کارشناس ارشد در امور بررسی شاروالیها

لایحه وظایف

..................................................................................................................................................................................................

عنوان وظیفه : کارشناس ارشد در امور بررسی شاروالیها

وزارت / اداره: اداره عالی بررسی

موقعیت: کابل

بخش: ریاست بررسی شاروالیها

تعداد بست: (1)

گزارشدهی  به: رئیس بررسی شاروالی ها

..................................................................................................................................................................................................

هدف وظیفه:ارتقای سطح ظرفیت مسلکی کارمندان ریاست بررسی شاروالیها در امور بررسی شاروالیها

..................................................................................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

 1. طرح و تدوین پلان های تفصیلی سالانه جهت انجام وظایف به ارتباط ارتقای سطح ظرفیت مسلکی کارمندان ریاست بررسی شاروالیها در امور بررسی شاروالیها.
 2. بازنگری تعلیماتنامه تفتیش شاروالیها و تجدید آن با در نظرداشت روش های روز و بازرسی به اساس معیارات انتوسای.
 3. ترتیب چک لست ها برای بازرسی شاروالیها، نواحی و سایر واحد های دومی شاروالیها در مطابقت به اهداف و فعالیت های آنها.
 4. ترتیب رساله جامع معلوماتی به ارتباط اهداف، بودجه، سیستم حسابی، تشکیلات، وظایف و طرز فعالیت های شاروالیها در سطح کشور و چگونگی مکلفیت های شاروالیها در تامین تسهیلات.
 5. تدوین برنامه های آموزشی برای بازرسی شاروالیها در مطابقت به معیارهای انتوسای.
 6. ترتیب رهنمود تحلیل گزارشهای تفتیش و همکاری با آمر تحلیل در تحلیل گزارشها.
 7. طرح برنامه (On job training) حین بازرسی شاروالیها در مرکز و ولایات.
 8. ارزیابی گزارشها، اوراق کاری و مستند سازی گروپ های تفتیش در مطابقت به معیارات انتوسای.
 9. تشخیص نواقص و کاستی در کار بازرسی گروپ ها و رهنمایی آنها در جهت بهبود پروسه بازرسی، مستند سازی یافته ها و گزارش نویسی در مطابقت به معیارهای انتوسای.
 10. ارایه مشوره های سودمند در جهت موثریت مراحل پلانگذاری، اجرای تفتیش و گزارش نویسی ها به گروپ ها و همکار در تحلیل گزارشها به آمر تحلیل و رئیس بخش.
 11. تدقیق گزارش های تحلیل شده و ارایه آن جهت ملاحظه به رئیس بخش و تائید مقام اداره جهت صدور به مرجع بازرسی بمنظور تحقق سفارش ها نتایج بازرسی ها.
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات، اهداف و پالیسی اداره سپرده میشود.

..................................................................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

1. درجه تحصیل

داشتن سند تحصیلی حداقل لیسانس رشته های اقتصاد، مالی و حسابی، اداره و منجمنت و حقوق برعلاوه رشته های متذکره  به دارنده گان سرتیفیکیت (ACCA, CGAP,IIA, FIRS) ترجیع داده میشود

2. تجارب لازمه :سهسال تجربه کاری در بخش مربوطه

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • آشنائی با پروگرام های کمپیوتر(Ms.Office)
 • توانائی اجرای اموراداری راداشته باشد،  اشنایی به لسان انگلیسی.
 • توانایی تطبیق پالیسی ها و خط مشی اداره را داشته باشد.

اطلاعیه

به اطلاع آن عده متقاضیان، که جهت اشتراک در پروسۀ استخدام رقابتی بست های کمبوداداره عالی تفتیش فورم در خواستی اخذ نموده اند رسانیده میشود تا مراتب آتی را جداًمراعات بدارند.

1. کاندیدان محترم کاپی اسناد تحصیلی شانرا که تأیید وزارت تحصیلات عالی ویا وزارت محترم معارف را داشته باشد ارسال نمایند، هیچگونه تصدیق، تحسین نامه تحصیلی، وسرتیفیکیت پوهنتون ها مدار اعتبار نمیباشد تازمانیکه به تأیید وزارت محترم تحصیلاتعالی ویا وزارت محترم معارف نرسیده باشد. هرگاه سند فراغت از پوهنتون خصوصی صادر شده باشد در کنار تصدیق وزارت محترم تحصیلات عالی، سند فراغت صنف دوازدهم نیز باید موجود باشد.

2. اسناد تحصیلی که طی سالهای 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات، ایجاب بازنگری می نماید. بعد از باز نگری به اداره ارسال نمایند.

3. اسناد تحصیلی خارج از کشورباید از طریق ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی یکجا با مکتوب ارزیابی ارسال گردد گردد.

4. کاندیدان محترمی که در ادارات رسمی دولت ایفای وظیفه نموده اند، خلص سوانح ازآخرین کارکرد شانرا که با مهر ، امضای آمر باصلاحیت وتاریخ صدور (تاریخ بعد از توزیع فورم)باشد، ضم فورم در خواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحد های دومی مرکز وولایات صادر گردیده باشد مدار اعتبار نمی باشد مگر اینکه به تأیید مراجع واحد اولی رسیده باشد.

5. کاندیدان محترمی که در موسسات غیر دولتی ایفای وظیفه می نمایند، اسناد وسوابق کاری شانرا بعد از تأییدی ثبت وراجسترموسسه در ریاست انجوهای وزارت محترم اقتصاد ومراجع ذیربط، یکجا باکاپی قرارداد کار باموسسۀ مربوطه ولایحۀ وظایف با مهر مرجع خصوصی،فورم مالیه دهی، فورم تشخیصیه خویش را ذریعۀ مکتوب رسمی عنوانی این اداره ضم فورم درخواستی نمایند. از ارسال اسناد اسکن شده جدا خود داری کنند.

از کاندیدان محترم اکیداً تقاضا میگردد، تا از ارسال اسناد اضافی که غیر ضروری پنداشته میشود، جداً خود داری نمایند.

ریاست منابع بشری

نوت: کاندیدمحترم، لطفاً اطلاعیه رادقیقمطالعه نموده بعد از امضاء ضم فورم درخواستی تسلیم نمایید.

اسم کاندید:

امضاء:

تاریخ:

کاندیدان محترم که خواهان اشتراک در بست های فوق ادارۀ عالی بررسی استند، سافت کاپی تمام اسناد شان را به ایمیل آدرس sao.hr2017@gmail.com بفرستند. در صورت ضرورت به تیلفون های 0744263636 و 0707976686 در تماس شوید