نشست بزرگ اداره عالی بررسی، با حضور وسیع نمایندگان جامعه مدنی، سازمان های اجتماعی و رسانه ها درکابل به هدف مشارکت عامه در روند بررسی

روزچهارشنبه 23 حوت 1396 خورشیدی دومین نشست برنامه مشارکت شهروندان در روند بررسی  ازسوی اداره عالی بررسی با اشتراک سید محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی، سید اکرام افضلی رئیس نهاد دیدبان شفافیت افغانستان، صدیق الله توحیدی عضو کمیته مصئونیت خبرنگاران، ابراهیم شهاب نماینده سکرتریت حکومتداری باز (OGP) و سایرنمایندگان جامعه مدنی و رسانه های  افغانستان، درمرکز رسانه های حکومت درکابل برگزارگردید.

محترم محمد مهدی حسینی معاون مسلکی اداره عالی بررسی که نخستین سخنران این نشست بود بیانات خویش را اینگونه ابراز داشت: اشتراک مردم در پروسه ها و برنامه های ملی یکی از ستون پایه هایی است که اعتماد متقابل دولت و ملت را تأمین نموده و پاسخگویی، شفافیت و حسابدهی را افزایش می دهد و نهاد های عالی بررسی در دنیا، نهادهای کلیدی دولت هستند که مسئول بررسی چگونگی مصرف وجوه عامه میباشند. به گونه سنتی مشاهده گردیده است که حکومت ها توجه کمتر به  شهروندان و حکومتداری وسیع تر دارند. اما اکنون با توجه به تحول وسیع در نقش دولت، عملکرد نهاد های عالی بررسی و مشارکت بیشتر مردم درحکومتداری، این تصور در جهان در حال تغییر است. قبل از سال 1990میلادی  تعداد کمی از ادارات عالی بررسی فعالیت های شانرا علنی میساختند؛ اما درحال حاضر بیشتراین نهاد ها کوشش می کنند؛ تا یافته های شان را به هدف استفاده عمومی ازطریق ایجاد ارتباط با رسانه ها شریک  سازند.  نظر به گزارش بانک جهانی، نهاد های جامعه مدنی نقش مهم در انکشاف مالی جهانی داشته و بگونه ای روز افزون بالای مشکل جهانی و پالیسی ملی عامه تاثیر گذاربوده و توجه سیاست گذاران و شهروندان رادر رابطه نیازمندی به حکومتداری خوب جلب نموده و دروازه های شفافیت را برای نهاد های جامعه مدنی باز می سازد. بعضی کشور های دنیا مانند کوریای جنوبی، فلپین، نیپال و ارجنتاین نتایج مثتبی داشتند. امابرخی  ازکشور های جهان بشمول کشور های منطقه تا هنوز نتوانسته اند خود را با این روند همسو و سازگار سازند.

معاون مسلکی بیان نمود: اداره عالی بررسی افغانستان نیز در راستای بهبود حسابدهی و ارتقای شفافیت، ابتکار بزرگی را به خرج داده است که کمتر کشورهای دنیا به این امر مهم پرداخته و ما یکی از محدود کشورهایی در دنیا هستیم که دخیل ساختن شهروندان در پروسه تفتیش را که کار آسانی نمی باشد، از سال جاری به تطبیق آن متعهد گردیده ایم و خوشبختانه اولین تعهد حکومت در OGP یا حکومتداری باز نیز می باشد. عمده ترین اهداف مشارکت شهروندان در پروسه بررسی را تأمین و افزایش شفافیت وپاسخگویی در عرصه امور مالی، بهبود و توسعه اعتماد میان شهروندان و اداره عالی بررسی و تقویت موثریت نظارت عمومی و مشارکت تشکیل می دهد.

سید اکرام افضلی رئیس نهاد دید بان شفافیت افغانستان دومین سخنران این نشست بود که میکانیزم مطرح شده از سوی اداره عالی بررسی را، یک ابتکارمهم در راستای مشارکت شهروندان درکشور خوانده وبه نمایندگی ازنهاد های جامعه مدنی افغانستان؛ از اداره  سپاسگذاری کرد. آقای افضلی  با نگرانی از اوضاع افغانستان و نیاز جدی مبارزه با فساد اداری؛ سخنان خویش را اینگونه ادامه داد: درحال حاضر افغانستان دریک وضیعت شکننده قراردارد ونیاز اساسی این است که نهاد های مبارزه با فساد اداری و اداره عالی  بررسی؛ کارخود را به صورت درست انجام دهند زیرا گسترد گی فساد درادارات دولتی دلیل اصلی شکنند گی اوضاع کنونی درکشورمی باشد.

