دیدار محترم پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی بررسی با محترم ویس احمد برمک وزیر امور داخله

پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رئیس اداره عالی بررسی با محترم ویس احمد برمک وزیر امور داخله افغانستان به تاریخ 20 جوزا 1397 در مقر آن وزارت دیدار و گفتگو نمودند.

    درگام نخست محترم دکتور شریفی غرض از این نشست را با محترم وزیر داخله در میان گذاشته و  پیرامون نحوه ی کاری، ساحات مسوولیت و فعالیت های اداره به اساس احتمال خطر به وزیر امور داخله ؛ معلومات ارایه نموده افزود که تجارب و یافته های مسلکی این اداره بیانگر این واقعیت است که فساد مالی در ادارات دولتی به مقیاس متفاوت موجود است، که جهت مبارزه با این مصیبت، لازم است تا حین اجراآت، تطبیق قوانین و مقررات را در بخش مالی و حسابی فراموش نکنیم؛ زیرا مدیریت نوین میطلبد تا توجه بیشتر به کنترول داخلی صورت گیرد، رئیس اداره عالی بررسی به طور مستند مواردی را از اجراآت آن وزارت طی سال های گذشته به ایشان بازگو نمود.

    رییس اداره عالی بررسی با اشاره به ماده سیزدهم قانون این اداره؛ تفتیش مصارف محرم را به عهده داشته و مطابق با این ماده رئیس این اداره می‌تواند مصارف محرم ادارات دولتی را مطابق با احکام این قانون تفتیش نماید. از آنجاییکه وزارت امور داخله همه ساله بودجه محرم خود را به مصرف می رساند، توجه جدی آن مقام را در پیوند به مصرف شفاف این بودجه خواهان گردید.

   در این دیدار محترم ویس احمد برمک از ملاقات خویش با رئیس اداره عالی تفتیش در دفتر کاری شان اظهار خرسندی نموده و دستاوردها و کارکردهای اداره عالی بررسی را در سال های پسین نمونه و بی پیشینه خواند. ایشان وعده هر گونه همکاری را در جهت آوردن شفافیت مالی و حسابگیری درست از آن وزارت  بخصوص در بازرسی از بودجه محرم وزارت امور داخله دادند. ایشان متذکر گردیدند که پس از آغاز کار بحیث وزیر امور داخله، تغییرات زیادی در جهت شفافیت و پاسخگویی در امور مالی بوجود آورده است و بودجه محرم مطابق به رهنمود آن به مصرف رسیده است.

وزیر داخله افزودند که با وجود همه تدابیر اتخاذ شده در عرصه های مختلف وزارت، مشکلاتی در اجراآت تا هنوز هم موجود است.