تدویر برنامه آموزشی نوع مدیریت کارمندان و منابع بشری توسط معاون مالی و اداری

این برنامه آموزشی که هدف آن شناخت شیوه‌های مدیریت کارکنان و چگونگی اداره کردن و استفاده مؤثر از منابع بشری می‌باشد؛ توسط محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی واداری روز چهارشنبه 19 ثور 1397 خورشیدی در تالار کنفرانس‌های اداره؛ آغاز گردید.

هدف این برنامه سه‌روزه که در آن شماری از روسا، آمرین و کارمندان اداره اشتراک کرده بودند، این بود که چگونه می‌توان، جایگاه و اهمیت مدیریت کارکنان اداره، مدیریت منابع بشری و انکشاف منابع بشری را شناخت و شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان اداره کارکنان (پرسونل منجمنت) و اداره منابع بشری را از هم تفکیک کرد و بر مزیت آن‌ها افزود.

عبارات زیر که به شکل پرسش مطرح‌شده‌اند دربرگیرنده بیشترین محتوای اساسی این برنامه آموزشی می‌باشد.

فرق میان اداره کردن کارکنان و منابع بشری چه است؟

وظایف اداره منابع بشری را باید کی ها انجام دهند؟

فعالیت‌ها در مدیریت منابع بشری چه است؟

مسئولیت‌های منابع بشری چه است؟

و صلاحیت‌های وظیفوی در منابع بشری چه است؟

معاون مالی واداری در این برنامه آموزشی گفت: علم باگذشت هرروز در جهان گسترده‌ترمی شود بناً نیاز است تا ما هم خود را مطابق به انکشاف علوم در بخش‌های مختلف به‌ویژه بخش هایکه باکار و مسئولیت ما رابطه مستقیم دارد آگاه و آماده بسازیم. وی به ترتیب روی هریکی از پرسش های بالا به‌تفصیل وضاحت داده گفت: کارکنان یا کارمندان؛ یکی از منابع مهم بشری اداره هستند.

اداره کردن کارمندان در اداره (پرسونل منجمنت) یک بخش از مدیریت است که معمولاً باکسانی که در ساحه کار هستند ارتباط دارند و روابط که این افراد میان خود در اداره دارند را در برمی گیرد و این تعریف از دید انگلیس‌ها شکل‌گرفته است.

بااین‌حال افزودند: مدیریت منابع بشری عبارت از یک پروسه است که شامل پروسه پلان گذاری، پروسه سازمان‌دهی، پروسه هدایت دهی و تشویق کردن، پروسه کنترول کردن، پروسه تدارکات، پروسه انکشاف منابع بشری و پروسه فراهم آوری معیشت کارکنان می‌باشد که چطور می‌توان آن‌ها را داخل سیستم بسازیم و درعین‌حال حفظ شان کرد. یعنی مدیریت اداره منابع بشری یک پروسه وسیع است تا سرحدی که ضرورت‌های خود اداره، افراد مربوط به اداره و ضرورت‌های اجتماع را مرفوع بسازد.

به گفته آقای شیرزاد: امریکایی‌ها مدیریت منابع بشری را با اندک تفاوت با تعریف انگلیس‌ها این‌گونه تعریف کرده‌اند: مدیریت منابع بشری عبارت از یک ساحه از مدیریت است که با پلانگذاری، سازماندهی وکنترول سروکار دارد و فعالیت‌های عملیاتی مختلف مانند: تهیه کارکنان، انکشاف کارکنان، نگهداری کارکنان و استعمال نیروی کاری به مقاصد ذیل می‌باشد.

  • به کدام مقصدیکه اداره ساخته‌شده است اهداف آن باید به‌صورت بهتروموثر به دست بیاید.
  • همچنان درکنار اهداف اداره اهداف خود کارکنان هم در سطوح مختلف به دست بیاید.

تعریف دیگری نیز درین مورد وجود دارد که می‌گوید: اداره منابع بشری شامل فعالیت‌های می‌شود که معمولاً برای جذب کردن کارکنان، حفظ کردن کارکنان، متیقین شدن ازاجراات کاری کارکنان در حدی که اهداف اداره را به دست بیاورند و این فعالیت‌ها عبارت از: استخدام و انتخاب، تعلیم وتربیه وانکشاف، ارزیابی اجراات و فیدبک (بازدهی و نتیجه)، سیستم معاش و سایر پرداخت‌های است که برای کارکنان از طرف اداره صورت می‌گیرد و رابطه میان کارمندان را نیزتامین می‌کند.

معاون مالی واداری همچنان در مورد اهداف، مدیریت کارمندان و اداره منابع بشری گفت: این اهداف به کتگوری های مختلف تقسیم می شودکه درقدم  اول اهداف افراد است، مرحله دیگرش اهداف و مقاصد اداره است، مرحله بعدی اهداف محیط است که ما در آنجا به خاطر اهداف عامه کارمی کنیم و تمام این اهداف باید باهم مرتبط و زنجیره یی باشند.

به گفته وی اهداف افراد معمولاً استعمال بهتر منابع بشری و یا افراد در اداره می‌باشد، یعنی شرایط به‌گونه‌ای فراهم گردد که هر فرد تا حد امکان تشویق شود و به شکل مؤثر در برآورده شدن اهداف اداره؛ سهم بگیرند تا کارها به‌درستی انجام شود.

انکشاف یک احساس به هدف در نظرگیری احترام متقابل در میان کارکنان، ایجاد فضای اعتماد میان آمرین و کارمندان به ‌وسیله یک رابطه سالم، انکشاف مورال کارکنان ازهر لحاظ به‌صورت اساسی، رهنمایی، آموزش درست و مشوره دهی سالم ازجمله دیگر شاخص‌های یک مدیریت است که محصول دهی نتیجه کار را با موثریت افزایش می‌دهد.

بااین‌حال گفته می‌توانیم که، منابع بشری یک مسئول نهایی نیست بلکه او کمک می‌کند تا اداره اهداف ابتدایی خود را به دست بیآورد و یا به‌عبارت‌دیگر موجودیت منابع بشری به خاطری است که دیگر بخش‌های اداره را کمک بکند و اهداف که در سطح بلند هستند؛ به دست بیاید و نقش خود منابع بشری در موثریت اداره باید درک شود.

معاون مالی واداری بیان نمود: هرگاه اگر کسی می‌خواهد که میزان کیفیت وموثریت یک اداره را به دست بیاورد، می‌تواند کارکنان اداره را بررسی کند که چقدر توانمند هستند زیرا کارکنان آیینه تمام نمای یک اداره می‌باشند و از روی عملکرد کارمندان؛ اداره مورد قضاوت قرارمی گیرد. به گفته وی موفقیت یک اداره متعلق به این است که چطورمی توان کارکنان اداره را با تجارب و مهارت‌های بهتر و امروزی عیار ساخت تا اهداف استراتژیک اداره را به دست آورد.