هیئت رهبری اداره عالی بررسی واعضای کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی روی نحوه اخذ امتحان ازبررسان بحث وتبادل نظرکردند

پس ازهدایت جلالتمآب رییس جمهوری اسلامی افغانستان به کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی مبنی براخذ امتحان ازبررسان وآوردن اصلاحات؛ نجیب امین رییس بوردتعینات وبریالی هلمند کمیشنرآن کمیسیون؛ روز دوشنبه چهاردهم حوت سال 1396 خورشیدی به اداره عالی بررسی آمده وباهیئت رهبری اداره؛ بحث وتبادل نظرکردند.

نخست نجیب امین رییس بوردتعینات کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی درمورد جزئیات هدایت جلالتمآب رییس جمهوری دولت اسلامی افغانستان به هیئت رهبری اداره عالی بررسی؛ معلومات ارایه کردند وسپس محترم دکتورمحمدشریف شریفی رییس عمومی اداره عالی بررسی، درمورد چگونگی روند مدیریت کاری اداره، ازیک ونیم دهه به اینسو به تیم اعزامی کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی به صورت مفصل معلومات ارایه کرد.

آوردن ریفورم هایاصلاحی،آموزش‌های مسلکی بررسان، آشنایی لازم بررسان با برنامه های کمپیوتری، تدویرکورس های انگلیسی،راه اندازی برنامه های آموزشی شش‌ماهه (سه ماه به‌صورت نظری وسه ماه به ‌صورت عملی) برای افرادجدید تقرروفرستادن آنها برای مدت بیست روزبه خارج ازکشورجهت فرارگیری آموزش های بیشترمسلکی مطابق به اهداف اداره که همانا شفافیت وحسابدهی می باشد وتداوم آموزش‌های حرفه‌ی و مسلکی در بخش‌های مختلف؛ ازجمله موضوعاتی معلوماتی  بود، که ازسوی رییس اداره عالی بررسی به هیئت اعزامی کمیسیون اصلاحات اداریو خدمات ملکی ارایه گردید.

دکتورشریفی درادامه ارایه معلومات ازبهبود وضیعت مدیریتی  ودست آورد های اداره عالی بررسی،اضافه نمود: درحال حاضرهفتادونه درصد کارمندان اداره عالی بررسی رااشخاصی تشکیل میدهد که مدرک تحصیلی  لیسانس، ماستر ودکتورادارند؛ درحالی‌که بر اساس سروی احصائیه‌ مرکزی دردیگرادارات پانزده درصد افراد دارای تحصیلات عالی وجود دارد.به گفته آقای شریفی اکثریت مطلق بررسان وکارمندان اداره عالی بررسی به طوراوسط از یک الی سه مرتبه جهت فراگیری آموزش های مسلکی درازمدت وکوتاه مدت به کشورهای خارجی سفرکرده وتجارب لازم را بدست آورده اند.

رییس اداره عالی بررسی هچنان خاطرنشان ساخت: بررسان این اداره مطابق به قانون خدمات ملکی وسایرقوانین نافذه کشور باسپری نمودن امتحان رقابتی ازمجرای قانون؛ استخدام گردیده اند وضمن بهره مند شدن از برنامه های آموزشی که درفوق تذکرگردید، ازبرنامه های آموزشی مختلف که ازجانب نهاد ها وسازمان های منطقوی وبین المللی راه اندازی شده است؛ نیزمستفید گردیده واجراآت شان نیزمطابق به معیارات انتوسای صورت می گیرد.

علاوه برآن اداره عالی بررسی درآخرهرسال برنامه های آموزشی – مسلکی سرتاسری را به مدت  یکماه راه اندازی می کند ودرختم هربرنامه ازمشمولین این برنامه های آموزشی امتحان اخذگردیده ومطابق به نتایج امتحان؛ به کتگوری ها تقسیم وبه وظیفه محوله گماشته می شوند.اداره عالی بررسی جهت بالا بردن کیفیت روند بازرسی، ازهرگونه ریفورم اصلاحی که نتیجه آن موثریت اجراات باشد، صمیمانه استقبال می نماید.

درفرجام این نشست؛ هیئت رهبری اداره عالی بررسی وتیم اعزامی کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی، روی یک طرح جدید به منظور چگونگی برگزاری امتحان، اصلاحات ساختاری وارتقای ظرفیت کارمندان این اداره که خلاف قانون خدمات ملکی و قوانین نافذه کشورنباشد؛ تاکید کردند؛ تا مشترکن آن را به پیش ببرند.