رییس ریاست مالی واداری اداره عالی بررسی رسماً معرفی گردید

حمیدالله فقیری که قبلن ازطریق برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج) (CBR برای احراز پست ریاست مالی واداری امتحان داده بود، پس از طی مراحل قانونی اسناد، مدارک ومنظوری جلالتماب رییس جمهوری اسلامی افغانستان، روز دوشنبه دهم ثور سال 1397 خورشیدی توسط معاون مالی واداری؛ رسماً معرفی گردید.

محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری حین معرفی آقای فقیری گفت: مطابق به برنامه حکومت افغانستان و سلسله مسلکی سازی ادارت واستخدام افراد شایسته و مسلکی به بست های مهم و پست های کلیدی ادارات دولتی که ازطریق پروگرام  ارتقای ظرفیت برای نتایج یا CBR صورت می گیرد، افراد دربست های مختلف و مورد نیاز استخدام خواهند شد.

به گفته وی اداره میخواهد افراد شایسته ومسلکی را با نرخ رقابت مارکیت کار و با شرایط بهتراستخدام کند تا ازیک طرف نیازمندی اداره ازین طریق مرفوع گردد و ازجانب دیگر این افراد در بست های که استخدام می گردند؛ حفظ شوند. معاون مالی واداری گفت: اداره عالی برسی سال گذشته نیز پروسه CBR را روی دست گرفته بود که متاسفانه پروسه با فراز ونشیب های همراه بود و تعدادی از افراد که درآن پروسه موفق شده بودند؛ فعلاً در بست های مختلف کارمی کنند.

وی افزود:  این سلسله امسال هم دوام پیدا کرد و ما درابتدا ده بست مهم را ازطریق CBR اعلام کردیم  که یک پروسه طولانی بود، روند امتحان پروسه  به صورت شفاف پیش برده شده است ومطمیناً هیچ نوع تداخلی صورت نگرفته است. با این حال ازجمله چند بست که قبلاً اعلان شده بود تنها دوتن در دوبست کامیاب شده اند، یکی آن بست ریاست تفتیش ساحوی ولایت هرات بود  و شخص که کامیاب شده بود بنا بر بعضی مشکلات ازجمله  پروسس اسناد  نتوانست که بست متذکره را احراز کند؛ اما حمید الله فقیری دربست ریاست مالی واداری موفق گردید و بعد ازیک پروسه طولانی سرانجام منظوری شان از طرف رییس جمهور روز دوشنبه به اداره عالی  مواصلت ورزید.

معاون مالی واداری حین معرفی، ضمن تبریکی به آقای فقیری گفت: این چوکی نه تنها یک امتیاز نیست بلکه یک مسولیت بزرگ درقبال اداره و مردم است و باید ازهیچ نوع تلاش برای تقویت و دست آورد اداره وهمچنان همکاری با همکاران، دریغ نورزیده و مسوولیت های  خودرا به صورت محتاطانه وموفقانه به  پیش ببرید.

آقای فقیری نیز تعهد سپرد که تلاش می کند تا ابتکار های زیادی  را به هدف پیشبرد موفقانه درامورمالی و سایر بخش های اداره  انجام دهد. وی پیش ازین به حیث مدیر بودجه انکشافی  در اداره عالی بررسی ایفای وظیفه می نمود.