بررس محیط زیست

لایحه وظایف

........................................................................................................................................

عنوان وظیفه       :بررس محیط زیست

وزارت/اداره        :اداره عالی بررسی

موقعیت             : کابل

بخش                  :آمریتبررسی عملکرد و محیط زیست

بست                  : (3)

تعداد بست         : (یک)

گزارشدهی به      : آمربررسی عملکرد و محیط زیست

گزارشگیری از    : ندارد

کود               : 013 الی 011 -14-90-66

 

............................................................................................................................................

هدف وظیفه       : اجرای بازرسی امورمحیط زیستی  طبق احکامقانون،مقرراتومعیارهای بررسی.

............................................................................................................................................

مسؤلیت های وظیفوی :

 1. طرح وترتیب پلان کاری مربوطه درمطابقت با پلان رهنمودی و هدایات سرمفتیش جهت انجام امور بازرسی       امورمحیط زیستی.
 2. تشخیص نواقص وکاستی ها دراجراات کاری مراجع تحت بازرسی وارائه نظریات مشخص اصلاحی ورهنمودی جهت تصحیح آن
 3. طرح ترتیب پلان های بازرسی ،گزارشات نتایج بازرسی شده ازاداره محیط زیست جهت تحقق اهداف اداره عالی بررسی .
 4. شناسائی نواقص وکاستی ها ،تخلفات محیط زیستی وشریک سازی آن با آمر مربوطه جهت اخذ هدایت واجراات بعدی.
 5. تحریر و صدور استعلامیه های معلوماتی به شعبات، تعقیب و پیگری آن جهت اجرای مؤثر بازرسی.
 6. اتخاذ تصمیم درآمر تحقق اهداف و پروگرام های اداره عالی بررسی .
 7. رهنمائی اعضای همکار در وزارت ها و ادارات تحت بازرسی در ترتیب، تنظیم وآماده ساختن اسناد، معیارهای

بررسی جهت آگاهی و مؤثریت در انجام وظایف شان.

 1. اتخاذ تصمیم مؤثر در آمر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه در امور بازرسی امور محیط زیست.
 2. اجرای سایروظایف که ازطرف آمر ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات، اهداف و پالیسی اداره سپرده میشود.

............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (8) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل
 2. داشتن سند تحصیلی لیسانس محیط زیست، اقتصاد، حقوق، ادارۀ تجارت، ادارۀ عامه.
 3. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
 • دوسال مرتبط به وظیفه

3.   مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • آشنائی باپروگرام های کمپیوتر ( ورد واکسل) ولسان انگلیسی
 • مهارت ودانش لازم مسلکی درامور محیط زیستی

اطلاعیه

به اطلاع آن عده متقاضیان، که جهت اشتراک در پروسۀ استخدام رقابتی بست های کمبوداداره عالی تفتیش فورم در خواستی اخذ نموده اند رسانیده میشود تا مراتب آتی را جداًمراعات بدارند.

1. فورم کاریابی را بعداز خانه پری دقیق، قبل از ختم تاریخ اعلان ویااقلاً در روزی که اعلان ختم میشود به مدیریت عمومی استخدام تحویل نمایند. بعداز ختم اعلان فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.

2. کاندیدان محترم کاپی اسناد تحصیلی شانرا که تأیید وزارت تحصیلات عالی ویا وزار ت محترم معارف را داشته باشد، ضم فورم در خواستی نمایند، هیچگونه تصدیق، تحسین نامه تحصیلی، وسرتیفیکیت پوهنتون ها مدار اعتبار نمی باشد تازمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلاتعالی ویا وزارت محترم معارف نرسیده باشد. هرگاه سند فراغت از پوهنتون خصوصی صادر شده باشد در کنار تصدیق وزارت محترم تحصیلات عالی، سند فراغت صنف دوازدهم نیز باید موجود باشد.

3. اسناد تحصیلی که طی سالهای 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات، ایجاب بازنگری می نماید.

4. اسناد تحصیلی خارج از کشورباید از طریق ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی یکجا با مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی گردد.

5. کاندیدان محترمی که در ادارات رسمی دولت ایفای وظیفه نموده اند، خلص سوانح ازآخرین کارکرد شانرا که با مهر ، امضای آمر باصلاحیت وتاریخ صدور (تاریخ بعد از توزیع فورم) باشد، ضم فورم در خواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحد های دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد مدار اعتبار نمی باشد مگر اینکه به تأیید مراجع واحد اولی رسیده باشد.

6. کاندیدان محترمی که در موسسات غیر دولتی ایفای وظیفه می نمایند، اسناد وسوابق کاری شانرا بعد از تأییدی ثبت وراجسترموسسه در ریاست انجوهای وزارت محترم اقتصاد ومراجع ذیربط، یکجا باکاپی قرارداد کار باموسسۀ مربوطه ولایحۀ وظایف با مهر مرجع خصوصی، فورم مالیه دهی، فورم تشخیصیه خویش را ذریعۀ مکتوب رسمی عنوانی این اداره ضم فورم درخواستی نمایند.

7. در صورتیکه کاندیدان محترمکارمند دولت بوده باشند و قبلاً به اثر غیابت از بست منفک شده باشند، بعد از دوسال از تاریخ انفکاک، می توانند که در پروسۀ رقابت اشتراک نمایند. (طبق بند 3 مادۀ 17 مقررۀ امورذاتی کارکنان خدمات ملکی).

8.  کاندیدان محترمی که در بست های ادارۀ عالی تفتیش فورم اخذ می دارند،  ، باید دارای سند تحصیلی لیسانس اقتصاد و حقوق بوده باشند.

از کاندیدان محترم اکیداً تقاضا میگردد، تافورم در خواستی را بصورت دقیق خانه پری وکاپی اسناد تحصیلی، که مهر وامضای آن درست خوانده شود وخلص سوانح های شانرا از آخرین مرجع کارکردگی، ضم فورم درخواست نمایند. در صورت مکمل نبودن، اسناد ناقص ارزیابی گردیده، هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم در خواستی پذیرفته نمی شود.

کاندیدان محترم که خواهان اخذ فورم در ادارۀ عالی بررسی استند، بعد از اخذ فورم کاریابی مخصوص وثبت آن، سافت کاپی تمام اسناد خود را با سافت کاپی فورم کاریابی، به ایمیل آدرس sao.hr2017@gmail.com بفرستند. در صورت ضرورت به تیلفون های 0744263636 و 0707976686 در تماس شوید

دانلود فورم کاریابی