کارشناس ارشد در امور تفتیش بودجه

لایحه وظایف

.............................................................................................................................................................................................

عنوان وظیفه     : کارشناس ارشد در امور تفتیش  بودجه

وزارت / اداره     :  اداره عالی بررسی

موقعیت           :  کابل

بخش              : معاونیت مسلکی                 

بست              :  (گریدB- NTA)

تعداد بست       :  (2)

گزارشدهی به    : ......................

گزارشگیر از     : ......................

کود               : .......................

..........................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه : ارتقای سطح موثریت و کیفیت بازرسی ها .

..........................................................................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب کاری( پلان سالانه و ماهوار) در تفتیش امور مربوط به بوجه و ارایه آن جهت منظوری به .............................
 2. ترتیب فارمت پلان بررسی موارد بودجوی در مطابقت به اهداف و فعالیت های اداره تحت بررسی و ارایه آن به کمیته میتود لوژی جهت تآئید و منظوری مقام اداره بمنظور تطبیق آن در ساحه بررسی.
 3. همکاری گروپ ها موظف در مراجع تحت بررسی در بررسی امور بودجوی و رفع کمبودیها و نواقص در بررسی امور بودجه.
 4. ترتیب چک لست های مشخص در مطابقت به اهداف و فعالیت مرجع تحت بررسی برای گروپ موظف و تدویر سیمینار یکروزه جهت آگاهی استفاده از چک لست ها مفتشین.
 5. مشخص نمودن ساحات ریسکی در برنامه گذاری فعالیت های مرجع تحت برسی و صورت مصرف غیر  اصولی بودجه .
 6. رهنمایی و همکاری با گروپ های موظف تفتیش در شیوه بررسی، مستند سازی یافته ها حین بررسی امور طرح، تصویب و مصرف بودجه در مراجع تحت بررسی.
 7. همکاری در ترتیب گزارش نتایج بررسی امور بودجه سازی و مصرف آن با در نظرداشت معیارهای گزارش دهی.
 8. ارایه طرح ها و مشوره های لازم  مسکلی به مقامات اداره، ریاست ها و آمریت های سکتوری جهت بهبود شیوه های بررسی و گزارش دهی از نتایج بررسی ها در امور بررسی بودجه.
 9. ترتیب رهنمود بررسی امور طرح، ترتیب بودجه با در نظرداشت فعالیت ها و اهداف اداره تحت بررسی وصورت مصرف آن و ارایه آن به کمیته میتودلوژی جهت بحث و تصویب.
 10. اجرای سایر وظایف که مطابق قوانین و مقررات به وی سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست مطابق رهنمود(NTA).

1. درجه تحصیل

 • داشتن سند تحصیلی ماستری دریکی از شته های  اقتصاد ، مالی و حسابی، اداره  و منجمنت  و حقوق برعلاوه رشته های متذکره به اشخاص دارای سرتفکیت های(ACCA,CGAP,IIA,FIRS) و غیره ارجحیت داده میشود.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 • چهار سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • مهارت تطبیق پالیسی ها وخط مشی اداره را داشته باشد
 • توانائی مدیریت امور وتطبیق برنامه ها را داشته باشد
 • تسلط کامل به لسان های دری ، پشتو و انگلیسی (خواندن و نوشتن)
 • تواتائی استفاده ازبرنامه های Microsoft Office

اطلاعیه

به اطلاع آن عده متقاضیان، که جهت اشتراک در پروسۀ استخدام رقابتی بست های کمبوداداره عالی تفتیش فورم در خواستی اخذ نموده اند رسانیده میشود تا مراتب آتی را جداًمراعات بدارند.

1. کاندیدان محترم کاپی اسناد تحصیلی شانرا که تأیید وزارت تحصیلات عالی ویا وزارت محترم معارف را داشته باشد ارسال نمایند، هیچگونه تصدیق، تحسین نامه تحصیلی، وسرتیفیکیت پوهنتون ها مدار اعتبار نمیباشد تازمانیکه به تأیید وزارت محترم تحصیلاتعالی ویا وزارت محترم معارف نرسیده باشد. هرگاه سند فراغت از پوهنتون خصوصی صادر شده باشد در کنار تصدیق وزارت محترم تحصیلات عالی، سند فراغت صنف دوازدهم نیز باید موجود باشد.

2. اسناد تحصیلی که طی سالهای 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات، ایجاب بازنگری می نماید. بعد از باز نگری به اداره ارسال نمایند.

3. اسناد تحصیلی خارج از کشورباید از طریق ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی یکجا با مکتوب ارزیابی ارسال گردد گردد.

4. کاندیدان محترمی که در ادارات رسمی دولت ایفای وظیفه نموده اند، خلص سوانح ازآخرین کارکرد شانرا که با مهر ، امضای آمر باصلاحیت وتاریخ صدور (تاریخ بعد از توزیع فورم)باشد، ضم فورم در خواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحد های دومی مرکز وولایات صادر گردیده باشد مدار اعتبار نمی باشد مگر اینکه به تأیید مراجع واحد اولی رسیده باشد.

5. کاندیدان محترمی که در موسسات غیر دولتی ایفای وظیفه می نمایند، اسناد وسوابق کاری شانرا بعد از تأییدی ثبت وراجسترموسسه در ریاست انجوهای وزارت محترم اقتصاد ومراجع ذیربط، یکجا باکاپی قرارداد کار باموسسۀ مربوطه ولایحۀ وظایف با مهر مرجع خصوصی،فورم مالیه دهی، فورم تشخیصیه خویش را ذریعۀ مکتوب رسمی عنوانی این اداره ضم فورم درخواستی نمایند. از ارسال اسناد اسکن شده جدا خود داری کنند.

از کاندیدان محترم اکیداً تقاضا میگردد، تا از ارسال اسناد اضافی که غیر ضروری پنداشته میشود، جداً خود داری نمایند.

ریاست منابع بشری

نوت: کاندید محترم، لطفاً اطلاعیه رادقیقمطالعه نموده بعد از امضاء ضم فورم درخواستی تسلیم نمایید.

اسم کاندید:

امضاء:

تاریخ:

کاندیدان محترم که خواهان اشتراک در بست های فوق ادارۀ عالی بررسی استند، سافت کاپی تمام اسناد شان را به ایمیل آدرس sao.hr2017@gmail.com بفرستند. در صورت ضرورت به تیلفون های 0744263636 و 0707976686 در تماس شوید.