آگاهی دهی لازم به کارمندان اداره عالی بررسی درمورد جلوگیری از خطرات احتمالی بروز حریق،گازگرفتی وسایر رویدادها در ادارات ومحلات مسکونی از طرف ریاست عمومی رسیدگی به حوادث (اطفاییه) وزارت امور داخله

افغانستان به دلیل غیرمعیاری بودن ساخت وسازبلند منازل، اپارتمان، دفاتر، ادارات وهمچنان فرسوده بودن سیستم لین دوانی برق، استفاده غیرمنظم از گاز وبالون های غیراستندرد وارزان بیشتر شاهد رویداد های آتش سوزی، حریق وانفجار بالون های گاز بوده و یکی از کشورهای  آسیب پذیردرسطح کشورهای همسایه ومنطقه به حساب می آید.

به هدف جلوگیری از چنین رویدادها ریاست عمومی رسیدگی به حوادث (اطفاییه) وزارت امور داخله مسئولیت دارد تا قبل از وقوع این رویدادها در مطابقت به قانون رسیدگی به حوادث؛ تمام ادارات ونهاد های دولتی وخصوصی را درشهرکابل و ولایات بررسی وکنترول کند.

آنان درهنگام بررسی نخست، یک ورق هدایت را به مسوولین نهاد های مذکورمیدهند و بعد ازچند روز دوباره سروی وکنترول  می کنند واز آنان میخواهند که مطابق به ورق هدایت که ازسوی ریاست عمومی رسیدگی به حوادث برای شان داده شده  است، نورم های اطفاییوی را در مکان های کاری خود تطبیق کنند ودرصورت عدم تطبیق نورم های اطفاییوی؛ مطابق به قانون این ریاست باید جریمه شوند.

سمونمل حبیب الله مدیرنظارت ریاست عمومی رسیدگی به حوادث (اطفاییه) وزارت امور داخله که نظر به مکتوب درخواستی شماره (7874 بر 392 )  مورخ  26/10/1396 مدیریت حفظ ومراقبت وتاییدی معاون مالی واداری ــ اداره عالی بررسی،روز دوشنبه 23 دلو 1396خورشیدیبه هدف ارایه یک برنامه آگاهی دهی یک روزه  برای کارمندان به این اداره آمده بود گفت:وظیفه اساسی آنان مدیرت ونظارت حوادث می باشد وتمام ادارات ونهاد های دولتی وخصوصی را درشهرکابل کنترول می کنند و درولایت ها نیزمدیریت های عمومی حوادث اطفاییوی وجود دارد و ازخود آمریت های نظارت دارند ومردم را آموزش میدهند و حوادث این چنینی در ولایت هارا نیز زیر نظردارند.

علت وقوع حریق وگازگرفتگی:

به گفته مدیرنظارت ریاست عمومی رسیدگی به حوادث (اطفاییه ) وزارت امور داخله،  بیشترحریق ها از بی احتیاطی و در اثر استفاده از گاز درادارات و خانه های مسکونی وهمچنان شارتی برق  صورت می گیرد، به ویژه  در سرمای زمستان که استفاده از گاز افزایش می یابد و به دلیل بی کیفیت بودن گازهای وارده و موجودیت دبه های گاز غیرمعیاری وارزان، بی احتیاطی خانواده ها به ویژه خانم ها حین پخت وپز، بیشتر سبب بروز  گازگرفتگی، سوختگی ومرگ ومیرزنان، اطفال و بعضن درکل اعضای خانواده ها می گردد.

 توصیه وجلوگیری از بروزحوادث حریق وگاز گرفتگی:

مدیرنظارت ریاست عمومی رسیدگی به حوادث به هدف جلوگیری ازبروز خطرات حریق احتمالی ناشی ازشارتی برق وگازگرفتگی چندین مورد را بر شمرد:

