بازدید دانشجویان دانشگاه گوهرشاد از اداره‌ عالی تفتیش

بر اساس یک برنامه‌ از قبل تنظیم‌شده حدود ۲۵ تن از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه گوهرشاد در کابل تحت رهنمایی استاد علی دوست شهاب روز شنبه ۱۳ عقرب سال ۱۳۹۶ خورشیدی از اداره‌ای عالی تفتیش بازدید کردند.

هدف ازین سفر آموزشی یک‌روزه، آشنایی دانشجویان از کار و نحوه‌ای تفتیش اداره‌ عالی تفتیش از مصرف بودجه نهادهای دولتی بوده است. این دانشجویان در معیتی، داراب شیرزاد رییس منابع بشری اداره‌ عالی تفتیش، از بخش‌های مختلف این اداره از قبیل دفاتر روسا، تالار کنفرانس‌های مطبوعاتی، کتابخانه و بخش‌های آموزشی کورسهای انگلیسی و کمپیوتر برای کارمندان، دیدن کرده و به پرسش‌های شان در مورد نحوه عملکرد، مکلفیت های قانونی و ساحه ای مسئولیت اداره عالی تفتیش؛ از سوی رییس منابع بشری پاسخ ارائه گردید.

استاد علی دوست شهاب، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه گوهرشاد که در این سفر آموزشی دانشجویان را همراهی می‌کرد گفت:‌ اداره عالی تفتیش به دلیل داشتن نقش مهم واساسی به حیث یک‌نهاد نظارت‌کننده وحسابگیرازبودجه‌ای نهادهای دولتی، درمحراق توجه آنان قرارگرفته بود و به این منظور دانشجویان را به اینجا آورده است؛ تا عملاً ببینند که اداره عالی تفتیش چگونه از بودجه مصرفی ادارات؛ تفتیش وحسابگیری می‌کند. به باور استاد شهاب اداره‌ای عالی تفتیش یکی از بهترین ادارات منظم و معیاری در افغانستان می‌باشد و پس ازین هرگاه قرار باشد که او در هنگام تدریس، از کارکرد شفاف ادارات مسئول، به‌عنوان نمونه برای دانشجویان مثال بیاورد؛ اداره‌ای عالی تفتیش خواهد بود.

 دراخیراین بازدید، به دلیل علاقه‌مندی دانشجویان و آشنایی‌شان به مفاهیم بودجه؛ استاد شمس‌الدین رحیم جانان مشاورروآموزگار در اداره، در مورد مفهوم و ماهیت بودجه، مفهوم ومنشاکلمه بودجه، وظایف کلی و اساسی بودجه و همچنان تأثیرات مستقیم بودجه در نظم و شکل‌دهی یک نظام، به دانشجویان معلومات دادکه مورد دلچسپی شان قرارگرفته و این سفر آموزشی را در راستای کسب معلومات علمی‌شان با اهمیت دانستند.

 بازدید دانشجویان دانشگاه گوهرشاد، در حالی صورت می‌گیرد که در دو هفته گذشته نیز شماری زیادی از نهادهای جوانان به هدف آشنایی بیشتروکسب معلومات در مورد عملکرد شفاف اداره‌ای عالی تفتیش؛ از این اداره بازدید نمودند.