متخصص مسلکی بررسی

لایحه وظایف

 

عنوان وظیفه      : متخصص مسلکی بررسی

وزارت / اداره     : اداره عالی بررسی

موقعیت             : کابل

بخش                : ریاست بررسی شاروالی ها

بست                :  (3  )

تعداد بست         :  ( 1 )

گزارشدهی به     :  رئیس بررسی شاروالی ها

گزارشگیری از   : (  ندارد )

کود                 : 66-90-08-002

...............................................................................................................................................

هدف وظیفه : ارزیابی پلانهای سالانه بررسی، پلانهای رهنمودی و پلانهای کاری گروپ های بررسی در مطابقت به قانون بررسی و معیارهای انتوسای و رهنمایی و همکاری با کارمندان ریاست بررسی شاروالیها

...............................................................................................................................................

 مسؤلیت های وظیفوی:

 1. طرح و ترتیب پلان کاری) ماهوار و سالانه ( بخش مربوطه و ارائه آن به رئیس بررسی شاروالی ها غرض اخذ منظوری و ارایه گزارش ربعوار به رئیس بخش.
 2. بازنگری تعلیماتنامه بررسی شاروالیها به اساس اهداف و فعالیت های مرجع تحت بررسی و آوردن تعدیلات آنی در تعلیماتنامه در صورت تغیر آمدن در فعالیت های شاروالیها.
 3. ترتیب چک لیست ها و بدسترس قرار دادن گروپ های تفیش در جهت مؤثریت در بررسی شاروالیها.
 4.  نظارت و ارزیابی  پروسه بررسی  گروپ های موظف در زمان پلان گذاری، اجرآئیوی و گزارش دهی در مرکز و از طریق وسایل الکترونیکی در ولایات.
 5. ارزیابی پلانهای رهنمودی و پلانهای بررسی گروپ ها،  تشخیص کاستی ها و ارایه مشوره های لازم مسلکی جهت بهبود آن.
 6. آگاهی از آمدن تغیرات جدید در معیارهای ادارات عالی بین المللی بررسی (انتوسای) و ارایه آن به رئیس بخش و سایر بررسین و کارمندان مسلکی جهت تطبیق در پروسه بررسی.
 7. ارایه مشوره های لازم مسلکی جهت بهبود روند بررسی به رئیس بخش وسایر کارمندان مسلکی بررسی.
 8. رهنمایی آمریت تحلیل، در تحلیل گزارشها و گروپ های بررسی در ترتیب گزارش معیاری از نتایج بررسی.
 9. تأمین ارتباط کاری با شاروالی ها و سایر ریاست های سکتوری در جهت ایجاد هماهنگی فعالیت های مسلکی.
 10. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود.

...............................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7) و (8) و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

1. درجه تحصیل برعلاوه سند تحصیلی حد اقل لیسانس اقتصاد، حقوق /اداره عامه ، داشتن سند (ACCA)  ضروری میباشد.

2. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه) دو سال تجربه کاری در بخش های بررسی و یا هم امور مالی.

3 .مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )

 • آشنائی  با پروگرام های کمپیوتر( ورد واکسل) و لسان انگلیسی
 • توانائی اداره، تحلیل و ارتباطات و مهارت در امور مالی و حسابی را داشته باشد

اطلاعیه

به اطلاع آن عده متقاضیان، که جهت اشتراک در پروسۀ استخدام رقابتی بست های کمبوداداره عالی تفتیش فورم در خواستی اخذ نموده اند رسانیده میشود تا مراتب آتی را جداً مراعات بدارند.

1. فورم کاریابی را بعداز خانه پری دقیق، قبل از ختم تاریخ اعلان ویااقلاً در روزی که اعلان ختم میشود به مدیریت عمومی استخدام تحویل نمایند. بعداز ختم اعلان فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.

2. کاندیدان محترم کاپی اسناد تحصیلی شانرا که تأیید وزارت تحصیلات عالی ویا وزار ت محترم معارف را داشته باشد، ضم فورم در خواستی نمایند، هیچگونه تصدیق، تحسین نامه تحصیلی، وسرتیفیکیت پوهنتون ها مدار اعتبار نمی باشد تازمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلاتعالی ویا وزارت محترم معارف نرسیده باشد. هرگاه سند فراغت از پوهنتون خصوصی صادر شده باشد در کنار تصدیق وزارت محترم تحصیلات عالی، سند فراغت صنف دوازدهم نیز باید موجود باشد.

3. اسناد تحصیلی که طی سالهای 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات، ایجاب بازنگری می نماید.

4. اسناد تحصیلی خارج از کشورباید از طریق ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی یکجا با مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی گردد.

5. کاندیدان محترمی که در ادارات رسمی دولت ایفای وظیفه نموده اند، خلص سوانح ازآخرین کارکرد شانرا که با مهر ، امضای آمر باصلاحیت وتاریخ صدور (تاریخ بعد از توزیع فورم) باشد، ضم فورم در خواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحد های دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد مدار اعتبار نمی باشد مگر اینکه به تأیید مراجع واحد اولی رسیده باشد.

6. کاندیدان محترمی که در موسسات غیر دولتی ایفای وظیفه می نمایند، اسناد وسوابق کاری شانرا بعد از تأییدی ثبت وراجسترموسسه در ریاست انجوهای وزارت محترم اقتصاد ومراجع ذیربط، یکجا باکاپی قرارداد کار باموسسۀ مربوطه ولایحۀ وظایف با مهر مرجع خصوصی، فورم مالیه دهی، فورم تشخیصیه خویش را ذریعۀ مکتوب رسمی عنوانی این اداره ضم فورم درخواستی نمایند.

7. در صورتیکه کاندیدان محترمکارمند دولت بوده باشند و قبلاً به اثر غیابت از بست منفک شده باشند، بعد از دوسال از تاریخ انفکاک، می توانند که در پروسۀ رقابت اشتراک نمایند. (طبق بند 3 مادۀ 17 مقررۀ امورذاتی کارکنان خدمات ملکی).

متقاضیان محترم جهت اشتراک در پروسه رقابت می توانند سر از تاریخ اعلان الی ختم آن، فورم کاریابی را بعد از خانه پری دقیق همراه با اسناد تحصیلی و تجربه کاری خویش، دریک فایل PDF ترتیب و به عنوانی بست مورد نظر به ایمل آدرس sao.hr2017@gmail.com   ارسال نمایند.  در صورت عدم دسترسی به انترنت می توانند به آدرس اداره عالی بررسی واقع افشار دارالامان تشریف آورده و فورم کاریابی را اخذ و بعد از خانه پری دقیق و ضم اسناد لازمه، به این اداره تسلیم نمایند و  درصورت ضرورت به تیلفون  0202521550  در تماس شوید.

 

دانلود فورم کاریابی