متخصص مسلکی بررسی

لایحه وظایف

 

عنوان وظیفه       :  متخصص مسلکی بررسی

وزارت/اداره         :  اداره عالی بررسی

موقعیت                 : کابل 

بخش                  : ریاست بررسی عملکرد و محیط زیست.                 

بست                  : (3)      

تعداد بست           : (1)

گزارشدهی به       :  رئیس بررسی عملکرد ومحیط زیست.                                

گزارشگیری از     :  ندارد

کود                     : 66-90-13-002

..............................................................................................................................

هدف وظیفه         : تحقق اهداف مسلکی ریاست بررسی عملکرد ومحیط زیست مطابق معیار های بین المللی بررسی.

...............................................................................................................................

مسؤلیت های  وظیفوی  :

 1. ترتیب پلان کاری وارائه آن به ریاست بررسی عملکرد و محیط زیست در مطابقت به نیاز مندی های مسلکی جهت تائید.
 2. مشوره دهی مسلکی بررسی برای ریاست بررسی عملکرد و محیط زیست جهت ارتقای سطح مهارت های مسلکی.
 3. همکاری درجهت تحقق اهداف پلان استراتیژیک بررسی عملکرد و محیط زیست.
 4. همکاری مسلکی جهت تطبیق تعلیماتنامه و رهنمود مسلکی بررسی عملکرد و محیط زیست.
 5. مشوره دهی مسلکی نظری و عملی در جریان بازرسی، برای بررسین ودرجریان تحلیل وگزارش نویسی به بخش تحلیل.
 6. بروز نمودن معیار های اجرائی بررسی عملکرد و محیط زیست در مطابقت به استندرد های بین المللی.
 7. طرح و ترتیب پلان آموزشی و ارتقای ظرفیت مسلکی برای بررسین و برگزاری برنامه های آموزشی بررسی عملکرد و محیط زیست به همکاری بخش های مربوطه اداره.
 8. مرور و بازنگری گزارشات بررسی عملکرد و محیط زیست بعد از مرحله تحلیل.
 9. اشتراک در جلسات مسلکی نظر به لزوم دید ریاست بررسی عملکرد و محیط زیست.
 10.  ارائه گزارش از اجراأت انجام شده به شکل ماهوار، ربع وار و سالانه به ریاست بررسی عملکرد و محیط زیست.
 11.  اجرای سایر وظایف که از جانب مقامات ذیصلاح مطابق قوانین و مقررات و اهداف اداره به وی سپرده میشود .

..................................................................................................................................

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده(7) و (34)   قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل

داشتن سند تحصیلی لیسانس اقتصاد، حقوق، اداره عامه، اداره و تجارت .

 1. تجارب لازمه ( نوع و مدت زمان تجربه)
  • دو سال مرتبط به وظیفه
 2. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
  • مهارت در اداره و منجمنت، ارتباطات، تسلط به کمپیوتر ولسان انگلیسی .
  • مهارت و بلدیت در امور مالی و حسابی، بررسی عملکرد و محیط زیست .

اطلاعیه

به اطلاع آن عده متقاضیان، که جهت اشتراک در پروسۀ استخدام رقابتی بست های کمبوداداره عالی تفتیش فورم در خواستی اخذ نموده اند رسانیده میشود تا مراتب آتی را جداً مراعات بدارند.

1. فورم کاریابی را بعداز خانه پری دقیق، قبل از ختم تاریخ اعلان ویااقلاً در روزی که اعلان ختم میشود به مدیریت عمومی استخدام تحویل نمایند. بعداز ختم اعلان فورم درخواستی پذیرفته نمی شود.

2. کاندیدان محترم کاپی اسناد تحصیلی شانرا که تأیید وزارت تحصیلات عالی ویا وزار ت محترم معارف را داشته باشد، ضم فورم در خواستی نمایند، هیچگونه تصدیق، تحسین نامه تحصیلی، وسرتیفیکیت پوهنتون ها مدار اعتبار نمی باشد تازمانی که به تأیید وزارت محترم تحصیلاتعالی ویا وزارت محترم معارف نرسیده باشد. هرگاه سند فراغت از پوهنتون خصوصی صادر شده باشد در کنار تصدیق وزارت محترم تحصیلات عالی، سند فراغت صنف دوازدهم نیز باید موجود باشد.

3. اسناد تحصیلی که طی سالهای 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات، ایجاب بازنگری می نماید.

4. اسناد تحصیلی خارج از کشورباید از طریق ریاست انسجام امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی یکجا با مکتوب ارزیابی ضم فورم درخواستی گردد.

5. کاندیدان محترمی که در ادارات رسمی دولت ایفای وظیفه نموده اند، خلص سوانح ازآخرین کارکرد شانرا که با مهر ، امضای آمر باصلاحیت وتاریخ صدور (تاریخ بعد از توزیع فورم) باشد، ضم فورم در خواستی نمایند. هیچگونه خلص سوانح که از واحد های دومی مرکز و ولایات صادر گردیده باشد مدار اعتبار نمی باشد مگر اینکه به تأیید مراجع واحد اولی رسیده باشد.

6. کاندیدان محترمی که در موسسات غیر دولتی ایفای وظیفه می نمایند، اسناد وسوابق کاری شانرا بعد از تأییدی ثبت وراجسترموسسه در ریاست انجوهای وزارت محترم اقتصاد ومراجع ذیربط، یکجا باکاپی قرارداد کار باموسسۀ مربوطه ولایحۀ وظایف با مهر مرجع خصوصی، فورم مالیه دهی، فورم تشخیصیه خویش را ذریعۀ مکتوب رسمی عنوانی این اداره ضم فورم درخواستی نمایند.

7. در صورتیکه کاندیدان محترمکارمند دولت بوده باشند و قبلاً به اثر غیابت از بست منفک شده باشند، بعد از دوسال از تاریخ انفکاک، می توانند که در پروسۀ رقابت اشتراک نمایند. (طبق بند 3 مادۀ 17 مقررۀ امورذاتی کارکنان خدمات ملکی).

متقاضیان محترم جهت اشتراک در پروسه رقابت می توانند سر از تاریخ اعلان الی ختم آن، فورم کاریابی را بعد از خانه پری دقیق همراه با اسناد تحصیلی و تجربه کاری خویش، دریک فایل PDF ترتیب و به عنوانی بست مورد نظر به ایمل آدرس sao.hr2017@gmail.com   ارسال نمایند.  در صورت عدم دسترسی به انترنت می توانند به آدرس اداره عالی بررسی واقع افشار دارالامان تشریف آورده و فورم کاریابی را اخذ و بعد از خانه پری دقیق و ضم اسناد لازمه، به این اداره تسلیم نمایند و  درصورت ضرورت به تیلفون  0202521550  در تماس شوید.

 

دانلود فورم کاریابی