برنامه نیازسنجی آموزشی از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در اداره عالی برسی آغاز گردید

به هدف ارتقای ظرفیت و تشخیص نیازمندی‌های کارمندان، روز چهارشنبه 22 حمل سال 1397 برنامه نیازسنجی آموزشی از طرف انستیتیوت خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداریو خدمات ملکی در اداره عالی بررسی؛ تدویر گردید. فریبا میا قادری کارشناس نیازسنجی آموزشی انستیتیوت خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری در مورد روند عملی سازی این برنامه گفت: آنان در گام نخست یک پریزنتیشن را در موردنیاز سنجی به کارمندان اداره عالی بررسی ارائه کردند؛ تا کارمندان به‌ویژه کارمنداندر اداره عالی بررسیکه تازه تقرر یافته‌اند، از مفهومو اهدافکلی نیازسنجی آگاهی حاصل کنند.

خانه پری فورم های خاص به هدف مشخص‌ سازی شهرت مکمل، درجه تحصیل و برنامه‌های آموزشی را که قبلاً این کارمندان فراگرفته‌اند، اقدام دیگری است که به هدف تحقق و تطبیق این برنامه درنظرگرفته شده است تا دانسته شود که چه تعداد از کارمندانمطابق لایحه وظایف شان، به کدام نوع آموزش مسلکی؛ نیاز دارند.؟

برنامه‌های که برای کارمندان دولتی مطابق لایحه وظایف شان و درمطابقت به برنامه نیازسنجی قراراست تدریس گردد؛ از قبل فهرست شده اندودراختیارکارمندان قرار دادهمی‌شود؛اما هیچ کارمند حق ندارد همزمانچند برنامه آموزشی را انتخاب کند زیرا بسیاری این برنامه‌ها مطابق به لایحه وظایفشان نخواهد بودوازسوی دیگر سبب ضیاع وقت وهدررفتن منابع نیزمی گردد.

ازسوی دیگر تأییدی آمر مستقیم کارمند درمورد اینکه کارمندش به موضوعات آموزشی مرتبط به لایحهوظایف اش ضرورت دارد؛ نیز یک امرحتمی می‌باشد.

جمع‌آوری و درج دیتابیس کردنفورم ها، موارد دیگر کاری برنامه نیازسنجی است که به دنبال آن گزارش مفصلیدر رابطه به شهرت مکمل کارمند، برنامه‌های آموزشی را که انتخاب کرده است وبرنامه‌های راکه مسئولان نیازسنجی برایشان تشخیص داده‌اند، تهیه گردیده وبه انستیتیوت خدمات ملکی و اداره عالی بررسی فرستاده می‌شود و هنگامی‌که برنامه‌های آموزشی در بخش‌های مشخص درانستیتیوت خدمات ملکی آغازگردیدبه اداره عالی بررسی و سایر ادارات دولتیکه قبلاًدر آن‌ها برنامه نیازسنجی عملی شده باشد، مکتوب می‌فرستادهمی‌شود و ادارات مذکور مطابق به فهرست از قبل تهیه‌شده کارمندان شان را جهت فراگیری آموزش به بخش‌های مربوطه معرفی می‌کنند.

در حال حاضر بخش‌های مدیریتی که در انستیتیوت خدمات ملکی کمیسیون اصلاحات اداری تدریس می گیرددعبارت‌اند از: استراتژی پالیسی رهبری، منابع بشری، مدیریت مالی، تهیه و تدارکات، مدیریت پروژه، مهارت‌های ارتباطات، برنامه‌ریزی، مدیریت حل منازعات و مدیریت جلسه که اهداف کلی آن؛ ارتقای ظرفیت کارمندان در ادارات مختلف دولتی می‌باشد.

برنامه نیازسنجی از سال 1386 خورشیدی آغاز گردیده و تاکنون ادارات مختلف دولتی را تحت پوشش قرار داده است؛ مدت‌زمان این برنامه‌های آموزشی پانزده‌روزه، سه‌ماهه و 14 ماهه می‌باشد و درختماین برنامه برای فارغین تصدیق نامهتفویض گردیده و این تصدیق نامه ها در فورم سوانح شان نیز درج می‌شود.