کارشناس گزارشهای ادارات بودجوی مرکزی

لایحۀ و ظایف

.....................................................................................................................................................

عنوان وظیفه:کارشناس گزارشهای ادارات بودجوی مرکزی 

وزارت و یا اداره:  اداره عالی بررسی

موقعیت :   کابل

بخش :  ریاست پالیسی و پلان                  

بست  :4))

گزارش به:  آمرتوحید گزارشات

گزارش از: ندارد

کود :    66-90-02-011

.........................................................................................................................................................

هدف وظیفه: توحیدارقام و مطالب گزارش های نتایج بازرسی مندرج گزارش های رعایت قوانین ریاست تفتیش ادارات بودجوی مرکزی .

.........................................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری مدیریت عمومی توحید گزارشات در مطابقت به پلان ریاست مربوط  وارائه آن به آمر مربوطه جهت تائید .
 2. جمع آوری معلومات و گزارش های مورد نیاز از ریاست تفتیش ادارات بودجوی مرکزی برای ترتیب گزارشات توحیدی.
 3. توحید گزارشات نتایج بازرسی های مفتشین ریاست ادارات بودجوی مرکزی و ارائه آن به آمر توحید وگزارشدهی جهت ترتیب واصلاح و ارائه  آن به رئیس پالیسی وپلان.
 4. مطالعه گزارش ها و معلومات واصله ریاست تفتیش ادارات بودجوی مرکزی جهت حصول اطمینان از صحت ومطابقت آن با قانون و معیارهای تفتیش
 5. تسلیم دهی گزارشات عاجل به آمر توحید و گزارشرهی طبق هدایت مقام ریاست .
 6. تطبیق پلان ریاست مربوطه جهت تحقق اهداف و پروگرام های  اداره عالی بررسی
 7. دقت در پروسه توحید ارقام و ثبت آن در دیتابیس تفتیش رعایت قوانین تفتیش ادارات بودجوی
 8. ترتیب و تنظیم اوراق حمایوی گزارش سالانه تفتیش ادارات بودجوی در فایل مربوطه .
 9. ثبت ترتیب ، تنظیم و حفظ سافت کاپی معلومات و گزارش های مربوطه در کمپیوتر .
 10. اجرای سایروظایف که ازطرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین ، مقررات ،اهداف و پالیسی  اداره سپرده میشود.

.......................................................................................................................................................

مقتضیات حداقل برای این بست در ماده (۷) و(۸) وضمیمه (۲) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1. درجه تحصيل: (لسانس اقتصاد، حقوق، ادارۀ تجارت و ادارۀ عامه)

2- تجارب لازمه :(یکسالمرتبط به وظیفه)

3-مهارت هاي ديگر (كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...)

 • تسلط به یکی از لسانهای رسمی کشور
 • مهارت و توانائی افهام وتفهیم را داشته باشد
 • آشنائی به لسان انگلیسی
 • تواتائی استفاده ازبرنامه های کمپیوتر

اطلاعیه

به اطلاع آن عده متقاضیان، که جهت اشتراک در پروسۀ استخدام رقابتی بست های کمبوداداره عالی تفتیش فورم در خواستی اخذ نموده اند رسانیده میشود تا مراتب آتی را جداًمراعات بدارند.

1. فورم کاریابی را بعداز خانه پری دقیق، قبل از ختم تاریخ اعلان ویااقلاً در روزی که اعلان ختم میشود به مدیریت عمومی استخدام تحویل نمایند. بعداز ختم اعلان فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.

2. کاندیدان محترم کاپی اسناد تحصیلی شانرا که تأیید وزارت تحصیلات عالی ویا وزار ت محترم معارف را داشته باشد، ضم فورم در خواستی نمایند، هیچگونه تصدیق، تحسین نامه تحصیلی، وسرتیفیکیت پوهنتون ها مدار اعتبار نمی باشد تازمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلاتعالی ویا وزارت محترم معارف نرسیده باشد. هرگاه سند فراغت از پوهنتون خصوصی صادر شده باشد در کنار تصدیق وزارت محترم تحصیلات عالی، سند فراغت صنف دوازدهم نیز باید موجود باشد.

3. اسناد تحصیلی که طی سالهای 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات، ایجاب بازنگری می نماید.

4. اسناد تحصیلی خارج از کشورباید از طریق ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی یکجا با مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی گردد.

5. کاندیدان محترمی که در ادارات رسمی دولت ایفای وظیفه نموده اند، خلص سوانح ازآخرین کارکرد شانرا که با مهر ، امضای آمر باصلاحیت وتاریخ صدور (تاریخ بعد از توزیع فورم) باشد، ضم فورم در خواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحد های دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد مدار اعتبار نمی باشد مگر اینکه به تأیید مراجع واحد اولی رسیده باشد.

6. کاندیدان محترمی که در موسسات غیر دولتی ایفای وظیفه می نمایند، اسناد وسوابق کاری شانرا بعد از تأییدی ثبت وراجسترموسسه در ریاست انجوهای وزارت محترم اقتصاد ومراجع ذیربط، یکجا باکاپی قرارداد کار باموسسۀ مربوطه ولایحۀ وظایف با مهر مرجع خصوصی، فورم مالیه دهی، فورم تشخیصیه خویش را ذریعۀ مکتوب رسمی عنوانی این اداره ضم فورم درخواستی نمایند.

7. در صورتیکه کاندیدان محترمکارمند دولت بوده باشند و قبلاً به اثر غیابت از بست منفک شده باشند، بعد از دوسال از تاریخ انفکاک، می توانند که در پروسۀ رقابت اشتراک نمایند. (طبق بند 3 مادۀ 17 مقررۀ امورذاتی کارکنان خدمات ملکی).

8.  کاندیدان محترمی که در بست های ادارۀ عالی تفتیش فورم اخذ می دارند،  ، باید دارای سند تحصیلی لیسانس اقتصاد و حقوق بوده باشند.

از کاندیدان محترم اکیداً تقاضا میگردد، تافورم در خواستی را بصورت دقیق خانه پری وکاپی اسناد تحصیلی، که مهر وامضای آن درست خوانده شود وخلص سوانح های شانرا از آخرین مرجع کارکردگی، ضم فورم درخواست نمایند. در صورت مکمل نبودن، اسناد ناقص ارزیابی گردیده، هیچگونه اسناد جداگانه بعداز تسلیمی فورم در خواستی پذیرفته نمی شود.

کاندیدان محترم که خواهان اخذ فورم در ادارۀ عالی بررسی استند، بعد از اخذ فورم کاریابی مخصوص وثبت آن، سافت کاپی تمام اسناد خود را با سافت کاپی فورم کاریابی، به ایمیل آدرس sao.hr2017@gmail.com بفرستند. در صورت ضرورت به تیلفون های 0744263636 و 0707976686 در تماس شوید

دانلود فورم کاریابی