ملاقات رئیس اداره عالی تفتیش با مسئولین چهار وزارت کلیدی و ریاست شرکت برشنا پیرامون طرح و ترتیب رهنمود همآهنگی بین اداره عالی تفتیش و ادارات تفتیش داخلی در سکتور عامه

بتاسی از جلسه مورخ ۱۱ ثور ۱۳۹۶ شورای محترم وزیران که قبلاً محتویات رهنمود همآهنگی بین اداره عالی تفتیش و ادارات تفتیش داخلی در سکتور عامه توسط منسوبین اداره عالی تفتیش پیشکش و مورد بحث قرار گرفت.

اعضای محترم جلسه شورای وزیران باالنوبه نظریات خویش را پیرامون طرح متذکره ارایه و همچنان برخی سوالات را مبنی بر اجراات گروپ های تفتیش این اداره که ناشی از عدم معلومات کافی آنها بوده هر یک محترم وزیر انرژی و آب، محترم سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوزی معلوماتی ، محترم معین وزارت امور خارجه، محترم معین وزارت مالیه و رئیس عمومی شرکت برشنا سوالات را مطرح که بنابر عدم موجودیت وقت کافی به قناعت آنها پرداخته نشد، که اداره عالی تفتیش، بتاریخ ۲۴/۲/۱۳۹۶ نشستی را به منظور پاسخ گوئی به پرسش های مطروحه به ذوات نامبرده دایر نمود. که در این نشست محترمین علی احمد عثمانی و عبدالبصیر عظیمی وزیر و معین مالی و اداری وزارت انرژی و آب، محترم نصیر احمد اندیشه معین مالی و منابع وزارت امور خارجه با دو تن روسای بخش، محترم محمد آقا کوهستانی رئیس عمومی خزاین وزارت مالیه و محترم رئیس مالی و اداری ریاست شرکت برشنا اشتراک نموده بودند.

نخست پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش تشریف آوری مقامات ادارات نامبرده را خیر مقدم گفته و تدویر همچو جلسات را به منظور شفافیت و موثریت کارایی عملکرد ادارات عالی تفتیش در قبال مراجع تحت بازرسی مفید و ارزشمند دانست و جلسات کاری و تخنیکی را به منظور هماهنگی هرچه بیشتر، مفید ارزیابی نمود. متقاقباً محترم وزیر انرژی و آب بازرسی های گروپ های اداره عالی تفتیش را به منظور شناسایی خلا ها و مشکلات و تقویه سیستم های کنترول داخلی، حساب گیری موضوعات بودجه را در ادارات دولتی در مطابقت به قوانین نافذه کشور و معیارات جهانی تفتیش به منظور مصرف موثر وجوه عامه، سفارشات اداره عالی تفتیش را ارزنده تلقی نمود.

همچنان از تعدد مراجع بازرسی کننده همزمان شاکی بوده که در واقع حضور چندین اداره به منظور تفتیش و بازرسی از یک جانب باعث ضیا وقت و از جانب دیگر منتج به ارایه گزارش های پاراداکس وغیر موثر عنوان نمود، افزون بر آن رهنمود انسجام همآهنگی بین اداره عالی تفتیش و ادارات تفتیش داخلی ایجاب غور و بررسی همه جانبه را منجانب واحد های بودجوی نموده تا اهداف و نتایج آن قابل ملموس باشد. همچنان یاد آوری شد که رهنمود مذکور به منظور کارایایی و تحقق موثر با ادارات ذیربط جهت غنامندی شریک ساخته شود. باالنوبه محترم معین وزارت امور خارجه از دعوت مقام اداره عالی تفتیش اظهار خرسندی نموده و به منظور تقویه رهنمود انسجام هنماهنگی بین اداره عالی تفتیش و ادارات تفتیش داخلی در سکتور عامه قدر دانی نموده، و اظهار نمود که قبل از ارایه به مجلس شورای محترم وزیران با واحد های بودجوی شریک ساخته تا نظریات خویش را رسماً در رهنمود مذکور انعکاس دهند.

نماینده محترم وزارت مالیه محمد آقا کوهستانی رئیس عمومی خزائن نیز مشکلات تفتیش های داخلی را قرار ذیل عنوان نمود:

  • کمبود تشکیل ادارات تفتیش داخلی در واحد های بودجوی
  • عدم کم علاقه بودن مقامات ادارات واحد های بودجوی در جهت ارتقای ظرفیت مسلکی و تخصصی مفتشین داخلی .
  • تهیه و ترتیب رهنمود و چک لست تفتیش حساب قطعیه .
  •  بازرسی پروزه های ARTF و تشخیص مصارف نامطلوب در پروژه های مذکور
  •  تقویه رهنمود انسجام و همآهنگی بین اداره عالی تفتیش و تفتیش داخلی ادارات .

که در اخیر جلسه یکبار دیگر رئیس اداره عالی تفتیش ضمن استماع و نظریات مسوولین مربوط روی کارکرد و اجراآت گروپ های بازرسی در مراجع تحت بازرسی معلومات کافی را ارایه داشته و به همه سوالات مدوعین پاسخ ارائه نمود و همچنان وی اظهار داشت که گروپ های تفتیش این اداره در ختم هر سال مالی به اساس صلاحیت نامه تفویض شده صرف اجراآت سال مالی و حسابی سال قبل را طور قیدی نظر به حجم مصارفات به اساس ارزیابی و تحلیل خطرات واحد های بودجوی نمونه گیری نموده و در معیاد معین مطابق به قوانین و استندرد های بین المللی تفتیش/INTOSAI در  مراجع مندرج ماده (۵) قانون انجام می دهد. و هکذا، این اداره مطابق به قانون بازرسی های محرم، تفتیش رعایت قوانین و مقررات، تفتیش عملکرد و تفتیش تکنالوژی و معلوماتی را انجام میدهند و در برخی موارد بنا بر هدایت و حکم مقام عالی ریاست جمهوری منسوبین این اداره در ترکیب هیئات مختلط نیز توظیف میگردند. هکذا در بسا موارد دیده شده که بازرسی های سایر ادارات، چون حارنوالی، مبارزه علیه فساد اداری، اداره امور ریاست جمهوری، بنام هیأت تفتیش گفته میشوند که در واقع چنین نیست.

در اخیر ملاقت از ايجاد و تداوم تعامل و همكاري هاي مسلكي بين اداره عالی تفتیش و ادارات تفتیش داخلی در محور رهنمود یاد شده استقبال نموده و قرار شد تا در اينده نزديك مجلسي جداگانه در سطح رؤ سای سکتوری این اداره با مقامات ادارات بودجودی به منظور رفع سؤ تفاهمات و همچنان بخاطر غنامندی رهنمود انسجام هماهنگی بین اداره عالی تفتیش و تفتیش داخلی تدویر و روی رهنمود مذکور بازنگری صورت گیرد.