کارشناس ارشد در امور تادیات و خزاین

لایحه وظایف

........................................................................................................................................................................................................................................

عنوان وظیفه       : کارشناس ارشد در امور تادیات و خزاین

وزارت / اداره       : اداره عالی بررسی

موقعیت             : کابل

بخش                :

بست                :

تعداد بست        : (  1   )

گزارشدهیبه     :

.............................................................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه :  مشوره دهی و رهنمایی های لازم تخنیکی و مسلکی به منظور بهبود روش های بازرسی امور مربوط به خزاین        و تادیاتدر مطابقت با معیار های بین المللی بازرسی.

...............................................................................................................................................................................................................................................

مسوولیت های وظیفوی :

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار وسالانه در مطابقت با لایحه وظایف و ارایه آن به ....................
 2. ترتیب یک رهنمودو چک لست معیاری برای بازرسی امور مربوط به خزاین و تادیات.
 3. ترتیب یک فارمت مشخص پلانگذاری و گزارشدهی تفتیش مربوط به امور تفتیش خزاین و تادیات.
 4. ارایه مشوره های سودمند و مسلکی مستمردر جهت بازرسی امور مربوط به تفتیش خزاین و تادیات.
 5. همکاری وکار عملی با مفتشیندر رابطه به چگونگی اخذ اطلاعات لازمه از سیستم افمس و اجراآت در جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات.
 6. همکاری در جهتتطبیق راپور ها با سیستم افمس.
 7. تحلیل و ارزیابی خطرات و مشخص ساختن ساحات ریسکی جهت بازرسی امور مربوط به خزاین و تادیات.
 8. تدویر برنامه های آموزشی کوتاه مدت و مقطعی جهت معرفی شیوه ها و میتود های نوین بازرسی امور مربوط به خزاین       و تادیات.
 9. اجرای سایر وظایفی که از جانب مقامات ذیصلاح اداره به وی سپرده میشود.
 10. ارایه گزارش جامع از چگونگی انجام وظایف محوله طی میعاد قرارداد .

...............................................................................................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست مطابق رهنمود(NTA).

1. درجه تحصیل

 • داشتن سند تحصیلی ماستری دریکی از رشته های  اقتصاد ، مالی و حسابی، اداره  و منجمنت  و حقوق برعلاوه رشته های متذکره به اشخاص دارای سرتفکیت های(ACCA,CGAP,IIA,FIRS) و غیره ارجحیت داده میشود.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 • چهار سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • مهارت تطبیق پالیسی ها وخط مشی اداره را داشته باشد
 • توانائی مدیریت امور وتطبیق برنامه ها را داشته باشد
 • تسلط کامل به لسان های دری ، پشتور و انگلیسی (خواندن و نوشتن)
 • تواتائی استفاده ازبرنامه های Microsoft Office

اطلاعیه

به اطلاع آن عده متقاضیان، که جهت اشتراک در پروسۀ استخدام رقابتی بست های کمبوداداره عالی تفتیش فورم در خواستی اخذ نموده اند رسانیده میشود تا مراتب آتی را جداًمراعات بدارند.

1. کاندیدان محترم کاپی اسناد تحصیلی شانرا که تأیید وزارت تحصیلات عالی ویا وزارت محترم معارف را داشته باشد ارسال نمایند، هیچگونه تصدیق، تحسین نامه تحصیلی، وسرتیفیکیت پوهنتون ها مدار اعتبار نمیباشد تازمانیکه به تأیید وزارت محترم تحصیلاتعالی ویا وزارت محترم معارف نرسیده باشد. هرگاه سند فراغت از پوهنتون خصوصی صادر شده باشد در کنار تصدیق وزارت محترم تحصیلات عالی، سند فراغت صنف دوازدهم نیز باید موجود باشد.

2. اسناد تحصیلی که طی سالهای 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات، ایجاب بازنگری می نماید. بعد از باز نگری به اداره ارسال نمایند.

3. اسناد تحصیلی خارج از کشورباید از طریق ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی یکجا با مکتوب ارزیابی ارسال گردد گردد.

4. کاندیدان محترمی که در ادارات رسمی دولت ایفای وظیفه نموده اند، خلص سوانح ازآخرین کارکرد شانرا که با مهر ، امضای آمر باصلاحیت وتاریخ صدور (تاریخ بعد از توزیع فورم)باشد، ضم فورم در خواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحد های دومی مرکز وولایات صادر گردیده باشد مدار اعتبار نمی باشد مگر اینکه به تأیید مراجع واحد اولی رسیده باشد.

5. کاندیدان محترمی که در موسسات غیر دولتی ایفای وظیفه می نمایند، اسناد وسوابق کاری شانرا بعد از تأییدی ثبت وراجسترموسسه در ریاست انجوهای وزارت محترم اقتصاد ومراجع ذیربط، یکجا باکاپی قرارداد کار باموسسۀ مربوطه ولایحۀ وظایف با مهر مرجع خصوصی،فورم مالیه دهی، فورم تشخیصیه خویش را ذریعۀ مکتوب رسمی عنوانی این اداره ضم فورم درخواستی نمایند. از ارسال اسناد اسکن شده جدا خود داری کنند.

از کاندیدان محترم اکیداً تقاضا میگردد، تا از ارسال اسناد اضافی که غیر ضروری پنداشته میشود، جداً خود داری نمایند.

ریاست منابع بشری

نوت: کاندید محترم، لطفاً اطلاعیه رادقیقمطالعه نموده بعد از امضاء ضم فورم درخواستی تسلیم نمایید.

اسم کاندید:

امضاء:

تاریخ:

کاندیدان محترم که خواهان اشتراک در بست های فوق ادارۀ عالی بررسی استند، سافت کاپی تمام اسناد شان را به ایمیل آدرس sao.hr2017@gmail.com بفرستند. در صورت ضرورت به تیلفون های 0744263636 و 0707976686 در تماس شوید