کارشناس ارتباط بامؤسسات عالی بررسی بین المللی

لایحه وظایف

............................................................................................................................................

عنوان وظیفه :کارشناس ارتباط بامؤسسات عالی بررسی بین المللی

وزارت / اداره:اداره عالی بررسی

موقعیت: کابل

بخش:ریاست دفتر

بست: (4)

تعداد بست  : (1)

گزارشدهی به  :آمرارتباط خارجه

گزارشگیری از:ندارد

کود:013-01-90-66

............................................................................................................................................

هدف وظیفه: تنظیم ،انسجام وتأمین ارتباط باسازمانهای بین المللی بررسیوسایرنهادهای مرتبط کشورهای مختلف.

............................................................................................................................................

  مسؤلیت های وظیفوی:

 

 1. ترتیب و تنظیم پلان کاری در مطابقت با پلان عمومی رياست به منظور نیل به اهداف تعین شده اداره.
 2. تنظیم ملاقات های رسمی مقام اداره بامراجع  ذیربط ومهمانان خارجی.
 3. مشایعت ، استقبال وپذیرائی مناسب ازمهمانان خارجی طبق تشریفات معمول.
 4. تأمین ارتباط رسمی ومنطقی با مقامات اداره وتیم مشاورین جهت تقویت پروسه های کاری بخش مربوط.
 5. ارائه مشوره درمورد توسعه وانکشاف پالیسی ها وتحکیم ارتباط باسایرنهادهای بررسی جهت ارتقای سطح کارآیی اداره .
 6. اتخاذ تصامیم درامرتحقق اهداف وپروگرامهای اداره مربوط وبرقراری ارتباط با مسؤلین مربوط جهت تنظیم امورتشریفاتی.
 7. تأمین ارتباط با سازمان های بررسی بین المللی جهت اخذ پالیسی ها، رهنمود ها ، قوانین بررسی و استفاده ازآن دراداره عالی تفتش.
 8. تهیه راپوروارائه گزارش ازفعالیت واجراات ماهانه ،ربع وار وسالانه مراجع مربوط ومسؤلین امور.
 9. زمینه سازی وتنظیم سفرهای خارجی مقام اداره عالی بررسی جهت اشتراک کنفرانس ها ومجالس بین المللی.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره مربوطه  سپرده میشود.

......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1.درجه تحصیل

 • داشتن سند تحصیلی لیسانس اقتصاد، حقوق، اداره عامه، ادارۀ تجارت.

2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 • داشتن حد اقل یک سال سابقه کاری مرتبط بوظیفه .

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • داشتن مهارت دراداره ومنجمنت ، رهبری  و ارتباطات.
 • آشنائی به لسان انگلیسی وتوانایی استفاده ازبرنامه های کمپیوتری

کاندیدان محترم که خواهان اخذ فورم در ادارۀ عالی بررسی استند، بعد از اخذ فورم کاریابی مخصوص وثبت آن، سافت کاپی تمام اسناد خود را با سافت کاپی فورم کاریابی، به ایمیل آدرس sao.hr2017@gmail.com بفرستند. در صورت ضرورت به تیلفون های 0744263636 و 0707976686 در تماس شوید.

دانلود فورم کاریابی