به ادامه پالیسی ارتقای ظرفیت کارمندان اداره عالی تفتیش، ورکشاپ آموزشی دو روزه راه اندازی گردید

تدویر ورکشاپ آموزشی درجهت بالا بردن ارتقای ظرفیت منسوبان اداره عالی تفتیش، کمک می کند تا کارمندان اداره بااطلاعات وآگاهی ازروش معیارهای امروزی کار؛بیشتر ازپیش بهره گیری نموده ودرپلان های روزمره کاری شان ازآن استفاده ببرند.

به این منظور؛ ورکشاپ آموزشی درادامه تحقق برنامه های ارتقای ظرفیت کارمندان؛ به درخواست اداره عالی تفتیش وبه همکاری کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی،برای دو روز یعنی بعد از ظهر روزهای ۲۰ و ۲۱ قوس راه اندازی شده است.سیدعالم رحمتی کارشناس نظارت ازاجراات کارکنان عالی رتبه کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی که این برنامه را پیش می برد میگوید: با پیشرفتهشدن سیستم مدیریت های معیاری درجهان ؛‌ایجاب می کند که به هدف انسجام وموثریت کاری در دوایردولتی ؛ کارکنان خدمات ملکی درافغانستان نیز با این سیستم ها آشناشوند.

به گفته وی ارتقای ظرفیت کارکنان خدمات ملکی  یکی ازاهداف مهم واولویت های کاری دولت افغانستان می باشد،‌بناء وی به درخواست اداره عالی تفتیش، ازطرف کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی موظف شده است تا درمورد نحوه ای برنامه ریزی ، مدیریت، تحرک درکار،ایجاد خلاقیت ، تعهد به انجام کار دروظیفه ، همآهنگی وتامین ارتباط میان کارمندان ،اجراات موثر، بالابردن کیفیت کار، بلند بردن ظرفیت های مسلکی ،فراهم شدن سهولت های کاری ،انکشاف کارمندان، ایجاد انگیزه برای کارمندان  وسرانجام رسیدن به اهداف کلی ودست یافتن به استراتژی اداره وسایرموارد که به آن نیازاحساس می شود مطابق به پلان ازقبل تعین شده، منسوبان اداره عالی تفتیش؛راآموزش بدهد.

بخش های پلانگذاری، نظارت وارزیابی اجراات ،چگونگی خانه پری فورم ارزیابی اجراات ، اصول ارزیابی اجراات ،حقوق ومکلفیت های ارزیابی اجراات، شیوه های مدیریت تک تک از کارمندان که سبب موفقیت تمام ساختار اداره می شود؛ بخش دگراز برنامه آموزشی است که به شیوه جدید ومتفاوت تر آموزش داده می شود.

گفته می شود اهداف نهایی این برنامه؛ آماده شدن منسوبانو تحقق کارهای معیاری تر دراداره می باشدو اشتراک کننده گان را مکلف می سازد تا به سیستم های جدید کاری؛خودراعیارسازند.اداره عالی تفتیش همواره تلاش کرده است که درکنار پیشبرد امورمحوله، ارتقای ظرفیت کارمندانش را نیز بالا ببرد ودر نتیجه ؛ موثریت بهترکار دراداره را بدست آورد. درین برنامه آموزشی بیش از ۱۵۰ تن ازکارمندان مرد وزن شرکت کرده بودند.