سکرتر رئیس عمومی

لایحه وظایف

............................................................................................................................................

 

عنوان وظیفه:سکرتررئیس عمومی

وزارت /اداره: اداره عالی بررسی

موقعیت: کابل

بخش:  ریاست دفتر

بست: (3)

تعداد بست  : (1)

گزارشدهی به:  رئیس دفتر

گزارشگیری از: ندارد

کود:015-01-90-66

........................................................................................................................................

هدف وظیفه: انسجام وتنظیم امور ملاقات، مجالس رسمی ، محافل یومیه سکرتریت مقام اداره عالی بررسی.

........................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری بخش مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست جهت نیل به اهداف تعین شده اداره.
 2. تآ مین و تنظیم ارتباط تلیفونی و مخابروی رئیس عمومی اداره عالی بررسی با سایر ادارات جهت بهبود،سهولت واجراات کاری.
 3. حفظ و نگهداشت اسناد و اوراق مربوط به مقام اداره عالی بررسیجهت اجراات بعدی .
 4. تنظیم ملاقات، مجالس رسمی و محافل مقام  درمطابقت با پلان مطروحه و تقسیم اوقات مرتبه.
 5. اخذ احکام و هدایات مقام  به منظورابلاغ آن به مراجع ذیربط .
 6. اخذ مکاتیب، پیشنهادات و سایر اسناد واصله به مقام غرض طی مراحل بعدی.
 7. ترتیب اجندای جلسات کاری مقام  در مطابقت به هدایت و ارسال آن به مراجع ذیریط به منظور آگاهی اشتراک کننده گان جلسات.
 8. اشتراک در جلسات کاری مقام  به منظور یادداشت از جریان جلسات و در صورت ضرورت تکثیر و ارسال آن به مراجع ذیربط.
 9. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات و اهداف اداره عالی بررسیسپرده میشود.

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

1.درجه تحصیل

 • داشتن سند تحصیلی لیسانس اقتصاد.

2.تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)

 • داشتن حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه

3.مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • آشنائی به لسان انگلیسی وتوانایی استفاده ازبرنامه های کمپیوتری
 • قابلیت تطبیق خط مشی ( پالیسی ) اداره مربوط.

کاندیدان محترم که خواهان اخذ فورم در ادارۀ عالی بررسی استند، بعد از اخذ فورم کاریابی مخصوص وثبت آن، سافت کاپی تمام اسناد خود را با سافت کاپی فورم کاریابی، به ایمیل آدرس sao.hr2017@gmail.com بفرستند. در صورت ضرورت به تیلفون های 0744263636 و 0707976686 در تماس شوید.

دانلود فورم کاریابی