تاکید رئیس اداره عالی تفتیش در تطبیق 14 عنوان طرزالعمل، میکانیزم، پالیسی ولایحه های منظورشده اداره برای کارمندان

پوهندوی دوکتور محمد شریف شریفی؛ رئیس اداره عالی تقتیش  با مفتشین اداره پس از ختم دوره بازرسی های ربع دوم سال مالی 1396 به تاریخ 96/4/7 در تالار اداره که مصادف با اولین روز کاری پس از عید سعید فطر می باشد دیدار نمود.

دراین دیدار نخست عید سعید فطر را که عید پیروزی بر نفس و غرایز  و تزکیه باطن میباشد به کارمندان اداره تبریک گفته ،کشتارجمعی و حوادث پیهم ناگوار ی را که در جریان ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد و هموطنان ما را بار دیگر به اندوه و ماتم نشاند که در هیچ کیش و آیین توجیه ندارد  با شدید ترین الفاظ تقبیح نموده و  از پروردگار منان یک صلح سرتاسری و عادلانه را که خواست همیشگی مردم افغانستان می باشد مسئلت نمود.

رئیس اداره عالی تفتیش کارکرد های ربع گذشته مفتشین را مورد ارزیابی قرار داده فرمودند:  رعایت اصول و قواعدی را که باید آویزه چشم و گوش مفتشین باشد در جریان کار شان مد نظرداشته باشند و هم چنان رضایت و تحسین اداره عالی تفتیش را از اجراات و دستاورد های ربع دوم سال مالی 1396 و بقیه ربع های گذشته که مایه خورسندی و دلگرمی اداره عالی تفتیش می باشد بیان داشتند؛ امابا توجه به مشکلاتی که گروپ های موظف در مراجع تحت بازرسی به آن مواجه اند،برای رفع آن برنامه های اتخاذ گردیده که به زود ترین فرصت مورد اجرا قرار خواهد گرفت.  

ایشان جهت معیاری سازی تفتیش و اجراآتی که در پالیسی اداره در رابطه به تقسیم وظایف میان اعضای گروپ تفتیش موجود است توجه مفتشین را در روشنایی آن جهت تطبیق معیارات تفتیش جلب نموده، گفت که بر مبنای پالیسی اداره، کار گروپی،  نتایج متوقعه تفتیش را بهتر و نقایص را مرفوع و یا به حد اقل می رساند.

دکتور شریفی مطابق به ماده 25 قانون اداره در مورد طرزالعمل، میکانیزم، پالیسی و لایحه های منظور شده مقام اداره که به تعداد 14 عنوان می رسد اشاره نموده گفت: اینها به اختیار تمام کارمندان اداره قرار گرفته و آروزی ما این است که هیچ کدام آنها را  از مطالعه بدورنمانده و از این اسناد رسمی اداره  جهت موثریت و بهبود روند تفتیش و سایر بخش های کاری اداره استفاده بهینه باید صورت گیرد.

ایشان در ادامه خطاب به مفتشین گفتند: هنگام بازرسی رعایت قانون اداره، پالیسی و سایر اسناد مدون را در حفظ بیطرفی، غیرسیاسی بودن، اصل مستند سازی، رعایت اخلاق و کود اتیک و حفظ آبروی خودی و درجریان انجام وظایف رسمی مد نظر گرفته و از گرایشات منفی و سوء ظن های بی مورد در مورد یکدیگر، غیبت و تهمت بستن جدن پرهیز نموده، شخصیت کاری، فردی و رسمی خویش را زیر سوال نبرید.

همچنان گروپ های که به ولایات توظیف می گردند مطابق به تاریخ صلاحیت  نامه و میعاد تعین شده، وظایف محوله خویش را آغاز نمایند. در صورتی که به مشکل کاری و یا امنیتی در ولایات توظیف شده مواجه می گردند ریاست های سکتوری و یا مقام اداره را در جریان قرار دهند؛ تا اداره اجراات لازم را در مورد اتخاذ نمایند؛ اما برگشت خود سرانه مفتشین از مراجع تحت بازرسی در ولایات معقولیت نداشته که مورد بررسی جدی قرار می گیرد. ایشان اضافه نمودند که نظارت از پروسه بازرسی و اخذ تصدیق حاضری توسط رئیس دفتر ساحوی تفتیش مربوط هنگام رفت و برگشت مفتشین جهت بازرسی مراجع توظیف شده ضروری بوده و همچنان نظارت از موجودیت کمپیوتر های لبتاپ نزد مفتشین در مرکز و ولایات تاکید نموده و افزودند که این روند همواره توسط کمیسیون مربوط و کارشناسان ریاست تفتیش داخلی و کنترول کیفیت اداره که همانند گذشته در محل بازرسی صورت می گرفت، نظارت بیشتر صورت گیرد.

  به مورد دیگری که ایشان اشاره داشتند: ارایه اسناد تحصیلی بوده که برخی از مفتشین  و کارمندان اداره مصروف تحصیل در دانشگاه های دولتی و خصوصی  می باشند؛ از آنها تقاضا نمود تا اسناد دقیق  و رسمی از موسسات تحصیلی خویش که در آن مصروف فراگیری آموزش هستند هرچه زودتر به ریاست منابع بشری ارایه نمایند.  

دکتورشریفی در رابطه به رعایت اصل جندر گفت: که همین اکنون چند تن از خانم ها در رأس گروپ های بازرسی توظیف گردیده؛  اما اداره به این بسنده نکرده تلاش های خویش را بخاطر استخدام طبقه اناث در بست های مدیریتی به خرچ می دهد. جذب جوانان تحصیل کرده در پروسه استخدام جریان داشته و جوانان مستعد مطابق به رشته تحصیلی شان به این  اداره پذیرفته می شوند و این روند با حمایت  ویژه از جوانان ادامه داشته و همچنان در حال حاضر بست های کمبود 2 ، 3 و سایر بست های اداره به اعلان گذاشته شده تا اشخاص واجد شرایط، خویش را  کاندید و فورم های استخدام را از اداره دریافت نمایند .

آنعده از مفتشینی که در بازرسی های حکمی توظیف می گردند، مکلف اند تا گزارشات خویش را به صورت موثق، مستدل و در معیاد معینه ارایه نمایندوهم چنان از چگونگی پیشرفت امور بازرسی بصورت هفته وار به ریاست مربوطه گزارش ارایه نمایند.

همچنان مفتشین باید دقت  لازم را در ترتیب گزارش ها مطابق به پالیسی و سایر اسناد اداره و رعایت اصل 5c مدنظر گرفته  در صورتیکه معیاد بازرسی به تمدیدضرورت داشته باشد، گروپ موظف با دلایل مستند درمورد، ریاست مربوطه و مقام اداره را در جریان گذاشته تا اجراات لازم در زمینه صورت گیرد.

رئیس اداره عالی تفتیش با اشاره به تدابیر امنیتی بخاطر مصونیت هرچه بیشتر کارمندان اداره که در رابطه به آن اتخاذ نموده  سخنان خویش را به آروزی موفقیت های هرچه بیشتر کاری مفتیشن خاتمه بخشید.