تدویرنشست امنیتی رییس اداره عالی بررسی نمایندگان وزارت انکشاف دهات، دادستانی کل و کمیسیون مستقل حقوق بشر با مسوولان حوزه‌های ششم امنیتی وپولیس

این جلسه امنیتی امروز دوشنبه 11 سرطان 1397 خورشیدی با حضور پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رییس اداره عالی بررسی، موسی محمودی رییس اجرایی کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان ونمایندگان از وزارت‌های احیاء و انکشاف دهات، نماینده اداره دادستانی کل وآمرین حوزه‌های ششم پولیس وامنیت؛ در اداره عالی بررسی تدویرشد؛ هماهنگی لازم میان نهادهای ذکرشده یکی از اهداف عمده آن را تشکیل می‌داد.

پوهنوال دکتورمحمد شریف شریفی رییس اداره عالی بررسیدرآغاز نشست، ملاحظات خود پیرامون تأمین امنیت بهتر، چهار نهاد دولتی (اداره عالی بررسی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت احیاء وانکشاف دهات واداره دادستانی کل) که به ترتیب درکنارهم موقعیت دارند بیان کرده و ازنهادهای امنیتی خواست که علاوه بر نیروهای امنیتی موظف که از قبل در این نهادها ایفای وظیفه می‌ نمایند،به هدف مصوون ماندن جان کارمندان از هرنوع تهدیدهای احتمالی امنیتی، درهمکاری با محافظان خاص این نهادها تدابیر امنیتی بیشتراتخاذنمایند.

نمایندگان سه نهاد دیگر نیز به ترتیب، پیشنهادهاوطرح‌های امنیتی خودرا با مسئولان امنیتی حوزه‌های ششم پولیس وامنیت درمیان گذاشتند ومتقابلن آمرین دو حوزه امنیتی پلان‌های امنیتی خود را به هدف بهبود امنیت مطمئن درتمام بخش‌هابه‌ ویژه مربوطات ساحات مسئولیت شان درنهادهای که در فوق تذکر رفته است با مسئولان این نهادها شریک ساختند.

مسئولان نهادهای امنیتی همچنان وعده سپردند که مثل گذشته از امکانات دست داشته شان درتأمین امنیت منسوبان این نهادها تلاش می‌کنند و درصورت نیاز به امکانات بیشتر، موضوع را با مقامات بلند رتبهنهادهای امنیتی شریک خواهند ساخت.

پس از بحث وتبادل‌ نظروشریک ساختن معلومات میان مسئولاننهادهای ملکی و امنیتی فیصله گردید که:

1- درگام نخست باید یک سیستم تماس مشترک مخابروی میان مسوولان امنیتی (اداره عالی بررسی، کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت احیاء وانکشاف دهات واداره دادستانی کل) ایجاد گردد.

2-منسوبان حوزه‌های ششم پولیس وامنیت که درساحه موظف هستند با منسوبان امنیتی نهادهای فوق،افراد و وسایط مشکوک را مشترکن در ساحه مربوطه زیرنظارت داشته باشند.

3- رفت‌وآمد کارمندان نهادهای ذکرشده در دو تایم صبح وعصربه‌صورتوقفه‌ای صورت گرفته وجاده عمومی موقتاً در همین اوقان ازسوی نیروهای امنیتی مسدود گردد.

4- جلسات امنیتی به‌صورت ماهوارمیان این نهادها و حوزه‌های امنیتی مربوطه تدویر و رویدست آوردها، پیشنهاد‌هاوطرح‌های جدید تبادل‌نظر صورت گیرد.

5- روی ساحه حوزه دریایی و انستیتیوت که درسمت شرقی ادارات ذکرشده موقعیت دارد، باوزارت انرژی وآب صحبت شود وهمچنان یک پوسته امنیتی درین ساحه مجدداً ایجاد گردد.

6- علاوه براین‌همه تدابیر امنیتی، یک کارمند کشفی به هدف کنترول ساحه به‌صورت دوامدار ازسوی حوزه ششم پولیس درساحهتوظیف می‌گردد.

7-درموقع انسداد جاده هنگام رخصتی مأمورین، اداره دادستانی کل که درقسمت آخری جاده کمربندی امنیتی دارد، پس از شناسایی وسایط ادارات هم‌جوارکه دارایی کارت موترمربوط اداره خود باشد را اجازه عبوردهد و درغیرآن هیچ وسایط حق عبور ازین کمربند را نخواهد داشت.

8-اهداف وطرح‌های ارائه‌ شده درین نشست به هدف اتخاذ تصمیم بهترو بیشتر با شورای امنیت شریک ساخته شوند.