ملاقات رییس اداره عالی بررسی با رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

    پوهنوال دکتورمحمد شریف شریفی رییس اداره عالی بررسی روز سه شنبه 23 اسد 1397 با محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی، رییس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، در دفتر کارشان ملاقات نمودند.

    نخست دکتورشریفی پیرامون نحوه ی کاری، ساحات مسوولیت، فعالیت ها و دست آوردهای اداره عالی بررسی طی سال های اخیر به رییس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی معلومات مفصل ارایه نمود. وی ضمن شمارش دست آوردها، افزود که صداقت، غیر جانبدار بودن و معیاری بازرسی نمودن امور مالی و حسابی، یکی از سنگ پایه های زیرین این اداره میباشد. این اداره باید از استقلالیت کامل برخوردار باشد.

    متعاقبن، رییس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی نیز از کارکرد اداره عالی بررسی مخصوصاً طی سال های اخیر به نیکویی یاد کرده افزود، درشرایط کنونی ایجاب می کند تا این اداره با تعهد کامل وارد عمل شود و نگذارد که سود جویان حرفوی با حیف ومیل بودجه ملی، روند پیشرفت وبازسازی وتقویت نهاد های دولتی را آسیب برسانند. همچنان طرفین روی سایرموضوعات مورد علاقه بحث وتبادل نظرکردند.

    رییس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی دراخیر ازبخش های محتلف اداره به خصوص کتابخانه دیدن نموده و با اظهار امتنان از ابتکارات رییس اداره عالی بررسی، آن را یک گام ارزشمند در راستای غنامندی فرهنگ مطالعه و ارتقای ظرفیت کارمندان عنوان کرد.