دیدار تیم تخنیکی اداره عالی بررسی با مسئول اداره ملی بررسی کشورسویدن در دبی به هدف تبادل تجارب وارتقای ظرفیت کارمندان

به تعقیب سفررسمی  رئیس اداره عالی بررسی افغانستان به کشورشاهی سویدن که دراوایل سال 1396 خورشیدی به دعوت اداره ملی بررسی آن کشور انجام و روی همکاری های مشترک درعرصه تبادل تجارب وارتقای ظرفیت بحث صورت گرفته بود؛ تصمیم برآن شد  که تیم های تخنیکی هردو اداره روی جزئیات نحوه و ساحات همکاری و آماده سازی مسوده تفاهمنامه؛ با هم کار نمایند که درنتیجه ارتباطات الکترونیکی؛ محل ملاقات شهردبی کشور امارات متحده عرب تعیین گردید.

سرانجام در برج دلو سال 1396 خورشیدی  تیم تخنیکی اداره عالی بررسی متشکل از نوررحمن ایزدیار رییس دفتر، غلام سرور هاشمی رییس پالیسی و پلان، فریدون حازم بررس، تحت ریاست محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی و اداری اداره عالی بررسی وارد شهردبی گردیده ودریک نشست کاری سه روزه  با خانم دکتر جنی اومان پرسون، رئیس حسابرسی  اداره ملی بررسی کشور شاهی سویدن پیرامون موضوعات و میکانیزم همکاری های تخنیکی SNAO جهت ارتقای ظرفیت اداره عالی بررسی بحث و تبادل نظرنمودند.

هدف از همکاری های تخنیکی در این مورد شناسایی و تشخیص ظرفیت های کنونی ریاست ها و سایر بخش های اداره از طریق ویدیوکنفرانس و تهیه و ترتیب پلان های آموزشی بوده که جهت رسیدن به آن، فعالیت های ویدیو کنفرانس با آمریت بررسی عملکرد، ویدیوکنفرانس با ریاست بررسی داخلی وکنترول کیفیت، ویدیوکنفرانس در رابطه به تیم بررسی امورمالی، ویدیو کنفرانس با تیم امورخدماتی و ویدیو کنفرانس با هیئت رهبری اداره عالی بررسی پیشبینی گردیده است.

1- بررسی عملکرد:

ارتقاء و بهبود ظرفیت بخش بررسی عملکرد یکی از مقاصد همکاری های تخنیکی درزمینه بوده که جهت رسیدن به آن، فعالیت های ورکشاپ بررسی عملکرد و ورکشاپ های بررسی عملکرد چهارمرتبه در سال و مربی گری از طریق ویدیو کنفرانس با تیم های بررسی عملکرد؛ پیشبینی گردیده است. برعلاوه هدف از همکاری های تخنیکی در این مورد تبادله مهارت های مسلکی بین المللی بوده که برای رسیدن به این مقصد شریک سازی دانش و تجارب بررسی عملکرد درمحلی که در آینده تثبیت می گردد درنظرگرفته شده است.

2- بررسی امورمالی:

مقصد از همکاری های تخنیکی در زمینه افزایش ظرفیت اداره عالی بررسی درعرصه بررسی امور مالی بوده که غرض نایل شدن به این مقصد فعالیت های چون برنامه آموزشی روی چگونگی ترتیب صورت های مالی، ورکشاپها روی معیارات بررسی امورمالی(معیارات بین المللی نهاد های عالی بررسی مربوطه ISSAIs و سایرمعیارات مربوطه بررسی و امورمالی به شمول IPSAS و IFRS) ، ورکشاپ روی پروسه های بررسی امورمالی و مربی گری از طریق ویدیو کنفرانس با تیم های بررسی امور مالی درنظرگرفته شده است. برعلاوه هدف از همکاری های تخنیکی در این مورد تبادله مهارت های مسلکی بین المللی بوده که برای رسیدن به این مقصد شریک سازی دانش و تجارب بررسی امورمالی درمحل که در آینده تثبیت می گردد پیش بینی شده است.

3- کنترول کیفیت و اطمینان کیفیت:

هدف از همکاری های تخنیکی در این مورد  کارکرد بهترکنترول کیفیت و میکانیزم اطمینان کیفیت بوده که جهت رسیدن به آن فعالیت های چون ورکشاپ روی اساسات کنترول کیفیت و اطمینان کیفیت نهاد های عالی تفتیش، کمک جهت توسعه رهنمود های کنترول کیفیت و اطمینان کیفیت، ورکشاپ‌های ابتدایی، متوسط و پیشرفته روی سیستم کنترول کیفیت نهاد های عالی تفتیش، ورکشاپهای ابتدایی، متوسط و پیشرفته روی سیستم اطمینان کیفیت نهاد های عالی تفتیش و مربی گری از طریق ویدیوکنفرانس با ریاست بررسی داخلی و کنترول کیفیت اداره پیش بینی گردیده است. برعلاوه هدف از همکاری های تخنیکی در این مورد تبادله مهارت های مسلکی بین المللی بوده که برای رسیدن به این مقصد شریک سازی دانش و تجارب کنترول کیفیت و اطمینان کیفیت درمحل که در آینده تثبیت می گردد پیش بینی شده است.

