اداره عالی تفتیش درحال آماده سازی طرح پلان استراتژی پنج سال آینده با معیارهای جهانی است

معیاد پلان استراتژی قبلی اداره عالی تفتیش قراراست تا ختم سال روان میلادی به پایان برسد و کمیسیونی موظف ازچند روز به این سو کارجدی وعملی را روی پلان استراتژی جدید آغازکرده است. براساس قرارداد که قبلن میان اداره عالی تفتیش ،بانک جهانی و پروژه ای کواترعقد گردیده بود؛پروژه کواتر پلان  استراتژی انکشاف منابع بشری اداره عالی تفتیش را تهیه کرده بود اما استراتژی تهیه شده  نتوانست قناعت اداره عالی تفتیش رافراهم بسازد.

مجیب الرحمن شیرزاد معاون اداری ومالی اداره میگوید : استراتژی که قبلن تهیه شده بود به دلیل موجودیت مشکلات اساسی مبنی بر عدم شریک ساختن دیدگاه مسولان وروسای  اداره عالی تفتیش درتمام مراحل ؛‌نتوانست که این استراتژی مطابق به نیازمندی های اداره باشد و قراربراین شد که این استراتژی دوباره تغییر کند. تیم اکواتر برای بار دوم روی استراتژی جدید منابع بشری کار کردند ومسوده این استراتژی، با مسولان وروسای مختلف اداره  شریک ساخته شد تا آنان نیز دیدگاهای شان را با تیم کاری اکواترشریک سازند. آشوک گوش ـ عضو ارشد پروژه ای کواترکه ازدفتر مرکزی این پروژه از کانادا به افغانستان آمده وطرح دومی پلان استراتژی منابع بشری اداره را تهیه کرده است میگوید : وی بااستفاده از اسناد ومعلوماتی را که مسوولان بخش های مختلف اداره عالی تفتیش دراختیارش قرارداده بودند وبا درنظرداشت قانون اداره عالی تفتیش و معیارهای انتوسای ، پلان استراتژی جدید را آماده ساخته است.آقای آشوک  مسوده طرح پلان استراتژی جدید را در ورکشاب یک روزه برای مسوولان وروسای اداره عالی تفتیش به معرفی گرفت  تا آنان ، دیدگاها و نظریات  خود را نیز شریک سازند.

 وی میگوید به دلیل تاکید بیشتر رییس عمومی ومعاونین  اداره عالی تفتیش  مبنی برمهم بودن  پلان استراتژی وهمچنان علاقمندی شرکای کاری اداره مانند شورای ملی  ورییس جمهور، برای جامع بودن این پلان ، دقت کامل به خرچ داده است  تا استراتژی منابع بشری اداره،‌ یک نمونه ای بارز برای منابع بشری  سایر نهاد های دولتی افغانستان باشد. این کارمند پروژه ای کواتر نقاط قوت وضعف قابل تغییر در اداره را برجسته ساخته میگوید اولین معضل که آنان تشخیص کرده اند ؛ کمبود تشکیل در اداره  عالی تفتیش می باشد و به همین دلیل بیشتر فکرمی شود که وظایف بالای کارمندان به درستی تقسیم نیستند. کمبود آمرین وروسا وهمچنان بالا بودن آمار کارمندان زیر دستان آنان ، سبب شده است که آمرین نتوانند ازکارهای زیردست شان به درستی نظارت کنند.

آقای آشوک گوش ، امنیت شخصی و عمومی راچالش دگر دربرابرکار وجان مفتشین اداره دانسته میگوید براساس معیارات انتوسای باید بعد از اولویت بندی خطرات ، پلان کاری عملی گردد. او مشکل استخدام کارمندان اداره توسط کمیسوین اصلاحات اداری ومحدود بودن صلاحیت  اداره  درتقررافراد وهمچنان نبود معاش کافی برای راضی نگهداشتن کارمندان نخبه را ازدگر چالش ها فراراه روند کاری اداره عالی تفتیش می داند که نیازمند غور وبررسی بیشترمی باشد.

به باور وی اداره عالی تفتیش اداره ایست که بالای نیروی بشری خود کارمی کند ونتیجه آن مربوط به تخصص وتوانایی مفتشین آن دارد. درعین حال او خاطر نشان می سازد که مردم براین باورهستند؛ تمام کارمندان این اداره دربخش های مسلکی تفتیش آموزش دیده اند اما برعکس این کارمندان از بخش های دگر به این جا آمده اند وکارتفتیش را براساس آموزش های کوتاه مدت و تجارب؛ پیش می برند.

آقای آشوک برای رفع این چالش ها تاکید می کند که  اداره باید تلاش کند تا از تجهیزات ومعیا های تکنالوژی امروزجهان بیشتراستفاده ببرد. وی میگوید هشت هدف بزرگ درین استراتژی برجسته شده است وشرایط را طوری درنظرگرفته اند که افراد با تجربه ومسلکی بیشتر علاقمند کارکردن با اداره می گردد ویکی ازین اهداف بزرگ این است که چگونه می توان افراد متخصص ومسلکی را حفظ کرد. درکناربرشمردن چالش های فوق؛ وی  موارد زیادی ازنقاط مثبت ازعملکرد اداره رانیزبرشمرد و سپردن مسوولیت بیشتر ریاست ها وآمریت های اداره را به نسل جوان ؛ یکی ازین نقاط بارزعنوان کرد.

درحال حاضر ، نقاط قوت ، ضعف ،فرصت ها ،چالش ها وبررسی عوامل  داخلی وخارجی پلان استراتژی اداره عالی تفتیش تحت بررسی جدی اعضای کمیسیون موظف قراردارد  و پس ازتایید نهایی ، این پلان استراتژی از اول سال ۲۰۱۸ میلادی تا سال ۲۰۲۲ میلادی مورد استفاده قرارخواهد گرفت.