اعلان کاریابی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
آمر تحلیل
لایحه وظایف عنوان وظیفه : آمر تحلیل وزارت / اداره : اداره عالی بررسی موقعیت : کابل بخش : ریاست بررسی مساعدت های خارجی بست : (3 ) تعداد بست : ( 1 ) گزارشدهی به : رئیس بررسی مساعدت...
Mar 09, 2019 Mar 20, 2019
صفحه 2 از 2
قبل12بعد