4-  بررسی تکنالوژی معلوماتی:

همکاری های تخنیکی در این مورد به منظورحمایت اداره عالی بررسی جهت ایجاد آمریت بررسی تکنالوژی معلوماتی بوده که جهت رسیدن به آن تدویر ورکشاپ‌ها روی چگونگی اجرای بررسی تکنالوژی معلوماتی و مربی گری از طریق ویدیو کنفرانس با آمریت بررسی تکنالوژی معلوماتی پیش بینی گردیده است.برعلاوه هدف از همکاری های تخنیکی در این مورد تبادله مهارت های مسلکی بین المللی بوده که برای رسیدن به این مقصد شریک سازی دانش و تجارب بررسی تکنالوژی معلوماتی درمحل که در آینده تثبیت می گردد پیش بینی شده است.

4- بررسی امورساختمانی:

منظور از همکاری های تخنیکی در این مورد حمایت و تقویت اداره عالی بررسی درپذیرش شیوه های معیاری بررسی امورساختمانی بوده که جهت رسیدن به آن فعالیت های چون تدویر ورکشاپ‌ها روی چگونگی اجرای بررسی امورساختمانی درچوکات بررسی های مالی و عملکرد پیش بینی گردیده است.

5- بخش همکاریهای خدماتی:

هدف از همکاری ها در این مورد ارتقای ظرفیت ریاست منابع بشری اداره عالی بررسی بوده که جهت رسیدن به آن فعالیت های آموزشی برای منابع بشری پیش بینی گردیده است.علاوتاً بهبود روابط داخلی و خارجی اداره عالی بررسی هدف دیگر همکاری های تخنیکی در این زمینه بوده که فعالیت های؛ چون: توسعه استراتیژی روابط داخلی و خارجی اداره در آن پیش بینی گردیده  است. برعلاوه هدف از همکاری های تخنیکی در این مورد تبادله مهارت های مسلکی بین المللی بوده که برای رسیدن به این مقصد شریک سازی دانش و تجارب برای آموزش نحوه ارتباطات داخلی و خارجی درمحل که  درآینده تثبیت می گردد پیش بینی شده است.

رهبـــــــــــــری:

هدف از همکاری های تخنیکی در این مورد تقویت مهارت های مدیریتی درسطوح مختلف بوده که جهت رسیدن به آن فعالیت های مانند برنامه رهبری برای هیئت رهبری در سطوح بالا، متوسط و پائین بشمول تمرکز روی استقلالیت نهاد های عالی بررسی و مدیریت استراتیژیک پیش بینی گردیده است. برعلاوه هدف از همکاری های تخنیکی در این مورد تبادله مهارت های مسلکی بین المللی بوده که برای رسیدن به این مقصد شریک سازی دانش و تجارب برای هیئت رهبری در سطوح مختلف درمحلی که درآینده تثبیت می گردد پیش بینی شده است.

همکاری های مشورتی در اداره:

همکاری های تخنیکی در این مورد را تدارک مشاورین بین المللی برای اداره عالی بررسی تشکیل می دهد که جهت رسیدن به آن نیازمندی ها درساحات مورد نیاز پیش بینی گردیده است.

ب) ترتیب مسوده تفاهمنامه

 مسوده تفاهمنامه همکاری میان اداره ملی بررسی سویدن (SNAO) و اداره عالی بررسی افغانستان(SAO) بعد از بحث وتبادل نظرترتیب گردید.

 نتیجه گیری

درنتیجه جلسات سه روزه پیرامون موارد ذیل تفاهم صورت گرفت:

  • مشخص ساختن ساحاتی که ضرورت به ارتقای ظرفیت اداره عالی بررسی دارد؛
  • میتود ها و روش های که از آن طریق در اداره عالی بررسی ارتقای ظرفیت صورت گیرد؛
  • انتخاب محل مناسب در کشور سومی بادرنظرداشت سهولت اجرای ویزه و شرایط مناسب به هردوطرف که در آن پروگرام های ارتقای ظرفیت تدویرگردد؛
  • ترتیب تقسیم اوقات ارتقای ظرفیت بادرنظرداشت نوعیت آموزش، زمان آموزش، تعداد اشتراک کنندگان در برنامه های آموزشی و تبادل تجارب مسلکی؛
  • ترتیب مسوده تفاهمنامه همکاری های تخنیکی جانبین؛
  • پیگیری متقابل جهت نهایی سازی موارد موافقه شده، پیشنهادات ارتقای ظرفیت، انتخاب کشور سومی، تقسیم اوقات و شیوه های ارتقای ظرفیت وسایرموارد مورد بحث بادرنظرداشت امکانات بودجوی و زمان مورد نیازکه جانب اداره (SNAO) نهایی خواهد گردید.