صورت ضرورت به تیلفون های 0744263636 و 0707976686 در تماس شوید

دانلود فورم کاریابی