ملاقات معاون مسلکی و هیئت همراه اداره عالی تفتیش با اعضای ارشد اداره سرمفتش خاص ایالات متحده امریکا (سیگار/SIGAR)

اداره سرمفتش خاص برای بازسای افغانستان (سیگار/SIGAR) در مقر سفارت ایالات متحده امریکا بتاریخ 5 ثور مطابق به ۲۵ اپریل ۲۰۱۷ پیرامون همکاری های مشترک بخصوص تفتیش مالی، تفتیش عملکرد و همچنان شریک ساختن دانش مسلکی پیرامون ارتقای ظرفیت در بخش های تخنیکی، بحث های مفصلی نمودند.

 در این مجلس آقایان: اسکات هارمن معاون سرمفتش ویژه در امور تفتیش و بررسی، تامس. س. نبلاک معاون سرمفتش ویژه، استیون آر. هاگتان بازرس ارشد و آقای چارلز هایسنت مسوول بخش تحقیق دفتر سرمفتش ویژه/سیگار حضور داشتند.

در اين ديدار محترم سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره از چگونگي انجام تفتيش، انواع تفتیش، مبناهاي قانوني، شيوه هاي بازرسي، دستاوردها و سیستم گزارشدهي تفتیش به تفصيل صحبت نمودند. همچنين از تغییرات مثبت در راستای مسلکی سازی تفتیش، چاپ و نشر استندردهای تفتیش، طرزالعمل ها، تعلیماتنامه های تفتیش و سایر موضوعات مرتبط به اداره عالی تفتیش، انجام چارچوب ارزیابی اجراآت (PMF) و تطبیق عملیه استندردهای تفتیش (iCAT) با کمک بخش انکشافی سازمان بین المللی تفتیش صحبت های لازم را ارایه نمودند. ایشان افزودند که جهت شفافیت سازی بیشتر و دخیل ساختن مردم با فعالیت های تفتیش، اداره سال گذشته مکانیزم دخیل ساختن مردم در پروسه تفتیش را تهیه و در سال جاری، پلان تطبیق آن را روی دست دارند و قرار است تا نهادهایی از جامعه مدنی، رسانه ها، نماینده گان بعضی دونران و پارلمان دعوت و برنامه متذکره همراه آنان شریک ساخته شود.

 اداره سيگار از تلاشها و اجراآت مفید و ارزنده اداره عالی تفتیش در حراست از داراییهای عامه و ارتقای حسابدهی و شفافیت ادارات تشکر کرده و بطور خلاصه به تشریح اجراآت و فعالیتهایی که در افغانستان جهت جلوگیری از فساد مالی و اطمینان از مصرف درست کمکهای ایالات متحده به افغانستان صورت میگیرد، بیان داشتند. اداره سر مفتش ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار/SIGAR) به منظور نظارت عینی و مستقل از پروژه ها و فعالیت های بازسازی افغانستان در سال ۲۰۰۸ به اساس حکم ماده ۱۲۲۹ قانون مجوز دفاع ملی ایالات متحده امریکا، ایجاد گردید. این اداره به منظور ارتقاء موثریت و مثمریت در برنامه های بازسازی افغانستان و جلوگیری از مصارف غیر موثر و فساد مالی تاسیس گردید و انواع تفتیش در بخش های تفتیش مالی، تفتیش عملکرد و تحقیق روی شکایات واصله پیرامون موضوعات سوء استفاده، اختلاس مالی و فساد اداری در حیطه صلاحیت های خویش بازرسی و رسیده گی می نماید.

هر دو طرف از ايجاد و تداوم تعامل و همكاري هاي مسلكي بين هر دو اداره استقبال نموده و قرار شد تا در اينده نزديك مجلسي جداگانه با رئيس عمومي اداره سيگار آقای جون ف. ساپکو تنظیم و روی فرایند مشترک به تفصیل صحبت گردد.