آمر بررسی خاص و پیگیری یافته های بررسی

لایحه وظایف

............................................................................................................................................................

عنوان وظیفه : آمر بررسی خاص و پیگیری یافته های بررسی

وزارت / اداره: اداره عالی بررسی

موقعیت: کابل

بخش: معاونیت مسلکی اداره

بست: ( 3)

تعداد بست          : ( 1)

گزارشدهی  به: معاون مسلکی اداره

گزارشگیری از: اعضای مربوطه

کود:

............................................................................................................................................................

هدف وظیفه: حصول اطمینان از تحقق نتایج بازرسی های انجام شده ازطریق تعقیب و پیگیری گزارش هـا جهـت ارتقــای

                  سطح مؤثریت تفتیش.

............................................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

 

 1. طرح و ترتیب پلان کاری ماهوار ، ربعوار وسالانه بخش مربوطه وارایه آن به معاون مسلکی اداره.
 2. تأمین و تقویه روابط کاری آمریت با ریاست های سکتوری ، ریاست پالیسی و پلان و سایر ریاست ها و آمریت های اداره.
 3. ایجاد دیتابیس مشخص جهت ثبت یافته ها و سفارش های مندرج در گزارش نتایج بازرسی ها.
 4. ایجاد ایمیل آدرس مشخص جهت دریافت گزارش های تحلیل شده از نتایج بازرسی ها به شکل سافت کاپی           و مطالبه گزارش بررسی(IR) به شکل هارد کاپی از ریاست های سکتوری.
 5. مطالبه رسمی اسناد حمایوی مربوط به یافته های بررسی از ریاست سکتوری مربوطه.
 6. ایجاد فایل های مشخص جهت نگهداری گزارش های بررسی(IR) و اسناد حمایوی مربوطه.
 7. ارسال اطلاعیه رسمی به ریاست های سکتوری و مطالبه معلومات در مورد یافته تحقق نیافته به شکل رسمی.
 8. اعزام تیم بررسی جهت پیگیری یافته های تطبیق ناشده بررسی به مراجع ذیربط ، پس از انقضای زمان تعیین شده برای تطبیق یافته ها و سفارش های تفتیش.
 9. ارایه گزارش به شکل ماهوار ، ربع وار و سالانه در رابطه به یافته ها و سفارشات تطبیق ناشده و اجراآتی که    در زمینه از جانب آمریت تعقیب و پیگیری صورت گرفته ، به مقام اداره عالی تفتیش.
 10. ایجاد هماهنگی و همکاری با سایر بخش های اداره ، جهت تسریع روند کاری .
 11. اجرای سایر وظایفی که ازطرف مقامات مطابق قوانین ، مقررات واهداف اداره مربوطه به وی سپرده میشود.
 12. نظارت وارزیابی ازاجراات وظیفوی کارمندان تحت اثر

............................................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل

داشتن سند تحصیلی لیسانس اقتصاد، حقوق، ادارۀ تجارت، ادارۀ عامه.

 1. تجارب لازمه :
 2. دوسال تجربه کاری دربخش های بررسی، امورمالی وحسابی

3 .مهارت های دیگر

( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • آشنائی با پروگرام های کمپیوتر(ورد ، اکسل و اکسس)
 • توانائی اجرای اموراداری راداشته باشد.
 • اشنایی به لسان انگلیسی

اطلاعیه

به اطلاع آن عده متقاضیان، که جهت اشتراک در پروسۀ استخدام رقابتی بست های کمبوداداره عالی تفتیش فورم در خواستی اخذ نموده اند رسانیده میشود تا مراتب آتی را جداًمراعات بدارند.

1. فورم کاریابی را بعداز خانه پری دقیق، قبل از ختم تاریخ اعلان ویااقلاً در روزی که اعلان ختم میشود به مدیریت عمومی استخدام تحویل نمایند. بعداز ختم اعلان فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.

2. کاندیدان محترم کاپی اسناد تحصیلی شانرا که تأیید وزارت تحصیلات عالی ویا وزار ت محترم معارف را داشته باشد، ضم فورم در خواستی نمایند، هیچگونه تصدیق، تحسین نامه تحصیلی، وسرتیفیکیت پوهنتون ها مدار اعتبار نمی باشد تازمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلاتعالی ویا وزارت محترم معارف نرسیده باشد. هرگاه سند فراغت از پوهنتون خصوصی صادر شده باشد در کنار تصدیق وزارت محترم تحصیلات عالی، سند فراغت صنف دوازدهم نیز باید موجود باشد.

3. اسناد تحصیلی که طی سالهای 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات، ایجاب بازنگری می نماید.

4. اسناد تحصیلی خارج از کشورباید از طریق ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی یکجا با مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی گردد.

5. کاندیدان محترمی که در ادارات رسمی دولت ایفای وظیفه نموده اند، خلص سوانح ازآخرین کارکرد شانرا که با مهر ، امضای آمر باصلاحیت وتاریخ صدور (تاریخ بعد از توزیع فورم) باشد، ضم فورم در خواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحد های دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد مدار اعتبار نمی باشد مگر اینکه به تأیید مراجع واحد اولی رسیده باشد.

6. کاندیدان محترمی که در موسسات غیر دولتی ایفای وظیفه می نمایند، اسناد وسوابق کاری شانرا بعد از تأییدی ثبت وراجسترموسسه در ریاست انجوهای وزارت محترم اقتصاد ومراجع ذیربط، یکجا باکاپی قرارداد کار باموسسۀ مربوطه ولایحۀ وظایف با مهر مرجع خصوصی، فورم مالیه دهی، فورم تشخیصیه خویش را ذریعۀ مکتوب رسمی عنوانی این اداره ضم فورم درخواستی نمایند.

7. در صورتیکه کاندیدان محترمکارمند دولت بوده باشند و قبلاً به اثر غیابت از بست منفک شده باشند، بعد از دوسال از تاریخ انفکاک، می توانند که در پروسۀ رقابت اشتراک نمایند. (طبق بند 3 مادۀ 17 مقررۀ امورذاتی کارکنان خدمات ملکی).

8.  کاندیدان محترمی که در بست های ادارۀ عالی تفتیش فورم اخذ می دارند،  ، باید دارای سند تحصیلی لیسانس اقتصاد و حقوق بوده باشند.

از کاندیدان محترم اکیداً تقاضا میگردد، تافورم در خواستی را بصورت دقیق خانه پری وکاپی اسناد تحصیلی، که مهر وامضای آن درست خوانده شود وخلص سوانح های شانرا از آخرین مرجع کارکردگی، ضم فورم درخواست نمایند. در صورت مکمل نبودن، اسناد ناقص ارزیابی گردیده، هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم در خواستی پذیرفته نمی شود.

کاندیدان محترم که خواهان اخذ فورم در ادارۀ عالی بررسی استند، بعد از اخذ فورم کاریابی مخصوص وثبت آن، سافت کاپی تمام اسناد خود را با سافت کاپی فورم کاریابی، به ایمیل آدرس sao.hr2017@gmail.com بفرستند. در صورت ضرورت به تیلفون های 0744263636 و 0707976686 در تماس شوید

دانلود فورم کاریابی