کارشناس ارشد در امورتفتیش بیلانس ها وتصدیها

لایحه وظایف

....................................................................................................................................................................................

عنوان وظیفه: کارشناس ارشد در امورتفتیش بیلانس ها وتصدیها

وزارت / اداره: اداره عالی بررسی

موقعیت: کابل

بخش: ریاست بررسی تصدیها و شرکت های دولتی

بست: (گرید(NTA-B)

تعداد بست: ( 2)

گزارشدهی  به: رئیس بررسی تصدیها و موسسات

گزارشگیری از:

....................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تطبیق وتنظیم اموراداری ومسلکی ،مشوره دهی در تطبیق پلان های بازرسی امور تصدیهای ادارات مرکزی و ولایتی مطابق به قانون، مقررات و معیارات بازرسی.

....................................................................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

 1. تحلیل صورت های مالی تصدیها و شرکت های دولتی و حصول اطمینان از مطابقت آن با قوانین و مقررات.
 2. ارتقای ظرفیت مسلکی مفتشین ریاست بررسی تصدیها از طریق آموزش های مسلکی صنفی و آموزش های در حین اجرای بازرسی مراجع (تصدیها و موسسات).
 3. همکاری در تحلیل صورت های مالی و حصول اطمینان از مطابقت آن با ستندرد های بین المللی IPSAS و سایر قوانین نافذه کشور.
 4. ترتیب گزارش مسلکی از چگونگی تطبیق یافته در مراجع.
 5. مدیریت منابع اداره درمحدوده های مشخص شده
 6. سهم درانکشاف استراتیژی وتطبیق ان درتمام اداره ویا تطبیق آن دربخش مربوطه
 7. استخاذ تصمیم مستقلانه ،پلانگذاری ودریافت راه حل برای چالش های گوناگون
 8. ترتیب معلومات در مورد یافته های بررسی به شکل جداگانه هر تصدی و شرکت.
 9. اشتراک در نشست های داخل و خارج از اداره به اساس ضرورت و هدایات مقامات اداره.
 10. نظارت از چگونگی تطبیق ستندرد های بین المللی ادارات عالی بررسی INTOSAIs در ریاست بررسی تصدیها و موسسات و ارایه گزارش مسلکی به منظور رفع خلاها و نواقص در بازرسی آنها.
 11. نظارت از اجراآت گروپ های موظف بازرسی تصدیها و شرکت ها به منظور تطبیق کود های بین المللی رفتار و سلوک و جلوگیری از تضاد منافع.
 12. ترتیب گزارش از خلاها و نواقص بازرسی صورت های مالی تصدیها و موسسات و ارایه آن به مقام اداره با پیشنهادات و راه های حل آن.
 13. ارزیابی تطبیق بنچمارک های بانک جهانی و سایر دونر ها مربوط به ریاست بررسی تصدیها و موسسات.
 14. اجرای سایر امور محوله به اساس نیازمندی و اوامر مقامات اداره عالی بررسی.

....................................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1. درجه تحصیل

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس ویا ماستری  رشته اقتصاد به دارنده گان سرتیفیکیت (ACCA) ترجیع داده میشودږ

2. تجارب لازمه : دارنده سند تحصیلی ماستری پنج سال  ودارنده سند تحصیلی لیسانس 7سال تجربه کاری  در بخش مربوطه  

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • آشنائی با پروگرام های کمپیوتر(ورد ، اکسل و اکسس)
 • توانائی اجرای امور اداری را داشته باشد،  اشنایی به لسان انگلیسی
 • توانایی تهیه وترتیب استراتیژی برای اداره ویا یک بخش اداره ومسوولیت مدیریت مالی ،قوای بشری وساحات مسلکی
 • توانایی مدیریت ونگهداری ارتباط با خارج ازاداره
 • توانایی ترتیب اسناد درساحات مسلکی واشتراک درنشت ها  مسلکی

نوت:

کسانیکه برای این پست درخواست میدهند درصورتی که کارمند دولت باشند خلص سوانح ویا اگر درموسسات خصوصی اجرای وظایف نموده باشند  کاپی ها ی قرارداد کار، فورم مالیه دهی ونمبرتشخصیه خویش را ضم CV خودنماینددرغیرآن شارت نمی شوند

اطلاعیه

به اطلاع متقاضیان، پروسۀ استخدام رقابتی پست های کمبود ادارۀ عالی بررسیی رسانیده میشود تا مراتب آتی را جداًمراعات بدارند.

1. کاندیدان محترم کاپی اسناد تحصیلی شانرا که تأیید وزارت تحصیلات عالی ویا وزارت محترم معارف را داشته باشد ارسال نمایند، هیچگونه تصدیق، تحسین نامه تحصیلی، وسرتیفیکیت پوهنتون ها مدار اعتبار نمیباشد تازمانیکه به تأیید وزارت محترم تحصیلاتعالی ویا وزارت محترم معارف نرسیده باشد. هرگاه سند فراغت از پوهنتون خصوصی صادر شده باشد در کنار تصدیق وزارت محترم تحصیلات عالی، سند فراغت صنف دوازدهم نیز باید موجود باشد.

2. اسناد تحصیلی که طی سالهای 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات، ایجاب بازنگری می نماید. بعد از باز نگری به اداره ارسال نمایند.

3. اسناد تحصیلی خارج از کشورباید از طریق ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی یکجا با مکتوب ارزیابی ارسال گردد گردد.

5. کاندیدان محترمی که در ادارات رسمی دولت ایفای وظیفه نموده اند، خلص سوانح ازآخرین کارکرد شانرا که با مهر ، امضای آمر باصلاحیت وتاریخ صدور (تاریخ بعد از توزیع فورم)باشد، ضم فورم در خواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحد های دومی مرکز وولایات صادر گردیده باشد مدار اعتبار نمی باشد مگر اینکه به تأیید مراجع واحد اولی رسیده باشد.

6. کاندیدان محترمی که در موسسات غیر دولتی ایفای وظیفه می نمایند، اسناد وسوابق کاری شانرا بعد از تأییدی ثبت وراجسترموسسه در ریاست انجوهای وزارت محترم اقتصاد ومراجع ذیربط، یکجا باکاپی قرارداد کار باموسسۀ مربوطه ولایحۀ وظایف با مهر مرجع خصوصی،فورم مالیه دهی، فورم تشخیصیهخویش را ذریعۀ مکتوب رسمی عنوانی این اداره ضم فورم درخواستی نمایند. از ارسال اسناد اسکن شده جدا خود داری کنند.

از کاندیدان محترم اکیداً تقاضا میگردد، تا از ارسال اسناد اضافی که غیر ضروری پنداشته میشود، جداً خود داری نمایند.