ملاقات پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رییس اداره عالی بررسی با عبدالله حبیب ‌زی، سرپرست شهرداری کابل

پوهنوال دکتور محمد شریف شریفی رییس اداره عالی بررسی به روز یکشنبه 31 سرطان 1397 خورشیدی با محترم عبدالله حبیب ‌زی، سرپرست شهرداری کابل در دفترکار شان ملاقات نمود.

رییس اداره عالی بررسی درین نشست، پیرامون نحوه ی کاری، ساحات مسوولیت وفعالیت های اداره به سرپرست شهرداری کابل معلومات ارایه کرده افزود که تجارب ویافته های مسلکی این اداره بیان گراین واقعیت است که فساد مالی درادارات دولتی به مقیاس متفاوت موجود است، که جهت مبارزه با این مصیبت، لازم است تا حین اجراآت، تطبیق قوانین و مقررات را در بخش مالی و حسابی فراموش نکنیم؛ زیرا مدیریت نوین راهبردی می طلبد تا توجه بیشتر به کنترول داخلی صورت گیرد. همچنان ایشان از روند بازرسی در شهرداری کابل و همکاری آن نهاد با اداره عالی بررسی در پیدا کردن راه حل به هدف بازرسی موثر؛ صحبت های همه جانبه نمودند.

سرپرست شهرداری کابل نیز از کارکرد های اداره عالی بررسی درجهت جلوگیری از حیف ومیل منابع مالی دولت و موثریت عملکرد این اداره در راستای مبارزه با فساد اداری که یکی از اولویت های کاری حکومت وحدت ملی می باشد به خوبی یاد کرده افزود که آنان در زمینه فراهم آوری سهولت برای مفتشین در شهرداری کابل وسایر موارد، صادقانه همکاری خواهند کرد.

محترم عبدالله حبیب زی سرپرست شهرداری کابل درختم ملاقات ازبخش های مختلف اداره ازقبیل تالار کنفرانس های مطبوعاتی، تالار جلسات عمومی ونشست های خبری، دفاترکاری، کورس های آموزشی و به ویژه کتابخانه ی اداره دیدن نموده واین اداره را یکی ازمجهزترین ادارات درجمع نهاد های دولتی عنوان کرد.