رئیس نهاد دیدبان شفافیت افزود: طرح برنامه مشارکت شهروندان در روند بررسی می تواند تا حد زیادی روند بررسی را به صورت شفاف پیش ببرد ومشکلات موجود درادارات را برملا سازد ومطمین هستم که این ابتکار می تواند روند سوء استفاده ها را تغییر دهد واین یک ابتکار موثراز سوی اداره عالی بررسی می باشد وبه صورت طبیعی نقش مردم ونهاد های مدنی درین راستا نیز مهم است.

آقای افضلی خاطرنشان ساخت: درقسمت بهترشدن بررسی باید نه تنها نهاد های اجتماعی بلکه یک طیف بزرگ ازنهادهای جامعه مدنی درنظرگرفته شود و نهاد های جامعه مدنی درمراحل اجرای بررسی و پیگیری نتایج آن نیز سهیم باشند. وی  حق دسترسی به اطلاعات را یک اصل دانسته تاکید کرد که این مسئله  درمیکانیزم مشارکت شهروندان در روند بررسی  نیزدرنظرگرفته شود وبا این طرح موافق هستیم و همکاری وحمایت نهاد دیدبان شفافیت ازاین طرح اداره عالی بررسی؛ اعلام کرد.

صدیق الله توحیدی عضو کمیته  مصونیت خبرنگاران، سومین سخنران نشست مشارکت شهروندان در روند بررسی بود افزود: واقعن امروز شاهد یک گام مثبت به خاطرازبین بردن فساد وبررسی درست ادارات دولتی هستیم که این گام در نخسیتن مراحل خود قرار دارد. اداره عالی بررسی میکانیزم را ارایه کرده است که براساس آن نهادهای جامعه مدنی ورسانه ها درجریان روند بررسی در هراداره قرارخواهند گرفت. طبیعی است که رسانه ها وجامعه مدنی مسئولیت نظارتی خود را دراین زمینه ها دارند وآنچه که برمی گردد به مسئولیت ما درچنین موارد همکاری وحمایت از نهاد های بررسی کننده درجریان بررسی های عادلانه  ادارات است. دربسیاری ازموارد به دلیل عدم ارایه معلومات وعدم دسترسی به اطلاعات خبرنگاران به مشکلات زیادی مواجه هستند وتاهنوزاین مشکلات به پیمانه وسیعی وجود دارد. با وجودیکه قانون حق دسترسی به اطلاعات نافذ است طرح تعدیل اش هم به تصویب کابینه رسیده است؛ اما دسترسی به بسیاری از مدارک دولتی کاردشواربه نظر می رسد اما حضور ادارات بسیار مهم واساسی  در روند بررسی مثل اداره عالی بررسی، همکاران ما را در رسانه ها کمک خواهد کرد تا به این آمار وارقام دسترسی پیدا کنند.

آقای توحیدی بیان نمود: آنچه که مهم به نظر می رسد این است که چگونه شهروندان افغانستان ازطریق رسانه ها تشویق گردند تا شامل این پروسه بزرگ ملی شوند. هرآنچه که درادارات دولتی اتفاق می افتد اگراختلاس، رشوه و سوء استفاده از منصب حکومتی است ویا همچنان عدم عمل کرد درست است به دلیل این است که این موضوع به صورت درست به اطلاع عامه نمی رسد ویا هم به دلایل گسترده بودن فساد ونادرستی ها مردم به این نادرستی عادت کردند. درحالیکه مردم باید درین زمینه مداخله بکنند واز حیف ومیل شدن بیت المال جلوگیری کنند. با وجود تمام تلاش‌های که صورت گرفته بررسی درهمه رده ها وجود دارد.

خبرنگاران ورسانه ها بدون اینکه برنامه های خاصی را دنبال کنند باید درینگونه برنامه های بزرگ ملی سهیم شوند، بررسان ورسانه ها دربرنامه های کاری شان باید اصل بی طرفی را رعایت ومردم را تشویق کنند تا جلو فساد را بگیرند.

ابراهیم شهاب از سکرتریت حکومتداری باز گفت: مشارکت دولت داری باز و تأمین مشارکت یا OGP ابتکاربین المللی است که  درسال 2011 به هدف شفافیت، حسابدهی و پاسخگوی حکومت ها وتوانمند سازی شهروندان تاسیس شده است دیدگاه اش این است که  حکومت ها برای شهروندان به صورت شفاف، حسابده وپاسخگوباشند. برای رسیدن به این هدف ضرورت است که پالیسی های بهترتدوین شود، خدمات عامه افزایش یابد ودر این عرصه خدمات؛ مشارکت شهروندان درنظرگرفته شود.

با این حال شماری از اشترک کنند گان این نشست درختم برنامه دیدگاها وپیشنهادات سالم شان را در رابطه به مشارکت موثرشهروندان درروند بررسی مطرح کردند و مسوولان اداره عالی بررسی تاکید کردند  درین زمینه اقدام های به موقع خواهند کرد.