بی‌طرفی وغیرجانبداری اساس واصول کار؛ در اداره عالی تفتیش را تشکیل میدهد ومفتشین مثل سال های گذشته مکلف به رعایت این اصول هستند

برنامه آموزشی یکماهه تفتیش با برگزاری محفل گفتمانی، مشوره و نقد و نظر؛ روزچهارشنبه ۲۹ قوس سال ۱۳۹۶ به پایان رسید. این محفل که با تلاوت آیات از کلام الله مجید درتالارعمومی کنفرانس‌های مطبوعاتی اداره برگزارشده بود در آن محترم دکتور محمد شریف شریفی رئیس عمومی اداره عالی تفتیش، محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری، مفتشین و منسوبین حضورداشتند و پیرامون اهمیت برنامه‌های آموزشی به هدف ارتقای ظرفیت مفتشین وهمچنان مشکلات، پیشنهادات، طرح ها وبرنامه های بعدی اداره؛ صحبت های همه جانبه صورت گرفت.

روسای پلان و پالیسی،‌ بودجوی مرکزی، بودجوی محلی، تفتیش مساعدت های خارجی،تفتیش شاروالی ها، تفتیش داخلی وکنترول کیفیت، تفتیش ساختمانی، تفتیش عواید، تفتیش تصدی ها و موسسات، آمریت قطعیه، آمریت تفتیش عملکردونمایندگان زون‌های ساحوی اداره عالی تفتیش؛ به ترتیب؛ دست آوردها وبرنامه های کاری یکسال گذشته شان را گزارش داده و نقاط قوت وضعف کاری خود وهمکاران شان را نیز به هدف رسیدگی بیشتر؛ برجسته ساختند.پرسش‌های مرتبط به کار مفتشین و پاسخگوی مسئولین  درموارد مشخص درجهت روشن شدن مسئولیت های مفتشین نیزبخش دیگراین برنامه را تشکیل میداد ومیکانیزم های موثربرای رفع چالش های احتمالی درمطابقت به قانون؛ در نظرگرفته شد.

مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری اداره عالی تفتیش ضمن قدردانی از اشتراک منظم مفتشین دربرنامه آموزشی یکماهه، یکباردیگربرپابندی واصول پذیری کارمندان اداره تأکید کرد.

 معاون مالی واداری درین محفل گفت: پلان استراتژیک اداره برای پنج سال آینده درحالی تکمیل شدن است واین یک پلان جامع می باشد که تمام ضروریات کاری اداره درآن در نظرگرفته شده است. وی همچنان مصونیت کارمندان را یکی از مسئولیت های اداره دانسته گفت: این مسئله درپلان استراتژیک منابع بشری جداً درنظرگرفته شده و امتیازات مالی کارمندان نیزمطابق قانون اداره عالی تفتیش؛ روی دست می باشد.

به گفته وی حدود صد بست در تشکیل سال آینده اضافه شده است که می تواند کمبودی مفتشین مسلکی، مالی و بخش‌های تقویتی و حمایتی، از چوکی دار تاراننده را درمرکز و ولایات؛ تکمیل کند وهمچنان نظر به ضرورت بعضی آمریت ها به ریاست وریاست ها به ریاست های عمومی، ارتقاء خواهد کرد. درین مورد موافقه از وزارت مالیه وکمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیزگرفته شده به زودی به ریاست جمهوری فرستاده می شود وامید استکه آن را منظورکند تا مشکلات که درگذشته احساس می شد ازبین برود.

آقای شیرزاد گفت: پلان اصلاحات تشکیلاتی برای سال ۱۳۹۷ خورشیدی با همآهنگی وهمکاری روسا وهمکاران اداره نیزتهیه شده ومی تواند کمبودی هایکه درسال های قبل احساس می شد را؛ مرفوع سازد ودرمورد اصلاحات تشکیلاتی درنظرداریم که درسال آینده یک کمیته موظف ساخته شود؛ تا تشکیل موجود را نظر به قانون واهداف اداره مورد بررسی قراردهد که آیا تشکیل موجود از لحاظ ساختاری، کمی وکیفی تا چه حد پاسخگوی نیازمندی های موجود می باشد وچطورمی تواند که ما را به اهداف مان برساند.

معاون مالی واداری گفت: با در نظرداشت استندردهایبین المللی، تجارب موفق که درجهان امروزی کاربرد دارد وبا درنظرداشت واقعیت های عینی کشور، درسال پیشرو ما یک تشکیل جدید را پیشنهاد می کنیم و می بینیم که کدام یکی ازین تشکیل مناسب است؛به اساس سکتور ویابه اساس وظیفه.؟ لازم است که تشکیل جدید ساخته شود.

 به گفته وی همچنان درسال آینده تعدیل قانون نیز درنظراست وبا شما مشترکن کارخواهیم کرد تا درصورت موجود بودن کدام خلا،کدام نواقصویاهم موجودیت کمبود درقانون فعلی ، این تعدیلات ترتیب وبه منظوری فرستاده شود تا قانون نیزاصلاح گردد.

موضوع ارتقای ظرفیت نیزازمسایل بود که معاون مالی واداری به آن تمرکزکرده افزود:ما همچنان درنظرداریم براساس پلان اول، درتشکیل جدید یک متخصص مسلکی استخدام شود وپلان دوم این است که ازپروژه بانک جهانی هم یک متخصص مسلکی استخدام گردد و برای هر ریاست  دو متخصص مسلکیبه صورت مشترک کار کنند تا مشکلات کاهش یابد.

دکتورمحمد شریف شریفی رئیس اداره عالی تفتیش که آخرین سخنران این محفل بود با نتیجه گیری کامل ازبیانات، پرسش‌ها وپیشنهادات مفتشین ازشفافیت کاری مفتشین دریک ساله گذشته قدردانی کرده تاکید کرد؛بی طرفی وغیرجانبداری اساس واصول کار؛ در اداره عالی تفتیش را تشکیل میدهد و مفتشین مثل‌سال های گذشته مکلف به رعایت این اصول هستند. وی به مفتشین خاطرنشان ساخت که در ساحات کاری شان؛ کوچکترین کاری را به خاطر منافع ودیدگاهای شخصی شان انجام ندهند.