رییس اداره عالی بررسی از تمام مفتشین خواست که با حفظ شفافیت و بی طرفی در کار شان جلوی توطیه علیه این اداره را بگیرند

پوهنوال دکتورمحمد شریف شریفی رییس اداره عالی بررسی روزشنبه دوم سرطان سال 1397 خورشیدی در محفلی که در تالارمطبوعاتی اداره با حضور مفتیشن و سایرکارمندان اداره تدویرشده بود سخنرانی نموده ودرگام نخست به مفتشین که پس از ختم یک ماموریت رسمی سه ماه بخیر وسلامت ازولایت های مختلف به مرکز برگشته اند خوش آمدید گفته و ازینکه درین مدت زمان کاری شان و شرایط دشوار وناگوار؛ کوچکترین آسیبی متوجه جان آنان نبوده آن را موهبت الهی توصیف کرده واظهارخشنودی نمودند.

رییس اداره عالی بررسی درضمن، چند مورد از موضوعات داخلی مرتبط به امور کاری اداره را با مفتشین شریک ساخته و از آنان خواست برای تحقق وعملی شدن این مسایل توجهی لازم داشته باشند.

ایشان اولین هدف اداره بررسی را بدست آوردن اطمنان ازچگونگی اجرآت مالی واداری در ادارات دانسته عنوان کرد که از طریق بازرسی ها، مطابق به  معیارهای انتوسای  وپالیسی اداره انجام می شود ومفتشین باید اهداف کلی و پالسی اداره  را به درستی بدانند و مطابق به فهم خود شان و زبان ساده به مسوولان و کارمندان سایر ادارات تفهیم کنند.

دکتورشریفی بیان داشت: درحالی که افغانستان با چالش های جدی امنیتی مواجه می باشد؛  رفتن شما(مفتشین) به ولایت های دور و نزدیک جهت بازرسی،به منظور برآورده شدن وتحقق اهداف اداره خیلی مشکل و درعین حال قابل قدر است.ازین رو است آنانی که به نحوی بودجه ملی را در ادارات دولتی حیف ومیل کردند و گروهای مشخص برای اینکه افشاء نشوند  و خود را برآت داده باشند، تلاش می کنند تا درمسیر کارکرد شما و درکل اداره عالی بررسی، توطیه راه بیان دارند وازین طریق به فساد خود ادامه دهند . بناء همه مفتشین درین زمینه مکلف هستند  تا در مدت زمان کاری شان در مراجع؛  به درستی از احتیاط کامل کارگیرند. 

پوهنوال شریفی تاکید کرد: در پلان رهنمودی مدت زمان کاری تان معیین است وشما نظر به قانون ومقررات اداره مکلفیت دارید تا کارهای بازرسی تان را مطابق به آن پیش ببرید زیرا دیگر وقت اضافی برای تان داده نمی شود.

به گفته وی  مشکلات در ادارات تحت بازرسی زیاد است و اکثرن مسوولان آن مراجع  به زودی حاضر نمی شوند که به سوال های شماپاسخ ارایه کنند، شما باید تلاش کنید که درآخر برنامه ی کاری مسوده یافته های خویش را به مسوولان بلند پایه ی مراجع بازرسی شده ارایه و قناعت شان را که با ذکرنام، موقف وامضای مقام مزین باشد بدست آورید و درغیرآن،  نگران عدم پاسخگویی مراجع  به پرسش نامه ها  واستعلام  های تان نباشید  ومطابق به قانون می توانید عدم پاسخگویی ادارات را درگزارش تان درج کرده ورفع مسوولیت نمایید.

پوهنوال دکتورمحمد شریف شریفی رییس اداره عالی بررسی درمورد توظیفات مفتشین به مراجع، نیز معلومات ارایه کرده بیان داشت : این توظیفات توسط یک کمیته که مطابق به پالیسی استراتیژی مبارزه با فساد اداری - اداره تشکیل شده و اعضای آن روءسا وآمرین به شمول دو معاون( مالی واداری – مسلکی ) هستند؛ صورت می گیرد و درتوظیفات هیچگونه منفعت شخصی وجود ندارد وازین ناحیه همه مطمین باشید.

دکتور شریفی همچنان برنیازمندی وضرورت دسپلین داخلی تاکید کرده وبی طرفی، شفافیت و صداقت را یکی از معیار های انتوسای دانست که باید به وجه احسن رعایت گردد. وی تاکید کرد که مفتشین  وسایرکارمندان اداره عالی بررسی  گزارش های کاری شان را که در داخل وخارج کشور آموخته اند ارایه کنند  تا اداره بداند که این سفرها وبرنامه های کاری؛ چه دست آورد داشته است. وی  هشدار داد،هرگاه مفتشینی که  درترکیب هیات مختلط با نمایده  ادارات و نهاد های دیگر توظیف می گردند وبعد از اتمام کار بازرسی شان، دیگر به هیچ وجه حق ندارند که به مراجع بروند.

وی سوء استفاده از صلاحیت های کاری و وظیفوی را خیانت  بزرگ و ازجانب هیات رهبری اداره عالی بررسی قابل پیگیری عنوان کرد.