نشست نماینده گان بانک جهانی با مسوولان اداره عالی تفتیش ؛ قبل ازانجام کمک های مالی پنج سال آینده به وزارت معارف

نشست مشترک نماینده گان بانک جهانی و شماری ازاعضای ارشد اداره عالی تفتیش به روزیکشنبه ۲۶ قوس سال ۱۳۹۶ خورشیدی که رهبری این نشست ازجانب اداره عالی تفتیش رامحترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری برعهده داشت؛درمقراین اداره تدویر گردید.

هدف این نشست؛‌ کسب معلومات از یافته های مفتشین اداره عالی تفتیش از چگونگی مصارف بودجه وزارت معارف را تشکیل می داد.عتیق الله احمدزی  مسوول بخش حکومت داری ــ بانک جهانی میگوید: یک پروژه ای  شش ماهه به هدف تنظیم  کمک های مالی بانک جهانی به وزارت معارف ، زیرکاراست وبه این دلیل بانک جهانی  میخواهند  ازنحوه کنترول مسایل مالی وتدارکاتی قبلی درآن وزارت  آگاهی حاصل نموده وبفهمند که تا کنون چه کارهای انجام شده  و هنوزچه نیازمندی های برای انجام کارو برنامه های بیشتر توسعه یی  در وزارت معارف وجود دارد.بناء هدف ازاین نشست نماینده گان بانک جهانی بامسوولین ارشد اداره عالی تفتیش؛ بدست آوردن معلومات بیشتر که درنتیجه بررسی  مفتشین این اداره در مورد مصارف کمک های مالی و نحوه عملکرد وزارت معارف  تهیه شده می باشد؛ تا زمینه رابرای انجام کمک های بعدی این نهاد مهیا سازد. بانک جهانی میخواهد بداند که وزارت معارف در سیستم کنترول وتدارکاتی اش به چه مشکلات مواجه بوده واین سیستم معروض به کدام چالش است. تیم توظیف شده ای بانک جهانی تطبیق برنامه های پنج سال گذشته در وزارت معارف را تحت بررسی قرارداده تا مشکلات برنامه های  قبلی را شناسایی کند. به این منظورآنان  با مرور برنامه های قبلی تصمیم می گیرند که درآینده چگونه  چالش های فرا راه مصرف کمک ها ی مالی خود در وزارت معارف راکاهش دهند.

درین نشست که نحوه عملکردوزارت معارفدرمصارف بودجه سال های ۱۳۹۲- ۱۳۹۳و ۱۳۹۴خورشیدی را دربرمی گرفت؛ محترم حنان معروف رییس تفتیش ادارات بودجوی مرکزی ، براساس یافته های مفتشین اداره؛به صورت مفصل درمورد نقاط قوت وضعف درنحوه عملکرد وزارت معارف  به نماینده گان بانک جهانی معلومات ارایه کرد.رییس تفتیش ادارات بودجوی مرکزی میگوید: نه تنها بانک جهانی بلکه دونرهای دیگری نیز هستند که به وزارت معارف کمک های مالی انجام میدهند وبه این اساس باید بانک جهانی چگونگی مصارف کمک های مالی را زیرنظارت داشته باشد.

اکثرن بودجه انکشافی افغانستان ازطریق موسسات ونهاد های کمک کننده خارجی تمویل می گردد و وزارت معارف هم یکی از سکتورهای مهم دولت افغانستان است که سالانه  بیشتر این  کمک هارا به خود اختصاص میدهد. بااین حال پروژه ( ایکویب ) که از سال ۲۰۱۲ آغاز گردیده بود؛ قراراست پس از مدت پنج سال  یعنی تا ختم سال  ۲۰۱۷ میلادی به پایان برسد و ازآغاز سال ۲۰۱۸ میلادی پروژه دیگری بنام  اقراء دروزارت معارف تطبیق گردد. به گفته آقای احمد زی مسوول بخش حکومت داری ــ بانک جهانی ؛ این نهاد دست کم مبلغ سیصد میلیون دالر از کمک های مالی  خود را درمدت چهار الی پنج سال آینده به هدف  توسعه وانکشاف پروژه های وزارت معارف افغانستان اختصاص خواهد داد.بانک جهانی یکی ازنهاد های تمویل کننده گان ارشد در راستای توسعه وبازسازی افغانستان می باشد وقبلن  برای سکتورمعارف کمک های زیادی را نیز انجام داده است.