امضاء تفاهمنامۀ تطبیق برنامۀ بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه میان وزارت مالیه و ادارۀ عالی بررسی

به ادامه نشست های قبلی پیرامون تطبیق  برنامه  بهبود عملکرد ریفورم مالی عامه، میان اداره عالی بررسی  و وزارت مالیه، به تاریح 21 جوزای سال 1397 خورشیدی  نشستی دیگری  با حضور محترم مجیب الرحمن شیرزاد معاون مالی و اداری اداره عالی بررسی  و محمد خالد پاینده معین مالی و زارت مالیه برگزار گردید.

تفاهمنامه ی تطبیق برنامه ی بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه که در این نسشتمیان طرفین به امضاء رسید؛ تا مدت 5 سال آینده ازاعتبار کامل برخوردار خواهد بود.

اهداف مهم آن؛ تطبیق موثر برنامه ی بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه(FPIP) در اداره عالی بررسی جهت حفظ استقلالیت، بیطرفی و جلوگیری از تضاد منافع میان این اداره و وزارت مالیه بوده که ترتیب، تدقیق و منظوری پلان ها، ارزیابی متخصصین، تخصیص منابع، ارتباطات کاری ادارۀ عالی بررسی با وزارت مالیه و بانک جهانی میباشد که توسط پروژه (FSP)پیش برده می شود.

 برنامه بهبود عملکرد و ریفورم مالی  درسال 2015 میلادی در وزارت مالیه آغاز گردیده و تمام بخش های این وزارت به شمول دفتر وزیر مالیه زیر پوشش این برنامه قرارگرفته است. تاکنون اداره تدارکات ملی، AITI واداره آسان خدمت،نیزشامل این برنامه شدند وقراراست درسال روان میلادی ( 2018) اداره عالی بررسی نیز به این پروسه بپیوندد و همچنان گفتگو ها با وزارت فواید عامه نیز صورت گرفته تا درسال 2018 شامل این برنامه شوند.

 با این حال برنامه بهبود عملکرد و ریفورم مالی عامه درجهت تحقق اصلاحات وارتقاء ظرفیتدرادارات دولتی،به همکاری دونرهای کمک کننده پیش برده می شود.