 • دبه (بالون)های گاز را که خریداری می کنید بایداز اصل بودن آنها مطمین شوید.
 • دبه های گاز را به هدف پرکردن به دست اطفال ندهید ممکن دراثر ضربه خوردن به زمین، سوراخ های کوچک وغیر قابل دید درآنها ایجاد شود که خطرآفرین است.
 •  معمولاً دبه های گاز را کمتر از مقدار تعین شده پرنماید تا جای خالی برای هوای اضافی موجود باشد وسبب فشار بیش از حد در بالون های گاز نگردد، به طورمثال دبه های ده کیلویی را 9 کیلو دبه های پنج کیلویی را 4 کیلوگاز پرکنید.
 • دبه های گاز آشپزی را دربیرون ازآشپزخانه درفضای باز بگذارید و دبه های کوچک گاز را که بعضن ازآن به هدف روشنایی خانه استفاده می شود، قبل از استراحت کردن به بیرون ازخانه منتقل کنید.
 • دبه های گاز راهیچ وقت نزدیک بخاری ویا وسایل برقی داغ نگذارید که درصورت داغ آمدن؛ دبه گازمنفجر و سبب بروز تلفات وخسارات هنگفتی خواهد گردید.
 • قبل از استراحت شدن،لین تمام وسایل برقی مانند چارچر موبایل، اوتو، آبگرم کن، بخاری برقی، منقل، تلویزیون و ... را ازساکت های برقی بیرون بکشید.
 • هرگاه استفاده ازبخاری ذغالی ویاصندلی یک مجرای کوچک، مانند کلکین یا هواکش را باز بگذارید تا درصورت بلند شدن مواد کشنده ذغال، از مرگ زود هنگام نجات یابید.
 • گاهی اگر اعضای خانواده به صورت دسته جمعی قصد بیرون رفتن ازخانه را دارند؛ باید تمام فیوز های برق را پایین کنند تا درصورت نوسانی شدن ولتاژ برق؛ حادثه ی رخ ندهد.

سمونمل حبیب الله مدیرنظارت ریاست عمومی رسیدگی به حوادث (اطفاییه ) وزارت امور داخله بیان نمود: پیش ازین  در افغانستان  درهر 24 ساعت از شش تا هشت نفر ازناحیه حریق وگاز گرفتگی آسیب می دیدند ویاهم جان می باختند، اما با آغاز برنامه های آموزشی وآگاهی دهی؛ این رویداد ها تا حد کاهش یافته است.

 تیم تخنیکی ریاست عمومی رسیدگی به حوادث  وزارت امور داخله پس ازیک سروی عمومی بههدف پیدا کردن راه های نجات کارمندان اداره عالی بررسی درصورت بروز چنین رویدادها؛ رسمناز اداره عالی  بررسی خواستند که مطابق به قانون رسید گی به حوادث؛  تمام مسایل ایمنی  و راهای نجات درین اداره  درنظرگرفته شود و دروازه های خروجی وراه زینه های فلزی دربیرون ساختمان نیزایجاد گردد که این کارمی تواند در صورت بروز هرنوع حادثه؛ ازتلفات حتمی کارمندان را نجات دهد.

این مسوول ریاست عمومی رسیدگی به حوادث اطفاییه وزارت امور داخله می پذیرد که به دلیل نبود مسیرهای منظم و مشخص برای وسایل اطفاییه، نبود پرسونل کافی  درتشکیل این ریاست وراه بندان جاده ها سبب می شود که آنان به هدف جلوگیری از وقوع آتش سوزی  ونجات جان متضررین بعضن نمی توانند به اسرع وقت خود را به محل رویداد برسانند، بناء ازتمام کارمندان درادارات دولتی ،خصوصی وخانواده ها میخواهند ازاحتیاط کامل کار گرفته و خود شان از خود، دفاتر وخانواده های شان مراقبت کنند.

وی درکنار سایر رهنمودی ها، داشتن وسایل ضد حریق ( دبه های گاز ضدحریق) را یکی از ضروریات اساسی ولازمی درهراداره ومنزل دانسته گفت: این وسایل با قیمت ارزان می تواند درجلوگیری از آتش سوزی بیشتر کمک کند و درصورت ضرورت زنان ومردان فامیل نیزمی  توانند برای خاموش ساختن آتش سوزی ازآن استفاده کنند.

به گفته وی در صورت بروز آتش سوزی  درادارات شخصی که درمرحله نخست متوجه  رویداد می شوند کلمه (حـــریق) را صدا بزند تا همه کارمندان اداره مطلع شوند وشخصی که نزدیک به ( دبه ضد حریق) موقیعت دارد آن را گرفته به طرف محل حریق بشتابد  وبا استفاده ازین وسیله می تواند آتش سوزی را مهارکند.

وی درختم این برنامه استفاده از وسیله ضد حریق را به صورت عملی به همه کارمندان آموزش داد ودرضمن تأکید کرد که درصورت بروز هرنوع رویداد درادارات ومنازل مسکونی به شماره های ذیل درتماس شوید تا درحد ممکن از خسارات  جانی ومالی  جلوگیری صورت گیرد.

 1. 0791244779 شماره تماس سمونمل حبیب الله مدیرنظارت ریاست عمومی رسیده گی به حوادث اطفایه وزارت امور داخلی
 2. 119 پولیس عاجل وزارت داخله
 3. 100 پولیس قوماندانی امنیه کابل
 4. 101 پولیس رسیده گی به حوادث( اطفایه)
 5. 102 کابل امبولانس