ملاقات رییس اداره عالی بررسی با وزیر دولت درامور رسیده گی به حوادث

محترم نجیب آقا فهیم که به تازه گی از سوی محترم رییس جمهورافغانستان به عنوان وزیر دولت درامور رسیدگی به حوادث گماشته شد ه است؛به روز سه شنبه 21 حمل 1397 با محترم دکتورمحمدشریف شریفی رییس اداره عالی بررسی درمقراین اداره دیدارکرد.

درگام نخست دکتورشریفی پیرامون نحوه ی کاری،ساحات مسوولیت وفعالیت های اداره به وزیر دولت دراموررسیده گی به حوادث؛ معلومات ارایه کرده افزود که تجارب ویافته های مسلکی این اداره بیان گراین واقعیت است که فساد مالی درادارات دولتی به مقیاس متفاوت موجود است، که جهت مبارزه با این مصیبت، لازم است تا حین اجراآت، تطبیق قوانین و مقررات را در بخش مالی و حسابی فراموش نکنیم؛ زیرا مدیریت نوین راهبردی می طلبد تا توجه بیشتر به کنترول داخلی صورت گیرد، رئیس اداره عالی بررسی به طورمستند مواردی را که در اجراآت اداره یکه ایشان جدیدآ درراس آن قرارگرفته است به ایشان بازگو نمود.

وزیر دولت درامور رسیدگی به حوادث درین دیدارگفت که تلاش می کند تا مسؤلیت خویش را به حیث وزیر دولت در امور مبارزه با حوادث به درستی انجام دهد وپیشبرد این مسوولیت مستلزم همکاری های اداره عالی بررسی نیزمی باشد.آقای فهیم  ضمن بحث وتبادل نظر روی سایرموضوعات مورد علاقه با رییس اداره عالی بررسی،ازبخش های اداره به ویژه بخش نشراتی وکتابخانه اداره عالی بررسی، سالون ها، اتاق های آموزشی  نیز دیدن نموده و موجودیت کتابخانه مجهز را، در راستای پیشبرد کارهای مسلکی وپژوهشی یک غنامندی بزرگ تلقی نموده و با اهمیت خواند.

وزیر دولت درامور رسیدگی به حوادث در اخیر درکتاب یاد داشت خاطرات اداره عالی بررسی نوشته است: بازدید از اداره عالی بررسی وملاقات با جناب شریفی صاحب فرصت مغتنمی بود، درجریان بازدید از کتابخانه اتاق های جلسات و سالون های کنفرانس دیدن نمودم، تزیینات همه اتاق ها دیدنی وجالب بود که اهمیت  یک اداره رسمی را به رخ می کشید. وی دراخیر از تدبرومدیریت منظم رییس اداره عالی بررسی قدردانی نموده وموفقیت های مزیدی را برای ایشان استدعا نموده است.