اداره عالی تفتیـــــش به بلند بردن ظــرفیت ،پیشــــرفت کاری وتامین حقــوق کارمنــــدان زن دراداره متعــهد می باشـــد

محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری اداره عالی تفتیش روزیکشنبه ۱۹ قوس ۱۳۹۶خورشیدی درنشستی، با کارمندان زن؛ دراداره عالی تفتیش دیدارکرد. هدف ازین نشست بررسی وضعیت کاری زنان ، پیدا کردن راه های حل به پیشنهادات ومشکلات زنان؛ دراداره را تشکیل میداد.

معاون مالی واداری،توجه به تساوی حقوق وجایگاه کارمندان زن با مردان را دراداره ومطابق به قوانین ،اصول وپالیسی های دولت افغانستان درهمه عرصه های کاری؛ یکی از مکلفیت ها واولویت های کاری اداره دانسته وتاکید کرد که  در راستای تامین حقوق وازبین بردن موانع احتمالی سد راه زنان ،گام های عملی برداشته وبه آن متعهد می باشند.

آقای شیرزاد افزود : اداره عالی تفتیش؛ شرایط را به گونه مساعد ساخته اند  که زنان نیزبتوانند مانند مردان درعرصه های مختلف کاری شان پیشرفت داشته باشند و همچنان آنان را تشویق کرد تا در، بست های کاری که به تازه گی دراداره اعلام شده است؛ فورم خانه پری نموده وخودرا به پْست های بالاترکاندید ومتصدی موقف های مهمتری در اداره گردند. وی همچنان از کارمندان زن خواست تا درهرجای دگری زنان  علاقمند به کار، را که توانایی شان برای پیشبرد کارهای مسلکی بیشتراست؛ دعوت نمایند تا بیایند وبه هدف تقرر دربخش های مختلف ؛درامتحان رقابتی داره شرکت کنند.

وی توانایی های کاری زنان نسبت به مردان در ادارات دولتی را غیرقابل انکاردانسته وبا مثال آوردن ازابتکار کاری زنان درادارات مختلف؛ افزود:زنان درمدیریت وتوانای کاری درادارات، نسبت به مردها دست بالاتر دارند اما با درنظرداشت شرایط فعلی اندکی قاطیعت نیازاست تا آنان مصمم به پیش برد ماموریت های بزرگترشوند.

 آقای شیرزاد مشکلات، چالش ها و پیشنهادات منسوبان زن دراداره را یکی پی دگر یاد داشت نمود وبرای رفع مشکلات واجرایی شدن پیشنهادات آنان به هدف بهترشدن کارشان دراداره وعده سپرد.

ایجاد یک کودکستان که رییس عمومی اداره عالی تفتیش قبلن به اعمارآن هدایت داده است؛ فراهم آوری مکان خاص برای ادای نماز زنان و توزیع کمپیوترهای جدید برای آنان ازجمله خواست های کارمندان زن دراداره بود؛ معاون مالی واداری وعده سپرد که برای رفع این نیازمندی ها، اقدام به موقع صورت خواهد گرفت. منسوبان زن دراداره ،‌ازهمکاری ورهنمایی های معاون مالی واداری ابرازتشکرنموده و وعده سپردند که برای انجام بهتر کارشان مطابق به مسوولیت ها ولایحه وظایف شان؛ بیشترازپیش تلاش خواهند کرد.

جذب زنان بیشتر دربخش های مختلف به هدف تحقق اصول رعایت جندروفراهم آوری سهولت های کاری وارتقای ظرفیت آنان،‌ یکی ازاولویت های کاری  اداره عالی تفتیش را تشکیل میدهد که همواره برآن تاکید داشته است.