آمر تکنالوژی معلوماتی

لایحه وظایف

........................................................................................................................................

عنوان وظیفه:آمر تکنالوژی معلوماتی

وزارت / اداره :اداره عالی بررسی

موقعیت  : کابل

بخش: معاونیت مالی و اداری

بست : (3)

تعداد بست: (1)

گزارشدهی به:معاون مالی و اداری

گزارشگیری:، مدیرنرم افزار، مدیرسخت افزار،مدیر شبکه و مدیر نظارت از تکنالوژی معلوماتی

کود :66-90-07-001

........................................................................................................................................

هدف وظیفه:  کنترول ورهبری پروسه ایجاد سافت ویرها ، هاردویرها،دیتابیسها وسرورهای اداره عالی بررسی

جهت عرضه بهترخدمات تکنالوژی.

........................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب وتنظیم پلان کاری آمریتتکنالوژی معلوماتی به منظور انسجام بهتر امور تکنالوژی .
 2. نظارت  و رهنمائی کارکنان بخش های مربوط جهت عرضه بهتر خدمات تکنالوژی اداره مربوط.
 3. انکشاف وتمدید بخش ویب سایت درشعبات اداره عالی بررسی  به منظوراستفاده بیشتر وموثرتر کارکنان ازخدمات تکنالوژیکی.
 4. تکمیل وتجهیز نیازمندی های شعبات به سیستم تکنالوژی معلوماتی جهت ایجاد سهولت کاری واستفاده کارکنان از خدمات تکنالوژی.
 5. نیازسنجی شعباتبه رنگ های پرنتر ماشین های فوتوکاپی و توزیع آن به اساس نورم تعین شده  به منظور جلوگیری از سکتگی در اجرای امور شعبات .
 6.  کنترول ونظارت مداوم از سرورها وارائه مشوره های مسلکی به آمرین ذیصلاح جهت جلوگیری از سوء استفاده ها واتخاذ تدابیر لازم باهدف رفع نواقص واتخاذ تصامیم درامر تحقق اهداف اداره  .
 7.  حصول اطمینان از فعال بودن سخت افزار ،نرم افزار ،شبکه انترنت و ویب سایت ها جهت تطبیق اهداف اداره .
 8.  سازماندهی برنامه های آموزشی درتفاهم با آمریت آموزش وانکشاف ریاست منابع بشری به منظور ارتقای ظرفیت کارکنان ادارهدرعرصه استفاده از تکنالوژی .
 9. مدیریت ونظارت از کارمندان تحت اثر به منظور حصول اطمینان از استخدام ، تشویق و آموزش آنها  .
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق به قانون ،مقرره ها ،طرزالعمل ها سپرده شود.

.......................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

 • داشتن سند تحصیلی لیسانس کمپیوتر ساینس تکنالوژی معلوماتی ترجیح داده میشود

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 • داشتن حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • آشنائی به لسان انگلیسی وتوانایی استفاده ازبرنامه های کمپیوتری.
 • توانائی در اداره، پلان گذاری و ارتباطات

کاندیدان محترم که خواهان اخذ فورم در ادارۀ عالی بررسی استند، بعد از اخذ فورم کاریابی مخصوص وثبت آن، سافت کاپی تمام اسناد خود را با سافت کاپی فورم کاریابی، به ایمیل آدرس sao.hr2017@gmail.com بفرستند. در صورت ضرورت به تیلفون های 0744263636 و 0707976686 در تماس شوید.

دانلود فورم کاریابی