دومین نشست مشورتی تیم تخنیکی وزارت مالیه با اعضای اداره عالی بررسی روی ایجاد سیستم جدید درآن وزارت به هدف تحقق اصلاحات و شفافیت مالی درادارات دولتی افغانستان

اولین نشست تیم تخنیکی برنامه عملکرد وزارت مالیه درماه جدی سال قبل خورشیدی دریک جلسه مشورتی بامعاون مالی واداری و رؤسای بخش های مختلف اداره عالی بررسی، روی تطبیق طرح ایجاد سیستم جدید، به هدف شفافیت مالی درادارات دولتی افغانستان ازجمله اداره عالی بررسی انجام شده بود.

پس ازمشوره وطرح راهکارها به هدف تحقق این برنامه دراداره عالی بررسی، دومین نشست مشورتی ومعلوماتی تیم تخنیکی وزارت مالیه با محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری، روسای بخش های مختلف وسایرمسوولین این اداره، روز یکشنبه 12 حمل سال 1397 خورشیدی درتالارمطبوعاتی اداره؛ تدویرگردید.

نسیم لطیفی کارشناس ارشد مدیریت مالی وعملکرد وزارت مالیه بیان نمود: برنامه مدیریت مالی عامه که قراراست از طریق مدیریت عملکرد، برنامه اصلاحات درادارات دولتی را تحقق ببخشد  یکی از برنامه های درازمدت " استراتژی ملی صلح وانکشاف " ویکی ازاولویت های کاری جلالتمآب رییس جمهور افغانستان می باشد. به گفته وی اهداف عمده مدیرت عملکرد آوردن اصلاحات درادارات دولتی می باشد که توسط ایجاد سیستم های جدید، بلند بردن ظرفیت ها درادارات وعیار سازی تمام پروسه های کاری با معیارهای بین المللی ازطریق این سه بخش عمده عملی می گردد.

آقای لطیفی بیان داشت: آنان میخواهند برای مسوولان وکارمندان ادارات به ویژه اداره عالی بررسی  سیستم جدید از پلان سازی را ازلحاظ تخنیکی آن معرفی کنند، زیرا هراداره باید مطابق به پلان 5 ساله خود، پلان آوردن اصلاحات را ترتیب و پس از شش ماه نخست سال فعالیت های خود را مطابق به جدول ارایه شده دراین سیستم ارزیابی کرده وخود را نمره بدهند؛ اما در ختم سال این کارکرد ها ازسوی مشاورین مستقل، دوباره ارزیابی و نهایی می شود وبه جلالتماب رییس جمهور و نهاد های کمک کننده ارایه می گردد تا نهاد های کمک کننده مطابق به این میکانیزم؛ کمک های بعدی خودرا برنامه ریزی کنند.

 برنامه شفافیت عملکرد درسال 2015 از وزارت مالیه شروع آغاز گردیده و تمام بخش های این وزارت به شمول دفتروزیرمالیه زیرپوشش قرارگرفته است. تاکنون اداره تدارکات ملی، AITI و اداره آسان خدمت، نیزشامل این برنامه شدند وقراراست درسال روان میلادی ( 2018) اداره عالی بررسی نیز به این پروسه بپیوندد و همچنان گفتگو ها با وزارت فواید عامه نیز صورت گرفته تا درسال 2018 شامل این برنامه شوند .

مشاورتخنیکی وزارت مالیه گفت: با توجه به نیازمندی ها وتوانایی های این برنامه دیده می شود که سالانه چه تعداد از ادارات دولتی زیر پوشش این برنامه که هدف آن  بیشتر بالای شفافیت مالی، عملکرد وحسابدهی مالی درادارت دولتی افغانستان می باشد قرارمی گیرند تا بتوانیم برای تحقق اصلاحات درادارات دولتی وارتقاء ظرفیت، با  دونرهای کمک کننده  درتماس شویم وهزینه این برنامه را بدست بیارویم.