متخصص مسلکی بررسی

لایحه وظایف

 

عنوان وظیفه             : متخصص مسلکی بررسی

وزارت / اداره             :  اداره عالی بررسی

موقعیت                   :  کابل

بخش                       :  ریاست بررسی مساعدت های خارجی

بست                     :    (3)

تعداد بست            :  (1)

گزارش دهی          : رئیس بررسی مساعدت های خارجی

کزارش گیری        : ندارد

 کود                       :  66-90-10-002

................................................................................................................................................

هدف وظیفه: تنظیم امور مسلکی و تخصصی بررسی ریاست / آمریت مربوطه درمطابقت به معیارات ملی و بین المللی بررسی.

................................................................................................................................................

مکلفیت ها و مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری مربوطه در مطابقت به پلان عمومی اداره و ارائۀ آن به رئیس بخش، جهت اخذ منظوری .
 2. ایجاد میکانیزم های مؤثر در رابطه به عملی شدن معیارات بررسی در ادارات.
 3. بررسی گزارشات بررسی، به شکل ربعوار، به منظور حصول اطمینان از تطبیق معیارات بین المللی بررسی ومعیارات گزارش دهی.
 4. همکاری با بخش مربوطه در جهت، ترتیب گزارشات، دیتابیس های معیاری، ترتیب رهنمودها و معیارات بررسی، پلان کاری بخش   مربوطه و ارتقای ظرفیت بررسین و کارمندان بخش مربوطه به شکل (ON JOB TRAINING).
 5. ارائۀ نظریات مسلکی و تخصصی بررسی درقسمت آموزش های ارتقای ظرفیت کارمندان ریاست مربوطه.
 6. رسیده گی به مشکلات، نواقص، موانع کاری و عدم رعایت قواعد و معیارات در امور بررسی و اتخاذ تدابیر جهت دریافت راه حل های مناسب در پرتو قوانین نافذه.
 7. مطالعه معیارات و پالیسی ها موجود و ارائۀ پیشنهادات اصلاحی و مشخص به منظور تصحیح و بهبود اسناد تقنینی موجود.
 8. ابراز نظر پیرامون بهبود و تسریع امور ترتیبب و توحید گزارشات معیاری و عواید و مصارف.
 9. کسب آگاهی از معیارات جدید بررسی بین المللی، تعلیماتنامه ها، طرزالعمل ها و سایر اسناد مربوطه به منظور معیاری سازی روند بازرسی.
 10. اشتراک در پروسۀ بازرسی های ربعوار، طبق هدایت مقامات، به منظور کسب و انتقال دانش مسلکی و تخصصی به سایر همکاران.
 11. نظارت و ارزیابی از پلان گزاری بررسی به منظور تطبیق درست استندرد ها و معیارات پذیرفته شده.
 12. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح در مطابقت به قونین ومقررات و اهداف اداره سپرده میشود .

 

.................................................................................................................................................

تحصیلات،تجارب ومهارت های لازم:

مقتضیات حداقل برای این بست در ماده(۷) و (۳۴)  قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1-   حد اقل درجه تحصيل :

  لیسانس در رشته های اقتصاد، مالی و حقوق ، اداره و تجارت و اداره عامه .

 • تجارب لازمه     : دو سال در بخش مالی و بررسی
 • مهارت هاي ديگر(كورس هاي كوتاه مدت ، آموزش داخل خدمت وغيره...)
 • توانائی و درک تسلط به یکی از لسانهای رسمی کشور
 • مهارت وتوانائی مشوره و ابراز نظر را داشته باشد
 • تسلط کامل به لسان انگلیسی و توانایی کامل استفاده از برنامه های کمپیوتری

اطلاعیه

به اطلاع آن عده متقاضیان، که جهت اشتراک در پروسۀ استخدام رقابتی بست های کمبوداداره عالی تفتیش فورم در خواستی اخذ نموده اند رسانیده میشود تا مراتب آتی را جداً مراعات بدارند.

1. فورم کاریابی را بعداز خانه پری دقیق، قبل از ختم تاریخ اعلان ویااقلاً در روزی که اعلان ختم میشود به مدیریت عمومی استخدام تحویل نمایند. بعداز ختم اعلان فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.

2. کاندیدان محترم کاپی اسناد تحصیلی شانرا که تأیید وزارت تحصیلات عالی ویا وزار ت محترم معارف را داشته باشد، ضم فورم در خواستی نمایند، هیچگونه تصدیق، تحسین نامه تحصیلی، وسرتیفیکیت پوهنتون ها مدار اعتبار نمی باشد تازمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلاتعالی ویا وزارت محترم معارف نرسیده باشد. هرگاه سند فراغت از پوهنتون خصوصی صادر شده باشد در کنار تصدیق وزارت محترم تحصیلات عالی، سند فراغت صنف دوازدهم نیز باید موجود باشد.

3. اسناد تحصیلی که طی سالهای 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات، ایجاب بازنگری می نماید.

4. اسناد تحصیلی خارج از کشورباید از طریق ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی یکجا با مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی گردد.

5. کاندیدان محترمی که در ادارات رسمی دولت ایفای وظیفه نموده اند، خلص سوانح ازآخرین کارکرد شانرا که با مهر ، امضای آمر باصلاحیت وتاریخ صدور (تاریخ بعد از توزیع فورم) باشد، ضم فورم در خواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحد های دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد مدار اعتبار نمی باشد مگر اینکه به تأیید مراجع واحد اولی رسیده باشد.

6. کاندیدان محترمی که در موسسات غیر دولتی ایفای وظیفه می نمایند، اسناد وسوابق کاری شانرا بعد از تأییدی ثبت وراجسترموسسه در ریاست انجوهای وزارت محترم اقتصاد ومراجع ذیربط، یکجا باکاپی قرارداد کار باموسسۀ مربوطه ولایحۀ وظایف با مهر مرجع خصوصی، فورم مالیه دهی، فورم تشخیصیه خویش را ذریعۀ مکتوب رسمی عنوانی این اداره ضم فورم درخواستی نمایند.

7. در صورتیکه کاندیدان محترمکارمند دولت بوده باشند و قبلاً به اثر غیابت از بست منفک شده باشند، بعد از دوسال از تاریخ انفکاک، می توانند که در پروسۀ رقابت اشتراک نمایند. (طبق بند 3 مادۀ 17 مقررۀ امورذاتی کارکنان خدمات ملکی).

متقاضیان محترم جهت اشتراک در پروسه رقابت می توانند سر از تاریخ اعلان الی ختم آن، فورم کاریابی را بعد از خانه پری دقیق همراه با اسناد تحصیلی و تجربه کاری خویش، دریک فایل PDF ترتیب و به عنوانی بست مورد نظر به ایمل آدرس sao.hr2017@gmail.com   ارسال نمایند.  در صورت عدم دسترسی به انترنت می توانند به آدرس اداره عالی بررسی واقع افشار دارالامان تشریف آورده و فورم کاریابی را اخذ و بعد از خانه پری دقیق و ضم اسناد لازمه، به این اداره تسلیم نمایند و  درصورت ضرورت به تیلفون  0202521550  در تماس شوید.

دانلود فورم کاریابی